18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Угърчин: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 158-361815

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Угърчин
000291716
пл. „Свобода“ № 1
Угърчин
5580
България
Лице за контакт: Мария Динова
Телефон: +359 69312121
Електронна поща: obshtina@ugarchin.com
Факс: +359 69212014
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.ugarchin.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/a0d0e455-26b6-4e71-8986-66d94fc1f41e

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени „Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин“ за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки;

Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти;

Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца;

Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; за нуждите на Домашен социален патронаж — гр. Угърчин и Домашен социален патронаж — с. Лесидрен, община Угърчин, включително и тези,необходими за изпълнение на дейностите по Договор № BG05FMOP001-3.002-01040-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014—2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 31 073.05 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Община Угърчин, област Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки: картофи, зеле прясно, краставица, домат, зелени чушки, моркови, чесън зрял, мандарина, банани, праскови, кайсии, пъпеши, дини, грозде, ябълки, портокали, кромид лук, гъби печурки. Всички продукти са с ед. мярка — кг. Магданоз пресен, чесън пресен, копър чесън — ед. мярка връзка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят има право да възложи допълнителни доставки на избрания Изпълнител за срок от 6 месеца в случай, че към датата на изтичане на срока на договора не е проведена процедура или не е приключила и не е сключен нов договор.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

"Осигуряване на топъл обяд 2016-2020" по Оперативна програма за храни и/или основно материлано подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020.

II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стройност на обособената позиция е включена и прогнозната стойност на опцията (за срок до 6 месеца) в размер на 6 214.62 BGN, без вкл. ДДС. Размерът на прогнозната стойност без опцията е 24 858.43 BGN, без вкл. ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена по обособена позиция (без опцията).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 090-201988
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 68-114
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„Доставки на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции,за обособена позиция № 5, „Плодове и зеленчуци“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стелит-1“ EООД
107544354
ул. „Стойчо Часовникаров“ № 1
Севлиево
5400
България
Телефон: +359 68600791
Електронна поща: stelit_1ltd@abv.bg
Факс: +359 68600791
код NUTS: BG322
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31 073.05 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018

18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Готови храни за животни

2018/S 158-361814

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ДП „Фонд затворно дело“
129009070
бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26
София
1309
България
Лице за контакт: Илчо Лазаров
Телефон: +359 29319295
Електронна поща: gu@dpfzd.com
Факс: +359 24916063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.dpfzd.com

Адрес на профила на купувача: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-hrana-za-zhivotni-za-nuzhdite-na-tp-na-dpfzd-po-obosobeni-pozitsii/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: подобряване условията за изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15700000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на храна за животни за нуждите на ТП Белене и ТП Враца“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на храна за животни за нуждите на ТП Пловдив — ЗО Смолян“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на ечемичена слама и люцерна на бали“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 286 646.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на храна за животни за нуждите на ТП Белене и ТП Враца

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32
Основно място на изпълнение:

гр. Белене, животновъден комплекс — остров Персин; гр. Враца, земеделско стопанство, местност Млаките

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на:

— комбиниран фураж за дойни крави — 440 000 кг,

— комбиниран фураж — стартер за телета — 19 000 кг,

— комбиниран фураж — телета за подрастване — 76 000 кг,

— комбиниран фураж — стартер за агнета — 4 000 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на храна за животни за нуждите на ТП Пловдив — ЗО Смолян

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

гр. Смолян, затворническо общежитие, местност Герзовица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на:

— комбиниран фураж за дойни крави — 100 000 кг,

— комбиниран фураж — стартер за агнета — 1 000 кг,

— ечемик зърно — 20 000 кг,

— царевица зърно — 20 000 кг,

— гранула захарно цвекло — 10 000 кг,

— силаж царевица — 250 000 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на ечемичена слама и люцерна на бали

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

гр. Смолян, затворническо общежитие, местност Герзовица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на ечемичена слама — 5 000 кг и люцерна на бали — 160 000 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 102-232631
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1-3802-25
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на храна за животни за нуждите на ТП Белене и ТП Враца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„ФЗ Васил Костов“ ООД
103865626
с. Любен Каравелово, общ. Аксаково
Варна
9148
България
Телефон: +359 896685498
Електронна поща: et_vasil_kostov@abv.bg
Факс: +359 896685498
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 292 486.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 228 446.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: З-1-1919/25.07.2018г.
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на храна за животни за нуждите на ТП Пловдив — ЗО Смолян

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1-3802-23
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на ечемичена слама и люцерна на бали

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стопистил“ ЕООД
200585577
ул. „Изгрев“ № 26
Смолян
4700
България
Телефон: +359 889445691
Електронна поща: stoian_ilchev@abv.bg
Факс: +359 889445691
код NUTS: BG424
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 59 950.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 58 200.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 298840870
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: https://cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018

18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Угърчин: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 158-361742

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Угърчин
000291716
пл. „Свобода“ № 1
Угърчин
5580
България
Лице за контакт: Мария Динова
Телефон: +359 69312121
Електронна поща: obshtina@ugarchin.com
Факс: +359 69212014
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.ugarchin.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/a0d0e455-26b6-4e71-8986-66d94fc1f41e

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени „Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин“ за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки;

Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти;

Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца;

Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; за нуждите на Домашен социален патронаж — гр. Угърчин и Домашен социален патронаж — с. Лесидрен, община Угърчин, включително и тези,необходими за изпълнение на дейностите по договор № BG05FMOP001-3.002-01040-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в БЪЛГАРИЯ за периода 2014—2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 111 201.15 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Хляб и хлебни изделия“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Община Угърчин, област Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката, за съответната обособена позиция, ще се изпълняват следните доставки:

„Хляб Добруджа“ — разфасовка от 0,650 кг, ед. мярка — брой;

Козунак — разфасовка от 0,500 кг, ед. мярка — брой.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят има право да възложи допълнителни доставки на избрания изпълнител за срок от 6 месеца в случай, че към датата на изтичане на срока на договора не е проведена процедура или не е приключила и не е сключен нов договор.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

"Осигуряване на топъл обяд 2016-2020" по Оперативна програма за храни и/или основно материлано подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020.

II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стройност на обособената позиция е включена и прогнозната стойност на опцията (за срок до 6 месеца) в размер на 22 240,23 BGN, без вкл. ДДС. Размерът на прогнозната стойност без опцията е 88 960,92 BGN, без вкл. ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена по обособена позиция (без опцията)

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 090-201988
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 64-114
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставки на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции, за обособена позиция №1, „Хляб и хлебни изделия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Мелиса“ ООД
110528933
ул. „Осъмска“ № 42
Ловеч
5500
България
Телефон: +359 68600791
Електронна поща: melisa_ltd@abv.bg
Факс: +359 68600791
код NUTS: BG315
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 111 201.15 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018

18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Угърчин: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 158-361741

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Угърчин
000291716
пл. „Свобода“ № 1
Угърчин
5580
България
Лице за контакт: Мария Динова
Телефон: +359 69312121
Електронна поща: obshtina@ugarchin.com
Факс: +359 69212014
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.ugarchin.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/a0d0e455-26b6-4e71-8986-66d94fc1f41e

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки;

Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти;

Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца;

Обособена позиция №5: Плодове и зеленчуци; за нуждите на Домашен социален патронаж — гр. Угърчин и Домашен социален патронаж — с.Лесидрен, Община Угърчин, включително и тези, необходими за изпълнение на дейностите по Договор № BG05FMOP001-3.002-01040-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в БЪЛГАРИЯ за периода 2014—2020 г.(ОПХ ФЕПНЛ).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 82 004.85 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15331400
15830000
15890000
15300000
15331100
15331170
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Община Угърчин, област Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки: конс. черв. домати, небелени, разф. — 0,680 кг — ед. м. — кг, Дом. пюре до 22 % сухо в-во разф.от 5 кг — ед. м.— кг, Гювеч — консерва, разф. от 0,680 кг — ед. м.— кг, Грах — консерва, разф. от 0,680 кг— ед.м.— кг, Зелен фасул — консерва, разф. от 0,680 кг— ед. м.— кг, Кисело зеле, кълцано, разф. от 0,680 кг — ед. м— кг, Кис. краставички — консерва, разф. от 0,680 кг — ед. м. — кг, Паприкаш — консерва, разф. от 0,680 кг — ед. м. — кг, Меденка, разф. от 0,050 кг — ед. м.— кг; Бисквити с какао, разф. от 0,370 кг — ед. м. — кг, Бисквити, разф. от 0,330 кг — ед. м. — кг 12. Захар пакет, разф. от 1 кг— ед. м.— кг, Брашно тип 500, разф. от 1 кг — ед. м. — кг, Нишесте пшенично — разф. от 1 кг — ед. м. — кг, Зрял фасул, разф. от 1 кг — ед. м.—кг, Леща— разф. от 1 кг—ед. м.—кг, Ориз— разф. от 1 кг — ед. м. — кг, Грис — разф. от 0,500 кг — ед. м. — кг, Сол — разф. 1 кг — ед. м. — кг, Олио — разф от 1 л, ед. м. — л, Оцет винен —разф. 0,700л — ед. м. — л, Макарони без яйца, разф. от 1 кг — ед. м. кг, Жито разф. 0,500 кг — ед. м. кг, и л.......съгл. обявление

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят има право да възложи допълнителни доставки на избрания изпълнител за срок от 6 месеца в случай, че към датата на изтичане на срока на договора не е проведена процедура или не е приключила и не е сключен нов договор.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

"Осигуряване на топъл обяд 2016-2020" по Оперативна програма за храни и/или основно материлано подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020.

II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стройност на обособената позиция е включена и прогнозната стойност на опцията (за срок до 6 месеца) в размер на 16 400,97 BGN, без вкл. ДДС. Размерът на прогнозната стойност без опцията е 65 603,88 BGN, без вкл. ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена по обособена позиция (без опцията).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 090-201988
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 65-114
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставки на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции,за обособена позиция №2 „Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стелит-1“ EООД
107544354
ул. „Стойчо Часовникаров“ № 1
Севлиево
5400
България
Телефон: +359 68600791
Електронна поща: stelit_1ltd@abv.bg
Факс: +359 68600791
код NUTS: BG322
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 82 004.85 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018

18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Угърчин: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 158-361739

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Угърчин
000291716
пл. „Свобода“ № 1
Угърчин
5580
България
Лице за контакт: Мария Динова
Телефон: +359 69312121
Електронна поща: obshtina@ugarchin.com
Факс: +359 69212014
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.ugarchin.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/a0d0e455-26b6-4e71-8986-66d94fc1f41e

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени „Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки;

Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти;

Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца;

Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; за нуждите на Домашен социален патронаж — гр. Угърчин и Домашен социален патронаж — с. Лесидрен, община Угърчин, включително и тези, необходими за изпълнение на дейностите по договор № BG05FMOP001-3.002-01040-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в БЪЛГАРИЯ за периода 2014—2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 34 828.62 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Мляко, млечни произведения и яйца“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15511000
15540000
15530000
03142500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Община Угърчин, област Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на об. позиция на настоящата поръчка е вкл. извършването на следните доставки:

1. Мляко кисело 2 % масленост единица мярка — брой, разфасовка — 0,400 кг;

2. Сухо мляко 1,5 % масленост единица мярка — кг. В потребителска опаковка по 1 килограм;

3. Краве масло единица мярка — кг. В потребителска опаковка по 0,125 кг;

4. Краве сирене единица мярка — кг;

5. Яйца, кокоши, единица мярка — бр. размер L.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят има право да възложи допълнителни доставки на избрания изпълнител за срок от 6 месеца в случай, че към датата на изтичане на срока на договора не е проведена процедура или не е приключила и не е сключен нов договор.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

"Осигуряване на топъл обяд 2016-2020" по Оперативна програма за храни и/или основно материлано подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020.

II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стройност на обособената позиция е включена и прогнозната стойност на опцията (за срок до 6 месеца) в размер на 6 965,72 BGN, без вкл. ДДС. Размерът на прогнозната стойност без опцията е 27 862,90 BGN, без вкл. ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена по обособена позиция (без опцията).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 090-201988
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 67-114
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Доставки на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции,за обособена позиция № 4, „Мляко, млечни произведения и яйца“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стелит-1“ EООД
107544354
ул. „Стойчо Часовникаров“ № 1
Севлиево
5400
България
Телефон: +359 68600791
Електронна поща: stelit_1ltd@abv.bg
Факс: +359 68600791
код NUTS: BG322
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 34 828.62 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018

18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Угърчин: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 158-361735

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Угърчин
000291716
пл. „Свобода“ № 1
Угърчин
5580
България
Лице за контакт: Мария Динова
Телефон: +359 69312121
Електронна поща: obshtina@ugarchin.com
Факс: +359 69212014
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.ugarchin.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/a0d0e455-26b6-4e71-8986-66d94fc1f41e

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени „Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции:

Обособена позиция № 1:Хляб и хлебни изделия;

Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки;

Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти;

Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца;

Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; за нуждите на Домашен социален патронаж — гр. Угърчин и Домашен социален патронаж — с. Лесидрен, община Угърчин, включително и тези, необходими за изпълнение на дейностите по договор № BG05FMOP001-3.002-01040-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014—2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 113 767.97 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Месо, месни произведения, риба и рибни продукти“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15220000
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Община Угърчин, област Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на об. позиция на настоящата поръчка е вкл. извършването на следните доставки:

1. Свински бут без кост, замразен — ед. мярка кг;

2. Свинска плешка без кост, замразена — ед. мярка — кг;

3. Кайма смес 40 % телешко и 60 % свинско — ед. мярка — кг;

4. Кебапчета от свинско и телешко месо печени ед. мярка кг,

5. Кюфетета от свинско и телешко месо печени ед. мярка кг,

6. Кренвирш пил. ед. мярка кг, разф. вакуум опаковка от 0,850 до 0,900 к за брой;

7. Наденица от свинско и телешко месо „Македонска“ ед. мярка кг; разф. — вакуум опаковка от 0,850 до 0,900 кг за брой;

8. Салам хамбургски ед. мярка кг; разфасовка в подходяща потребителска опаковка 1 кг;

9. Биренки изкуствено черво ед. мярка кг; разфасовка, подходяща потребителска опаковка 1 кг;

10. Телешки бут без кост, замразен ед. мярка кг;

11. Телешко шкембе, замразено ед. мярка кг;

12. Агнешки дреболии, замразени ед. мярка кг;

13. Пил. бутчета, замразени ед. мярка — кг;

14. Скумрия чистена, без глави ед. мярка кг;

15. Бяла риба хек, замразена ед. мярка кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят има право да възложи допълнителни доставки на избрания изпълнител за срок от 6 месеца в случай, че към датата на изтичане на срока на договора не е проведена процедура или не е приключила и не е сключен нов договор.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

"Осигуряване на топъл обяд 2016-2020" по Оперативна програма за храни и/или основно материлано подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020.

II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стройност на обособената позиция е включена и прогнозната стойност на опцията (за срок до 6 месеца) в размер на 22 753,59 BGN, без вкл.ДДС. Размерът на прогнозната стойност без опцията е 91 014.38 BGN, без вкл. ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена по обособена позиция (без опцията).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 090-201988
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 66-114
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставки на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции, за обособена позиция № 3, „Месо, месни произведения, рибa и рибни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стелит-1“ EООД
107544354
ул. „Стойчо Часовникаров“ № 1
Севлиево
5400
България
Телефон: +359 68600791
Електронна поща: stelit_1ltd@abv.bg
Факс: +359 68600791
код NUTS: BG322
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 113 767.97 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018

18/08/2018    S158    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Дряново: Различни хранителни продукти

2018/S 158-361523

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Комплекс за социални услуги за възрастни хора (КСУВХ) — Дряново
0002157290186
гр. Дряново, област Габрово, ул. „Иван Вазов“ № 2
Дряново
5370
България
Лице за контакт: Емил Колев Киселков — директор КСУВХ
Телефон: +359 877242290
Електронна поща: ksuvh_drianovo@abv.bg
Факс: +359 877242290
код NUTS: BG322

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ksuvh-dryanovo.com/bg/porachki/111-2018-d

Адрес на профила на купувача: https://ksuvh-dryanovo.com/bg/porachki/111-2018-d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://ksuvh-dryanovo.com/bg/porachki/111-2018-d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция и Домашен социален патронаж — гр. Дряново към КСУВХ — Дряново

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция и Домашен социален патронаж — гр. Дряново към КСУВХ — Дряново. Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка на хранителни продукти, посочени подробно в документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 810.26 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Франко хранителен склад на Заведение за социални услуги — Домашен социален патронаж и Дом за пълнолетни лица с деменция — Дряново, гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 164 към КСУВХ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Начин на изпълнение на поръчката: ежедневна доставка на хранителни продукти след предварителна заявка франко хранителен склад на Заведение за социални услуги — Домашен социален патронаж и Дом за пълнолетни лица с деменция — Дряново, град Дряново, ул. „Шипка“ № 164 към КСУВХ — Дряново. Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка съгласно нуждите въз основа на подадени от определени от възложителя лица до определени от изпълнителя лица заявки. Хранителните продукти, предмет на доставка, са подробно посочени в приложени към документацията списъци. В документацията за участие са посочени прогнозни количества на хранителните продукти, като същите са ориентировъчни. Хляб „Бял” 0.650 кг; фолиран, нарязан — 10 000 бр.; Хляб „Типов” 0.500 кг; фолиран, нарязан — 1200 бр.; Макарони (дребни фигурки) 0.400 кг — 300 бр.; Спагети, 0.400 кг — 150 бр; Нишесте пшенично 0,060 кг — 1200 бр.; Тутманик, 0.130 кг — 300 бр; Фиде, 0.400 кг — 150 бр; Козунак, 0.500кг — 110 бр.; Домашна юфка, 0.200 кг — 500 бр; Кифла със сирене, 0.130 кг — 300 бр. Участниците представят декларация в организацията си на работа, че ще доставят закуските топли. Мая за хляб, 0.042 кг — 50 бр; Кори за баница, 0.500 кг — 120 бр; Мляко кисело 2 %, 0.400 кг — 12 000 бр.; Сирене краве, тенекия, 8 кг — 420 кг ; Сухо мляко — 200кг; Кашкавал — 200 кг; Извара — 100 кг; Свински бут без кост — 800кг; Пиле (замразено) — 1700 кг ; Кайма (свинско 60 % и телешко 40 %) — 700 кг; Пилешки дробчета замразени — 300 кг; Пилешки воденички — 50 кг ; Кренвирши телешки — 100 кг ; Варена наденица — 300 кг ; Телешко шкембе — 30 кг ; Свинко кебапче, 0.070 кг — 2000 бр; Агнешки дреболии — 50кг; Агнешко месо трупно охладено — 50кг; Телешки шол — 100кг; Карначета — 60кг; Телешки салам — 100 кг ; Боб зрял — 300 кг ; Леща — 200 кг ; Ориз — 500 кг ; Жито — 10 кг ; Олио — 1000л.; Маргарин, 0.250 кг — 1000 бр.; брашно (пшенично) — 500 кг ; Грис, 1 кг — 50 кг ; Галета, 1 кг — 20 кг ; брашно (царевично) — 30 кг ; Пастет свински, 0.300 кг — 300 бр.; Русенско варено, 0.300 кг — 30 бр.; Замразен спанак, 1 кг — 100 кг ; Замразен грах,1 кг — 200 кг ; Ябълки — 500 кг ; Дини — 500 кг; Пъпеши — 200 кг; Портокали — 60 кг; Банани — 80 кг; Тиква — 50 кг; Мандарини — 80 кг; Кайсии — 50 кг; Грозде — 100 кг; Череши — 100 кг; Ягоди — 50 кг; Праскови — 100 кг; Домати — 1000 кг ; Краставици — 200 кг; Зеле — 1000 кг; Пипер — 700 кг; Лук зрял — 1800 кг ; Лук зелен — 20 вр.; Чесън — 30 кг; Моркови — 500 кг; Зелена салата — 50 бр.; Тиквички — 500 кг ; Патладжан — 200 кг ; Картофи — 3000 кг ; Магданоз пресен — 300 вр.; Копър пресен — 200 вр.; Целина прясна — 100 вр.; Гъби пресни — 1000 кг; Сол — 150 кг ; Червен пипер – 1 кг — 20 кг ; Чер пипер млян, 0.010 кг — 400 бр; Чу брица суха, 0.500 кг — 10 бр; Джоджен сух, 0.010 кг — 50 бр.; Целина суха, 0.009 кг — 60 бр.; Канела, 0.010 кг — 80 бр; Дафинов лист, 0.005 кг — 30 бр; Какао, 0.040 кг — 50 бр.; Ванилия 2гр. — 1000 бр.; Чай /кутия 20 бр./ билков — 200 бр.; Сода бикарбонат, 0.060гр. — 30 бр; Оцет, 0.700л. — 26 бр.; Бахар, 0.008гр. — 16 бр; Яйца размер Л — 10000 бр.; Скумрия с глави от 0,200 кг до 0.400 кг — 700 кг ; Консерва скумрия, 0.160 кг — 900 бр.; Домати цели, белени — кутия, 0.800 кг — 3000 бр.; Консерва грах, 0.680 кг — 100 бр.; Консерва гювеч, 0.680 кг — 800 бр.; Консерва зелен фасул, 0.680 кг — 1000 бр.; Кисели краставички, 0.680 кг — 36 бр.; Компот буркан, 0.680 кг — със захар — 300 бр.; Консерва паприкаш, 0.680 кг — 1000 бр; Лютеница по браншови стандарт — 1 кг — 60 бр.; Конфитюр 1 кг — 30 бр.; Консерва зрял боб с наденица, 0.300 кг — 104 бр.; Консерва зрял боб с кюфте, 0.300 кг — 104 бр.; Доматено пюре, 0,700 кг — 60 бр.; Захар пакет — 500 кг ; Диетичен подсладител 1200 бр. по 0.084 — опаковка — 2 бр.; Вафли — обикновени — индивидуална опаковка 0.025 кг — 600 бр.; Бисквити обикновени по 0.130 кг — 300 бр.; Сухи пасти, 0.030 кг — 600 бр.; Вафли /диабетици/, 0.025 кг — 100 бр; Бисквити за диабетици, 0.180 кг — 40 бр.; Компот за диабетици – 0.680 кг — 30 бр.; Тахан халва — 0,250 — 20 кг ; Маслини с костилка — 50 кг ;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: А. Организация на работа / Тежест: 40 %
Критерий за качество - Име: Б. Управление на риска / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: Ценови критерий–30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 810.26 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел В , в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” от еЕЕДОП: за доставките с предмет и обем, идентичен или сходен с тoзи на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателствата за изпълнени услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

2. Участникът следва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел В от еЕЕДОП: за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Доказателства за обстоятелствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира: изпълнени доставка/и на поне един от хранителните продукти, включени в обхвата на поръчката, като едновременно с това количеството на изпълнената/ните доставка/и общо за последните 3 години да не е по-малко от заложените прогнозни количества за този продукт. При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” от еЕЕДОП за доставките с предмет и обем, идентичен или сходен с тoзи на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП преди подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя актуални документи, доказващи съответствието с критерия за подбор: а именно: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

По т.2. Участникът трябва да разполага: с помещение регистрирано за производство/търговия с храните, включени в обхвата на поръчката по ЗХ, и с най- малко 2 (две) транспортни средства, с удостоверения за регистрация от съответните компетентни органи, които отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на групите храни, които са в обхвата на поръчката. Участникът следва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от еЕЕДОП. При подаване на оферта участниците за удостоверяване на обстоятелствата по т. 2 попълват само еЕЕДОП в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от еЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП преди подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя актуални документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, доказващи съответствието с критерия за подбор. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

Относно критериите за подбор по т.1 и т. 2 участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с техническите способности. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи преди сключване на договор документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2–4 от ЗОП. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките ще се извършват ежедневно и чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка съгласно нуждите. Хран. продукти са посочени в документацията с прогнозни количества, които са ориентировъчни. Навсякъде, където в решението, обявлението и документацията се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете с „или еквивалентно/и”. Възлож-лят заплаща стойността на доставката, формирана по следния начин: цена на придобиване/производство, доказана чрез първични документи (за придобиване) или калкулации (за производство) + % транспортно – складови разходи + % печалба, в срок, съгласно офертата от датата на приемане на фактурата и документ, удостоверяващ предаването на стоката. Предложените проценти транспортно-складови разходи и печалба за плодове и зеленчуци са приложими и при заявка на различните им сортове, за което участникът представя декларация в свободен текст в плик „Предлагани ценови параметри”.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Заседателна зала в сградата на община Дряново, град Дряново.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Дряново на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. Участници, за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП съгласно Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; в други случаи, посочени в документацията за участие.

Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП;

2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП). Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС съгласно офертата и се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2018