16/06/2018    S114    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

2018/S 114-259221

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Стара Загора
000818022
бул. „Цар Симеон Велики“ № 107
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Мария Боянова
Телефон: +359 42614813
Електронна поща: m.boyanova@starazagora.bg
Факс: +359 42259132
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.starazagora.bg

Адрес на профила на купувача: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/item/10777-dostavka-plodove-zelenchuci

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора“

II.1.2)Основен CPV код
03220000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва доставка на плодове и зеленчуци за детски ясли и детска млечна кухня, детски градини и заведения за социални услуги на територията на община Стара Загора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 916 359.92 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва доставка на плодове и зеленчуци за детски ясли и детска млечна кухня, детски градини и заведения за социални услуги на територията на община Стара Загора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Управление на риска — П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 238-493667
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 847
Наименование:

„Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Антъни — Фреш“ ДЗЗД
123733735
ул. „Васил Левски“ № 56, вх. А
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 42622923
Електронна поща: аnt_on@abv.bg
Факс: +359 42622923
код NUTS: BG344
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Антъни — Фреш“ ООД
123675132
ул. „Васил Левски“ № 56, вх. А
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 42622923
Електронна поща: аnt_on@abv.bg
Факс: +359 42622923
код NUTS: BG344
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ „Антони-П — Антон Петков“
833091360
ул. „Граф Николай Игнатиев“ № 56, ет. 1, ап. 3
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 42622923
Електронна поща: аnt_on@abv.bg
Факс: +359 42622923
код NUTS: BG344
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 920 154.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 916 359.92 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2018

16/06/2018    S114    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 114-259112

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална спортна академия „Васил Левски“
000670627
„Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, ректорат НСА, деловодство, ет. 1, ст. 111
София
1700
България
Лице за контакт: Александър Вуков — управ. сл. „Студентски столове“
Телефон: +359 896776631
Електронна поща: avukov@abv.bg
Факс: +359 24007505
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nsa.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 93 426.98 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Стола на Национална спортна академия „Васил Левски“, находящ се в ВУСБ — Равда, община Несебър, област Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Обществената поръчка е за доставка на посочените на ценовото предложение (образец № 4) видове и количество хранителни продукти по месеци, което поради своя обем и табличен вид е приложено в отделен файл към документацията за участие, публикувана в профила на купувача на възложителя.

2. Количеството за месечното потребление на видовете хранителни продукти, необходими на възложителя за периода на посочените месеци на 2018 г., е ориентировъчно и не е задължително за закупуване от възложителя.

3. Конкретното количеството и вид на заявяваните за доставка хранителни продукти ще се определя от възложителя в зависимост от потреблението и евентуалното възникване на необходимост от доставка на такива в рамките на бюджетните възможности, поради което възложителят не е обвързан със закупуването на изброените видове и количества по месеци, а само и единствено с посочената единична стойност, въз основа на която да заплати хранителните продукти, в случай че такива бъдат закупени.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 060-131882
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-18/07.06.2018
Наименование:

Договор за доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ — Равда за 2018 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/06/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Водолей — 13“ ЕООД
102869803
ул. „Дюни“ № 16
Несебър
8230
България
Телефон: +359 55443064
Електронна поща: vodolei13@abv.bg
Факс: +359 55443064
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 93 426.98 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2018

16/06/2018    S114    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Айтос: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 114-259036

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Айтос
000056764
ул. „Цар Освободител“ № 3
Айтос
8500
България
Лице за контакт: Кина Димова — гл. експерт в отдел „Общинска собственост“
Телефон: +359 55823572
Електронна поща: obshtina@kameno.bg
Факс: +359 55822133
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.aytos.bg

Адрес на профила на купувача: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня майка и филиалите на ЦДГ към дирекция КОВЗС, Община Айтос, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня майка и филиалите на ЦДГ към дирекция КОВЗС, Община Айтос, по обособени позиции, както следва:

— позиция № 1 „Плодове“,

— позиция № 2 „Зеленчуци“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 568.75 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Плодове“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складовете на кухните майки в община Айтос.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозните видове строителни материали са подробно посочени в техническото предложение.

Количествата и видовете на посочените хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за периода, за който се възлага поръчката, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата и/или да закупува други видове продукти според необходимостта на обслужваните обекти.

Важно!!! Хранителните продукти, конкретно посочени в техническите спецификации, през целия срок на договора ще се доставят по цени, посочени в ценовото предложение на изпълнителя. Възложителят си запазва правото в случай на нужда да закупува от изпълнителя продукти извън конкретно посочените в техническата спецификация. В тази хипотеза изпълнителят доставя тези стоки по цени в търговските му обекти, намалени с отстъпка в %, посочена в ценовото предложение. Отстъпката в % остава непроменена за целия срок на договора. Отстъпката не може да бъде по-малка от 1 % и по-голяма от 20 %. В случай че търговските обекти на изпълнителя има промоционални кампании, по силата на които продуктите, заявени от възложителя, са с по-ниски цени от определените в посочения по-горе ред доставни цени, то изпълнителят следва да доставя на по-ниските промоционални цени.

Доставките се извършват въз основа на направена заявка. Доставките се извършват ежедневно, до 10:00 часа на съответния ден.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Отстъпката в % от цени в търговски обекти / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 80 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 63 214.58 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 15/11/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Подобна процедура прогнозно ще бъде проведена през септември—октомври 2019 год.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Зеленчуци“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складовете на кухните майки в община Айтос.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозните видове и количества строителни материали са подробно посочени в техническото предложение.

Количествата и видовете на посочените хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за периода, за който се възлага поръчката, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата и/или да закупува други видове продукти според необходимостта на обслужваните обекти.

Важно!!! Хранителните продукти, конкретно посочени в техническите спецификации, през целия срок на договора ще се доставят по цени, посочени в ценовото предложение на изпълнителя. Възложителят си запазва правото в случай на нужда да закупува от изпълнителя продукти извън конкретно посочените в техническата спецификация. В тази хипотеза изпълнителят доставя тези стоки по цени в търговските му обекти, намалени с отстъпка в %, посочена в ценовото предложение. Отстъпката в % остава непроменена за целия срок на договора. Отстъпката не може да бъде по-малка от 1 % и по-голяма от 20 %. В случай че търговските обекти на изпълнителя има промоционални кампании, по силата на които продуктите, заявени от възложителя, са с по-ниски цени от определените в посочения по-горе ред доставни цени, то изпълнителят следва да доставя на по-ниските промоционални цени.

Доставките се извършват въз основа на направена заявка. Доставките се извършват ежедневно, до 10:00 часа на съответния ден.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Отстъпката в % от цени в търговски обекти / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 80 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 354.17 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 15/11/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Подобна процедура прогнозно ще бъде проведена през септември—октомври 2019 год.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма поставено изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма поставено изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да разполагат с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните.

2. Да разполагат минимум 1 (едно) МПС за изпълнение на поръчката, които да са регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ.

3. Участниците следва да са сертифицирани по ISO 22000:2005 — Система за управление на безопасността на храните, или еквивалентно сертифициране с област на приложение — продажба и доставка на хранителни продукти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Да разполагат с разрешение за търговия и/или производство с групи храни, предмет на поръчката, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните.

2. Да разполагат минимум 1 (едно) МПС за изпълнение на поръчката, които да са регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ.

3. Участниците следва да са сертифицирани по ISO 22000:2005 — Система за управление на безопасността на храните, или еквивалентно сертифициране с област на приложение — продажба и доставка на хранителни продукти.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Разплащането се извършва в български лева по банков път след представяне на фактура или еквивалент в срок от 30 (тридесет) календарни дни от представянето на фактурата. Фактурите се издават на името на дирекция КОВЗС при Община Айтос.

Хранителните продукти, конкретно посочени в техническите спецификации, през целия срок на договора ще се доставят по цени, посочени в ценовото предложение на изпълнителя. Възложителят си запазва правото в случай на нужда да закупува от изпълнителя продукти извън конкретно посочените в техническата спецификация. В тази хипотеза изпълнителят доставя тези стоки по цени в търговските му обекти, намалени с отстъпка в %, посочена в ценовото предложение. Отстъпката в % остава непроменена за целия срок на договора. Отстъпката не може да бъде по-малка от 1 % и по-голяма от 20 %.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2018
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала на Община Айтос.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Подобна процедура прогнозно ще бъде проведена през септември—октомври 2019 год.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник, при когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.3.1, в друга държава членка или трета страна.

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2018

16/06/2018    S114    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Симитли: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 114-258945

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Симитли
000024987
ул. „Христо Ботев“ № 27
Симитли
2730
България
Лице за контакт: Александър Цветков
Телефон: +359 74872138
Електронна поща: simitly@mail.bg
Факс: +359 74872231
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.simitli.bg

Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка e доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

община Симитли

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на основни хранителни продукти — месо, месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, варива, захар и захарни изделия, плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, подправки и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания за икономическото или финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Документът, с който се доказва изпълнението на това изискване, е списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП (в клетка 1б, раздел В, част IV), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Под „идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира извършване на доставка на хранителни продукти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има минимум 2 извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДЗС. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. При подписване на договора избраният изпълнител представя гаранция за изпълнение 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При избор на гаранция за изпълнение парична сума същата се превежда по сметка на община Симитли.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/07/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2018
Местно време: 14:00
Място:

Заседателната зала на община Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27 — втори етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2018

16/06/2018    S114    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Сандански: Различни хранителни продукти

2018/S 114-258881

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Сандански
000024955
бул. „Свобода“ № 14
Сандански
2800
България
Лице за контакт: Кирил Андонов Котев
Телефон: +359 74689099
Електронна поща: oba_sandanski@abv.bg
Факс: +359 74689055
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sandanskibg.com

Адрес на профила на купувача: http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=141

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://oba.sandanskibg.com/proc/ZopView.aspx?DosieID=141
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански“.

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански“. Социалните заведения на територията на община Сандански, за които ще се осъществяват доставки, са: 1. Домашен социален патронаж (ДСП) — с адрес на доставка: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 12. На територията на домашния социален патронаж ще се доставят хранителни продукти като същите приготвят и доставят храна за ВХПР — с. Петрово, общ. Сандански, ЦНСТ за ВХПР „Надежда“ — с. Петрово, общ.Сандански, ДЦДВУ — Сандански, ДЦВУ — с. Ласкарево, общ. Сандански и ЦНСТ и Защитено жилище в село Вълково и МБАЛ Югозападна Болница. 2. Дневни детски ясли (ДДЯ) — с адрес на доставка: гр. Сандански, ул. „Даме Груев“ № 3 Настоящата поръчка е разделена на 10 обособени позиции

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 321 829.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДСП.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франкосклада на ДСП на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб бял 33 750 бр.

Хляб типов 8 500бр.

Закуски 35 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти за нуждите на ДСП.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франкосклада на ДСП на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пиле замразено кг. 3 960, пил. бутчета замразено кг. 3 960, пил. дробчета замразено кг. 144, пил. пържола замразено бр. 425, Пилешки кюфтета бр. 10 440, кайма — кг. 2 292, наденица кг. 432, кебапче бр. 6 720, кюфте бр. 22 680.

Кренвирш кг. 1 800, свинско месо кг. 840, тел. салам кг. 180, пил. филе пеперуда кг. шунка кг. 60.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко, млечни продукти и риба за нуждите на ДСП.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
03311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДСП на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на кисело мляко/колко % бр. 33 240, прясно мляко л. 840,00.

Сирене кг. 2 508,00,яйца бр. 40 320, кашкавал кг. 780, маргарин бр. 360.

Извара кг. 1 500, Краве масло кг. 432, риба ХЕК чистена кг. 600, рибна консерва бр. 1 200.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 013.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни продукти за нуждите на ДСП.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДСП на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на брашно кг. 1 800, нишесте бр. 1 140, олио л. 4 260, оцет бр. 84.

Сол кг. 804, боб кг. 1 200, леща кг. 1 020, ориз кг. 2 520, грис кг. 180.

Фиде бр. 2 460, кус-кус. бр. 780, макарони бр. 1 260, захар кг. 1 200, чай кутия 480, суха паста бр. 4 560, шоколадова вафла бр. 7 200, джоджен бр. 540, чубрица бр. 860.

Черв. п-р. кг. 160, чер.п-р бр. 1 310, кимион бр. 230, ванилия бр. 500, даф. лист бр. 300, Бисквити — обикновени бр. 700.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци — пресни и преработени и консервирани за нуждите на ДСП

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
03222000
03220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДСП на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 12.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци моркови,зеле, картофи, кромид, тиквички, пр. домати, пр. кромид, чушки, чесън, праз.

Спанак, краставици, магданоз, копър, банани, ябълки, мандарини и консерви: русенско в-но, Лютеница 340 гр., зелен фасул.

Дом к-ва, грах замразена, грах 0,680, гювеч к-.ва, конфитюр диабетици, конфитюр, паприкаш к-ва, пастет 0,300 гр.,

Количествата са оиписани в документацията тъй като доставките са разделени на два сезона — лято и зима.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия за нуждите на ДДЯ.

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДДЯ на адрес: гр. Сандански, ул. „Даме Груев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб бял р. 1 630, хляб типов бр. 400.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 425.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти за нуждите на ДДЯ

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДДЯ на адрес: гр. Сандански, ул. „Даме Груев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на кайма (замразена) кг. 245, пиле и пил. бутчета (замразени) кг. 580, телешко месо кг. 165, пуешко месо кг. 175, пилешко филе кг. 15.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 378.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко,млечни продукти и риба за нуждите на ДДЯ

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
03311000
15511000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДДЯ на адрес: гр. Сандански, ул. „Даме Груев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прясно мляко л. 2 850, кисело мляко кг. 1 500, сирене кг. 245, извара кг. 36, кашкавал кг. 45, масло кг 135, риба пангасиус кг. 235.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 502.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни продукти за нуждите на ДДЯ

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДДЯ на адрес: гр. Сандански, ул. „Даме Груев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Яйца бр. 6 150, олио л 280, ориз кг 170, кус-кус кг 60, макарони кг 85, леща кг 90, стар фасул кг 85, брашно кг 270, захар кг 210, сол кг 65, грис кг 90, пудра захар кг 2, кори за баница кг 64, чай плодов (кутии) бр. 140. нишесте кг 120, бисквити обикн. кг 125, халва кг 20, ов. ядки кг 55, мая кг 2, царев. брашно кг 10, булгур кг 8, корнфлейкс кг 25, жито кг 16, маслини кг 18, нескуик (кг) кг 3, елда кг 4, сусам пакетче 20, ванилия пакетче 200, сода бикарбонат пакетче 30, оцет л 20, дафинов лист пакетче 30, бакпулвер пакетче 50, канела пакетче 50, какао пакетче 50, шоколад. пръчици пакетче 50, джоджен пакетче 20,чубрица пакетче 20, лимон. киселина пакетче 30.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци — пресни и преработени и консервирани за нуждите на ДДЯ

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222000
03220000
15332100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Франко склада на ДДЯ с адрес: гр. Сандански, ул. „Даме Груев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на зеле, краставици, магданоз, лук, моркови, картофи, цвекло, ряпа, домати, чушки, тиква, чесън, праз. тиквички, броколи — замразени, спанак — замразен, зелен фасул — замразен, грах — замразен, карфиол — замразен, ябълкир банан, диня, сливи, киви, праскова, грозде, круши, череши, пъпеш, лимони, портокали, мандарини, кайсия, лютеница, 314 г, конфитюр 360 г, мармалад 360 г, гювеч 680 г, паприкаш 680 г, домати конс. 680 г, зелен боб 680 г, грах 680 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 911.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си в размер на:

За обособена позиция № 1 — 37 000 (тридесет и седем хиляди).

За обособена позиция № 2 — 72 600 (седемдесет и две хиляди и шестстотин).

За обособена позиция № 3 — 60 013 (шестдесет хиляди и тринадесет).

За обособена позиция № 4 — 29 000 (двадесет и девет хиляди).

За обособена позиция № 5 — 52 000 (петдесет и две хиляди).

За обособена позиция № 6 — 4 425 (четири хиляди четиристотин двадесет и пет).

За обособена позиция № 7 — 5 378 (пет хиляди триста седемдесет и осем).

За обособена позиция № 8— 10 502 (десет хиляди петстотин и два).

За обособена позиция № 9 — 15 000 (петнадесет хиляди).

За обособена позиция № 10 — 35 911 (тридесет и пет хиляди деветстотин и единадесет).

Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си в размер на:

За обособена позиция № 1 — 37 000 (тридесет и седем хиляди).

За обособена позиция № 2 — 72 600 (седемдесет и две хиляди и шестстотин).

За обособена позиция № 3 — 60 013 (шестдесет хиляди и тринадесет).

За обособена позиция № 4 — 29 000 (двадесет и девет хиляди).

За обособена позиция № 5 — 52 000 (петдесет и две хиляди).

За обособена позиция № 6 — 4 425 (четири хиляди четиристотин двадесет и пет).

За обособена позиция № 7 — 5 378 (пет хиляди триста седемдесет и осем).

За обособена позиция № 8— 10 502 (десет хиляди петстотин и два).

За обособена позиция № 9 — 15 000 (петнадесет хиляди).

За обособена позиция № 10 — 35 911 (тридесет и пет хиляди деветстотин и единадесет).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под доставки сходни с предмета и обема на поръчката следва да се разбира доставки с предмет и обем идентичен или сходен на обособената позиция, за която участникът подава оферта, а именно: Обособена позиция 1 „Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция 2 „Месо и месни продукти“, Обособена позиция 3 „Мляко,млечни продукти и риба“, Обособена позиция 4 „Други хранителни продукти“, Обособена позиция 5 „Плодове и зеленчуци — пресни и преработени и консервирани“, Обособена позиция 6 „Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция 7 „Месо и месни продукти“, Обособена позиция 8 „Мляко, млечни продукти и риба“, Обособена позиция 9 „Други хранителни продукти“ Обособена позиция 10 „Плодове и зеленчуци — пресни и преработени и консервирани“. За доказване изпълнението на това изискване участникът декларира обстоятелствата в ЕЕДОП част IV раздел В.

2.2. Участникът следва да разполага със собствена или наета база. Същата трябва да съдържаща: складови помещения; хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти за целия срок на договора;

3.3. Участникът да притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка, както и обекта да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП

4.4. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.

Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, а преди подписване на договора избраният изпълнител представят:

Документи, доказващи основанието за ползване (талон за регистрация, договор за наем, лизинг или друга приемлива форма на разположение).

Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация“ на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под доставки сходни с предмета и обема на поръчката следва да се разбира доставки с предмет и обем идентичен или сходен на обособената позиция, за която участникът подава оферта, а именно: Обособена позиция 1 „Хляб и хлебни изделия “, Обособена позиция 2 „Месо и месни продукти“, Обособена позиция 3 „Мляко,млечни продукти и риба“, Обособена позиция 4 „Други хранителни продукти“, Обособена позиция 5 „Плодове и зеленчуци — пресни и преработени и консервирани“, Обособена позиция 6 „Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция 7 „Месо и месни продукти“, Обособена позиция 8 „Мляко, млечни продукти и риба“, Обособена позиция 9 „Други хранителни продукти“, Обособена позиция 10 „Плодове и зеленчуци — пресни и преработени и консервирани“. За доказване изпълнението на това изискване участникът декларира обстоятелствата в ЕЕДОП част IV раздел В.

2.2. Участникът следва да разполага със собствена или наета база. Същата трябва да съдържаща: складови помещения; хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти за целия срок на договора;

3.3. Участникът да притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка, както и обекта да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП

4.4. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.

Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, а преди подписване на договора избраният изпълнител представят:

Документи, доказващи основанието за ползване (талон за регистрация, договор за наем, лизинг или друга приемлива форма на разположение).

Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация“ на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/07/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/07/2018
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, ет. 2, стая 209.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците, упълномощени от тях лица и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2018