18/10/2019    S202    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне 

България-София: Услуги по сеч на дървета

2019/S 202-493001

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), МЕР София-област
1752013040012
бул. „Европа“ № 2
София
1360
България
Лице за контакт: по процедурни въпроси — Гергана Кехайова, тел. +359 28121847; по технически въпроси - Живко Дунев, тел. +359 28121804
Телефон: +359 28121801
Електронна поща: g.kehajova@sfo.eso.bg
Факс: +359 28121840
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhlVm5lcW5pT3NDakxDMmJvRkJBR21QeW1tWmsrNm9yQTJ2WEdUaE40Yz0=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР София-област, обслужвани от АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград

Референтен номер: МЕР-СФО/2019/040
II.1.2)Основен CPV код
77211400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Почистване на просеки на електропроводи, обслужвани от АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 75 178.90 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414
Основно място на изпълнение:

Трасетата на ел. проводи на територията на АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуга, включваща почистване просеки на електропроводи, намиращи се на територията на АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът е по единични цени.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 218-500484
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ЕСО-СО-1454/09.10.2019
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Комплексна опитна станция — Ямбол“ ЕООД
128527123
ул. „Безмерско шосе“ № 3
Ямбол
8600
България
Телефон: +359 897080858
Електронна поща: kos_jambol@mail.bg
Факс: +359 897080858
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 75 178.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорите са по единични цени.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2019

             
18/10/2019    S202    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Приготвени сандвичи

2019/S 202-490653

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Станислава Цветкова
Телефон: +359 29377530
Електронна поща: s.tsvetkova@sofia.bg
Факс: +359 29377561
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=135320&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти, освежаващи и тонизиращи напитки

II.1.2)Основен CPV код
15811511
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти, освежаващи и тонизиращи напитки за участниците в обработката на протоколите на СИК и приемо-предаването на книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове 2019 г. ОИК, СИК, технически сътрудници, комисия по чл. 445, ал. 7 от ИК.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811510
15860000
15312300
15811300
15981000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти, освежаващи и тонизиращи напитки за участниците в обработката на протоколите на СИК и приемо-предаването на книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове 2019 г. ОИК, СИК, технически сътрудници, комисия по чл. 445, ал. 7 от ИК.

Прогнозното количество на артикулите е, както следва:

— сандвичи: 63 608 броя,

— вафли: 15 902 броя,

— кроасани: 31 804 броя,

— чипс: 15 902 броя,

— солети: 31 804 броя,

— пуканки: 14 882 броя,

— вода: 127 216 броя,

— кафe: 127 216 броя,

— безалкохолно: 63 608 броя.

Приблизителният брой на участниците е 5 300 души.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 05/11/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозното количество включва инф. за всички необходими стоки, обезпечаващи изборите за общински съветници и кметове 2019 г. на дата 27.10.2019 г., както и нов избор и/или втори тур на избори.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 5.11.2019 г., считано от датата на влизане в сила на договора, а сроковете за изпълнение на всяка отделна доставка са посочени в техн. спецификация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не са поставени минимални изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не са поставени минимални изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не са поставени минимални изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Всеки участник трябва да има опит.

1.1. Доказване:

Участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) доставката, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датите и получателите.

Документи за доказване на посоченото изискване:

Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на доставката, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойността, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Забележка:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при подписване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител предоставя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под доставка с „идентичен или сходен предмет и обем с тези на поръчката дейности“ се разбира доставка/кетъринг на храни и напитки за публични събития, като обемът на дейности следва да е за минимум 3 000 човека.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/10/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/10/2019
Местно време: 09:00
Място:

гр. София, ул. „Париж“ № 3, етаж 1, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата се открива на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при условията на § 3 (1) от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Процедурата ще бъде проведена съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП — оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде извършена преди провеждане на предварителен подбор.

1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

3. За участника не следва да са лице основания чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

Национални основания за отстраняване са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

4. Гаранция за изпълнение:

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка.

4.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

4.2.1. парична сума;

4.2.2. банкова гаранция;

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4.3. Гаранцията по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

4.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Върховен административен съд
бул. „Александър Стамболийски“ № 18
София
1301
България
Телефон: +359 29404345
Електронна поща: edocuments@sac.justice.bg
Факс: +359 29818751

Интернет адрес: http://www.sac.government.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно § 3 (2) от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2019