21/04/2018    S78    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Исперих: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 078-173838

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Исперих
000505821
ул. „Дунав“ № 2
Исперих
7400
България
Лице за контакт: Айлин Шукриева — началник отдел „Обществени поръчки“
Телефон: +359 84312178
Електронна поща: op_isperih@abv.bg
Факс: +359 84314712
код NUTS: BG324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.isperih.bg

Адрес на профила на купувача: http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#71

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на община Исперих по обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на община Исперих по обособени позиции. Място на изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти франко складовете на общинските детски и социални заведения на територията на община Исперих, както следва: ДГ „Щастливо детство“, гр. Исперих, ул. „Васил Левски“, ДГ „Мечо Пух“, гр. Исперих, ДГ „Слънце“, гр. Исперих, ДГ „Първи юни“, база 1, гр. Исперих, ДГ „Първи юни“, база 2, гр. Исперих, ДГ „Радост“, с. Подайва, ул. „Дунав“, ДГ „Радост“, с. Свещари, ДГ „Щастливо детство“, с. Китанчево, ДГ „Братя Грим“, с. Тодорово, ДГ „Дора Габе“, с. Лудогорци, ДГ „Кокиче“, с. Йонково, ДГ „Кокиче“, с. Вазово, ДГ „Щастливо детство“, с. Малък Поровец, ДГ „Детелина“, с. Делчево, ДГ „Осми март“, с. Яким Груево, Детска кухня, гр. Исперих, и Домашен социален патронаж, гр. Исперих.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 341 738.75 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15330000
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

В детските градини, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на община Исперих.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци по прогнозни количества, както следва:

— домати, кг 700,

— краставици, кг 2 000,

— пипер (пресен — червен), кг 550,

— пипер (пресен — зелен), кг 450,

— картофи, кг 10 000,

— моркови, кг 3 000,

— тиквички, кг 400,

— патладжан, кг 450,

— зеле (прясно), кг 1 700,

— грах (пресен), кг 110,

— грах (замразен), кг 150,

— зелен фасул (пресен), кг 100,

— зелен фасул (замразен), кг 120,

— спанак (пресен), кг 500,

— спанак (замразен), кг 300,

— праз лук кг 400,

— лук (сух), кг 4 700,

— лук (пресен), кг 70,

— чесън (сух), кг 60,

— чесън (пресен), кг 50,

— ябълки, кг 4 200,

— кайсии, кг 450,

— праскови, кг 650,

— череши, кг 550,

— ягоди, кг 350,

— грозде, кг 650,

— пъпеш, кг 350,

— диня, кг 1 350,

— тиквички, кг 600,

— портокали, кг 1 100,

— мандарини, кг 1 100,

— лимони, кг 450,

— банани, кг 4 800,

— киви, кг 1 450,

— магданоз (пресен), кг 100,

— копър (пресен), кг 35,

— карфиол, кг 50,

— броколи, кг 150,

— червено цвекло, кг 100,

— бамя, кг 50,

— круши, кг 350,

— целина (глави), кг 30.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тестени и хлебни изделия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

Доставката на хляб се извършва до складовите бази на общинските детски заведения, детска кухня и до складовата база на домашен социален патронаж (ДСП).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на тестени и хлебни изделия по количества, както следва:

— козунак, бр. 550,

— хляб — БДС (0,650 кг), бр. 12 800,

— хляб — пълнозърнест, бр. 6 400,

— хляб (0.700 кг), бр. 22 000.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти и риба

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
15110000
15111000
15200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

Доставката на месо и месни продукти и риба се извършва до складовите бази на общинските детски заведения, детска кухня и до складовата база на домашен социален патронаж (ДСП).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на месо и месни продукти и риба по прогнозни количества, както следва:

— кайма — Стара планина или еквивалент (кайма с мазнина не повече от 12.5 % от общата маса и съдържание на соя не повече от 1,5 % от общата маса), кг 2500,

— сух шпек по БДС или еквивалент, кг 900,

— месо — свинско без кост, кг 3 600,

— месо — телешко без кост, кг 2 000,

— пиле (замразено) по БДС или еквивалент, кг 2 000,

— риба „Хек“ — филе (замразена), кг 2 000,

— кайма смес 60 % телешко/40 % свинско, кг 3 000,

— варена наденица, кг 200,

— пилешко бут по БДС или еквивалент (замразено), кг 700,

— пилешки бут — порцион (150 г), кг 3 100,

— риба „Скумрия“ — океанска (замразена), кг 2 000,

— кебапче — замразено (0,060 кг), бр. 20 000,

— карначе, кг 500,

— пуешко месо кг 150,

— заешко месо, кг 150,

— телешко шкембе, кг 20,

— пилешка пържола (от бут), кг 3 000,

— пилешки дробчета, кг 500.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пакетирани стоки, консерви и подправки

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

Детски градини, детска кухня и Домашен социален патронаж на територията — Исперих, на територията на община Исперих.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на различни видове хранителни продукти по прогнозни количества съгласно техническа спецификация на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
15510000
15540000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

В детските градини на територията на община Исперих, Детска кухня — Исперих, и Домашен социален патронаж — Исперих.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко и млечни продукти по прогнозни количества, както следва:

— прясно мляко по БДС или еквивалент 2 % (1 л), бр. 5 300,

— прясно мляко по БДС или еквивалент 3 % (1 л), бр. 6 800,

— кисело мляко по БДС или еквивалент 2 % (0,500 кг), бр. 4 900,

— кисело мляко по БДС или еквивалент 3,6 % (0,500 кг), бр. 10 000,

— сирене — краве по БДС или еквивалент кг 2300,

— масло — краве (125 г) 82 % масленост, бр. 7100.

— кашкавал — краве по БДС или еквивалент, кг 700,

— яйца — L, бр. 22 300,

— яйца — M, бр. 35 000,

— мая за хляб — (0,042 кг), бр. 1 400,

— кисело мляко 2 % (0,400 кг), бр. 11 000,

— маргарин (0,500 кг), бр. 60,

— сухо мляко кг 400,

— извара — обезмаслена, кг 200,

— преходно мляко, кг 20,

— сирене — краве (неимитиращ продукт), кг 700,

— кашкавал (неимитиращ продукт), кг 200.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 230-480732
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Плодове и зеленчуци

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Лъки Сис“ ЕООД
201324078
ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1
Силистра
7500
България
Телефон: +359 897809922
Електронна поща: office@luckyss.com
Факс: +359 00000000
код NUTS: BG325

Интернет адрес:www............bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 42 761.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 44
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Тестени и хлебни изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Лъки Сис“ ЕООД
201324078
ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1
Силистра
7500
България
Телефон: +359 897809922
Електронна поща: office@luckyss.com
Факс: +359 00000000
код NUTS: BG325

Интернет адрес:www............bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 23 367.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 45
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Месо и месни продукти и риба

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Лъки Сис“ ЕООД
201324078
ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1
Силистра
7500
България
Телефон: +359 897809922
Електронна поща: office@luckyss.com
Факс: +359 00000000
код NUTS: BG325

Интернет адрес:www............bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 105 425.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 46
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Пакетирани стоки, консерви и подправки

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Лъки Сис“ ЕООД
201324078
ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1
Силистра
7500
България
Телефон: +359 897809922
Електронна поща: office@luckyss.com
Факс: +359 00000000
код NUTS: BG325

Интернет адрес:www............bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 74 320.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 47
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Мляко и млечни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Лъки Сис“ ЕООД
201324078
ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1
Силистра
7500
България
Телефон: +359 897809922
Електронна поща: office@luckyss.com
Факс: +359 00000000
код NUTS: BG325

Интернет адрес:www............bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 95 865.25 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 22356113
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:https://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2018

21/04/2018    S78    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 078-173611

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Митко Йорданов
Телефон: +359 29323105
Електронна поща: m.jordanov@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPosG5ci8Kv5Hw%3d%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 А
София
1233
България
Лице за контакт: инж. Калина Андонова
Телефон: +359 2932-6075
Електронна поща: m.jordanov@rail-infra.bg
Факс: +359 2931-0663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Евгения Русимова
Телефон: +359 2932-6115
Електронна поща: m.jordanov@rail-infra.bg
Факс: +359 2931-0663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рaмково споразумение, за срок от четири години с предмет: „Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 — Кафе;

Обособена позиция 2 — Чай — билков;

Обособена позиция 3 — Захар, бяла рафинирана на кристали;

Обособена позиция 4 — Бульон;

Обособена позиция 5 — Плодови сокове;

Обособена позиция 6 — Вода.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 414 371.12 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кафе

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15861000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
код NUTS: BG321
код NUTS: BG421
код NUTS: BG333
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складове на Възложителя в градовете София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, Шумен и Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции за срок от 4 години, както следва:

За обособена позиция 1 — Кафе: — Кафе, мляно — 20 048,6 кг — Разтворимо кафе 3 в 1 — 118 320 бр. — Разтворимо кафе 2 в 1 — 28 400 бр.;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 284 599.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Чай — билков

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15863000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
код NUTS: BG321
код NUTS: BG421
код NUTS: BG333
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складове на Възложителя в градовете София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, Шумен и Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции за срок от 4 години, както следва:

За обособена позиция 2 — Чай — билков — 128 032 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 986.24 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Захар, бяла рафинирана на кристали

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15831000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
код NUTS: BG321
код NUTS: BG421
код NUTS: BG333
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складове на Възложителя в градовете София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, Шумен и Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции за срок от 4 години, както следва:

За обособена позиция 3 — Захар, бяла рафинирана на кристали — 25 780 кг;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 982.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Бульон

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15891600
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
код NUTS: BG321
код NUTS: BG421
код NUTS: BG333
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складове на Възложителя в градовете София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, Шумен и Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции за срок от 4 години, както следва:

За обособена позиция 4 — Бульон — 628 912 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 88 047.68 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодови сокове

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15982000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
код NUTS: BG321
код NUTS: BG421
код NUTS: BG333
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складове на Възложителя в градовете София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив, Шумен и Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции за срок от 4 години, както следва:

За обособена позиция 5 — Плодови сокове — 135 960 л

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 203 940.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вода

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15981000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG313
код NUTS: BG321
код NUTS: BG421
код NUTS: BG333
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Франко складове на Възложителя в градовете София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив,Шумен и Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на храна и/или добавки към нея по обособени позиции за срок от 4 години, както следва:

За обособена позиция 6 — Вода: — Натурална минерална вода 601 000 бр. — Трапезна вода — 928 240 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 683 816.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособени позиции от 1 до 6:

1. Участникът трябва да има регистриран обект по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) за съответните групи храни съгласно обособената позиция, за която участника участва.

— За Оп 1 — ОП 5 — заверено копие на удостоверение за регистрация по чл. 12, ал. 2 от ЗХ издадено от областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта,

— за ОП 6 — заверено копие на удостоверение за регистрация по чл. 12, ал. 3 от ЗХ издадено от регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.

Участници — чуждестранни лица следва да бъдат вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

За обособена позиция 6:

1. Участникът да притежава валиден сертификат съгласно чл. 4в от Закона за храните, който удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

2. При внос участникът следва да притежава сертификат за внос на бутилирани натурални минерални води, съгласно чл. 24а от Закона за храните.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/ договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност от еЕЕДОП.

Документи за доказване:

За обособени позиции от 1 до 6:

— Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ.

За обособена позиция 6:

— Сертификат съгласно чл. 4в от Закона за храните, което удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели,

— При внос — сертификат за внос на бутилирани натурални минерални води, съгласно чл. 24а от Закон за храните.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

А) за обособена позиция 1: дейности, включващи доставка на кафе, с минимално количество — 5000 кг (разфасовка — 0,100 кг);

Б) за обособена позиция 2: дейности, включващи доставка на чай с минимално количество — 32 000 бр. кутии (разфасофка —20 бр. филтър пакетчета);

В) за обособена позиция 3: дейности, включващи доставка на захар с минимално количество — 6000 кг (разфасофка — 1,000 кг);

Г) за обособена позиция 4: дейности, включващи доставка на бульон, с минимално количество — 157 000 бр. (разфасофка — кубче от 0,01 кг);

Д) за обособена позиция 5: дейности, включващи доставка на плодови сокове с минимално количество — 33 000 литра (разфасофка — Тетрапак или РЕТ от 1 литър);

Е) за обособена позиция 6: дейности, включващи доставка на вода с минимално количество — 150 000 бр. (разфасофка — пластмасова бутилка с вместимост 1,5 л);

2.Участникът да прилага системи за управление на качеството, с обхват на сертификация предмета на поръчката — производство и/или търговия и/или доставки на храни и/или хранителни продукти.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а по т. 2 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в док./договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване.

Когато участникът предвижда участие на трети лица,те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата, съответствието с критерия Технически и професионални способности се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности и раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП.

Док. за доказване: 1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършени доставки. Доказателството се предоставя под формата на удостоверение за добро изпълнение или друг еквивалентен документ, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка или друго. 2. Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискане в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за доставка, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите. Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на един или няколко договора;

Участникът да има система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката — производство и/или търговия и/или доставки на храни и/или хранителни продукти. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят не предвижда авансово плащане при сключване на договори въз основа на рамковото споразумение. При сключване на договори въз основа на рамковото споразумение заплащането ще се извърши, в лева, по банков път, срещу представяне на фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол и документ за годност от Изпълнителя до 30 дни от датата на представяне на документите.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 100
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-183224
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/06/2018
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/06/2018
Местно време: 14:00
Място:

ДП „НКЖИ“, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощ., оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

В откритата процедура може да участва участник,който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице,когато участникът избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнители и трети лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.

Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице,при подаване на офертата за участие,за всеки член на обединението се представя отделен еЕЕДОП. Когато участникът е посочил,че ще използва подизпълнители и/или трети лица при подаване на офертата за участие,за всеки от тях се представя отделен еЕЕДОП.

Документите,чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на рамково споразумение за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,представя актуални документи,удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критерии за подбор. Документите се представят от всеки член на обединението, което не юридическо лице,както и от подизпълнителите и трети лица,ако има такива.

За всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта — най-ниска цена. При сключване на договор, въз основа на рамковото споразумение, участникът определен за изпълнител, представя гаранция обезпечаваща изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора, сключен въз основа на рамковото споразумение,без ДДС. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя в една от следните форми: А) безусловна, неотменяема банкова гаранция,в оригинал; или Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП НКЖИ, IBAN: BG53CECB 9790 3319 1009 00, BIC: CECBBGSF в банка ЦКБ АД, удостоверено с платежно нареждане или В) застраховка,която обезпечава изпълнението на договора, в оригинал.

Когато гаранцията за обезпеч. изпълнен. на договора е предоставена под формата на банк. гаранция или застраховка срокът на валидност им следва да бъде със срок на валидност не по- малко от 30 дни след изпълнение на последното задължение на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и осв. на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на общ. поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ — отдел Правен
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Телефон: +359 2932-3598
Електронна поща: m.kanazirska@rail-infra.bg
Факс: +359 2931-0663

Интернет адрес:http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2018