14/10/2017    S198    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Различни хранителни продукти

2017/S 198-406878

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Медицински университет — Пловдив
000455471
бул. „Васил Априлов“ № 15А
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Чл. — кор. проф. д-р Стефан Костянев дмн — Ректор на МУ Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП
Телефон: +359 32602887/+359 882891880
Електронна поща: jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg
Факс: +359 32602534
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://meduniversity-plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3797-00512-2017-0019
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на храни за нуждите на Медицински университет — Пловдив по 3 обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на храни за нуждите на Медицински университет-Пловдив по три обособени позиции, както следва ОП № 1 Месо; ОП № 2 Месни продукти и ОП № 3 Плодове и зеленчуци — пресни.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 421 478.60 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15110000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив: Студентски стол бул. „Васил Априлов“ № 15а; Студентски стол към СО ул. „Царевец“ № 2; Студентски стол към МК ул. „Братя Бъкстон“ № 120; Студентски бюфет — ФДМ ул. „Христо Ботев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на обособената позиция е доставка на месо с прогнозното количество, съгласно Техническата спецификация, както следва: наименование, Мярка, Прогнозно к-во: 1 Свински шол — охладен, кг, 2 000; 2. Свинско бон филе — охладено, кг, 400; 3. Свински котлет — 50 % червено / 50 % полутлъсто– охладен, кг, 100; 4. Свински дроб охладен, кг, 100; 5. Телешки шол охладен, кг, 200; 6. Телешко бон филе — охладено, кг, 200; 7. Агнешко месо — охладено, кг, 600; 8. Агнешка дроб сърма — охладена, кг, 1 000; 9. Свинско контра филе — охладено, кг, 2 000; 10. Телешко шкембе-замразено, кг, 100; 11. Телешки джолан обезкостен — охладен, кг, 1 000; 12. Свински врат без кост-охладен, кг, 6 000; 13. Телешко рагу — охладено, кг, 60.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 107 266.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15130000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив: Студентски стол бул. „Васил Априлов“ № 15а; Студентски стол към СО ул. „Царевец“ № 2; Студентски стол към МК ул. „Братя Бъкстон“ № 120; Студентски бюфет — ФДМ ул. „Христо Ботев“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на обособената позиция е доставка на месни продукти с прогнозното количество, съгласно Техническата спецификация, както следва :наименование, Мярка,Прогнозно к-во: 1. Кайма свинска 100 % — охладена — стандарт „Стара планина“, кг, 12 000; 2. Кайма смес 60 % свинско + 40 % телешко — охладена — стандарт „Стара планина“, кг, 2 000; 3. Кебапче-60 гр — 100 % свинско — охладени-стандарт „Стара планина“, бр, 60 000; 4. Кърначе — 40 % телешко + 60 % свинско — охладени, кг, 2 000; 5. Кюфте свинско — 60 гр. — охладено — УС 02/2010, бр, 40 000; 6. Татарско кюфте — 160 гр. — 100 % свинско охладено, бр, 2 000; 7. Варено пушен свински бут, кг, 200; 8. Филе Елена, кг, 200; 9. Кайзер пастърма, кг, 100; 10. „Луканка Панагюрска“, кг, 200; 11. Шунка блок свинска, кг, 2 000; 12. Салам траен шпек, кг, 200; 13. Салам нетраен тип / Хамб, Камчия — охладен Различни видове /камчия, хамбургски и др./, кг, 100; 14. Кренвирш 100 % свински, кг, 3 000; 15. Филе варено пушено свинско — охладено, кг, 100; 16. Кайма — 100 % телешка, охладена, кг, 40.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 161 894.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци — пресни

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15330000
03212100
03222111
03222220
03222210
03222333
03222331
03222332
03222321
15332180
03221240
03221270
03221113
03221230
03221410
03221112
03221260
03221250
03221310
03222340
03222322
03222313
03221340
03132000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG4
Основно място на изпълнение:

Студентски стол бул. „Васил Априлов“ № 15а; Студентски стол-СО ул. „Царевец“ № 2; Студентски стол-МК ул. „Братя Бъкстон“ № 120; Студентски бюфет ФДМ ул. „Христо Ботев“ № 3; Рехабилитационна база, Цигов чарк, общ. Батак.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на обособената позиция е доставка на плодове и зеленчуци — пресни с прогнозното количество, съгласно Техническата спецификация, както следва: наименование, Мярка,Прогнозно к-во: 1. Банани, кг, 5 000; 2. Портокали, кг, 1 000; 3. Лимони, кг, 200; 4. Череши, кг, 600; 5. Кайсии, кг, 300; 6. Праскови, кг, 600; 7. Ябълки, кг, 2 000; 8. Дини, кг, 500; 9. Пъпеши, кг, 400; 10. Домати, кг, 7 500; 11. Краставици, кг, 8 000; 12. Кромид, кг, 6 000; 13. Патладжан, кг, 3 000; 14. Сиврия, кг, 1 000; 15. Чушки за пълнене зелени, кг, 3 000; 16. Червена капия, кг, 2 000; 17. Зеле бяло, кг, 5 000; 18. Картофи, кг, 16 500; 19. Картофи пресни, кг, 2 000; 20. Моркови, кг, 3 000; 21. Гъби пресни, кг, 1 500; 22. Тиквички, кг, 3 000; 23. Марули, бр, 3 000; 24. Репички, вр, 900; 25. Пресен лук, вр, 1 000; 26. Домати Чери, кг, 50; 27. Магданоз, вр, 4 500; 28. Грозде, кг, 800; 29. Круши, кг, 300; 30. Ягоди, кг, 1 500; 31. Мандарини, кг, 1 500; 32. Празлук, кг, 800; 33. Спанак, кг, 2 500; 34. Кервиз, кг, 150; 35. Копър, кг, 150.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 152 318.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да разполага с обект за производство, съхранение и/или търговия с храни, предмет на обособената позиция, за която се участва, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта. За чуждестранните участници възложителят ще приеме наличието на всякакъв друг обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, регистриран в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, който обект документно отговаря на националните изисквания за посочените по-горе дейности и който обект позволява срочното осъществяване на предвидените в процедурата доставки.

Информация за обстоятелствата по-горе участникът следва да представи в част IV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочи и информация за местонахождение на обекта и номер на удостоверение за регистрация на обекта.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките на съответната група храни, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в ЕЕДОП документи и удостоверение за регистрация на обекта за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При участие за обособени позиции № 1 или № 2 участникът следва да разполага с минимум 1 брой хладилно транспортно средство(собствено или наето), регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, в зависимост от обособената позиция, за която участва. При участие за обособена позиция № 3 участникът следва да разполага с минимум 1 брой транспортно средство(собствено или наето), регистрирано в ОДБХ за превоз на храни от групи пресни зеленчуци и плодове. За чуждестранните участници възложителят ще приеме наличието на превозни средства за извършване на доставките, предмет на обособена позиция, които документно отговарят на националните изисквания за посочените по-горе дейности. Участниците могат да ползват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор и при условията и реда на чл. 65 от ЗОП.За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в ЕЕДОП документи и удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от компетентен орган, за превоз на хранителни продукти.;2.Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват производство и/или търговия с храни и/или хранителни продукти. За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларирания в ЕЕДОП сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015;3. Участникът следва да прилага системи за управление и контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 22000:2005 или еквивалент, с област на приложение производство и/или търговия с храни и/или хранителни продукти. За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларирания в ЕЕДОП сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 22000:2005;4. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на заявената обособена позиция за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП да представи доказателства за извършените доставки, декларирани в списъка от част IV, раздел В, т. 1б) на ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. При участие за обособени позиции № 1 или № 2 участникът следва да разполага с минимум 1 брой хладилно транспортно средство (собствено или наето), регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, в зависимост от обособената позиция, за която участва. При участие за обособена позиция № 3 участникът следва да разполага с минимум 1 брой транспортно средство (собствено или наето), регистрирано в ОДБХ за превоз на храни от групи пресни зеленчуци и плодове. За чуждестранните участици възложителят ще приеме наличието на превозни средства за извършване на доставките, предмет на обособена позиция, които документно отговарят на националните изисквания за посочените по-горе дейности. Участниците могат да ползват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор и при условията и реда на чл. 65 от ЗОП. Информация за обстоятелствата в т.1 участникът следва да представи в част IV, раздел В, т. 9 от ЕЕДОП като се посочи следната информация: данни за МПС, номер на удостоверение за регистрация, издадено от компетентен орган, на транспортното средство за превоз на групите храни, предмет на обособената позиция и основание за ползване (собствено или наето).; 2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват производство и/или търговия с храни и/или хранителни продукти.Участникът предоставя информация за обстоятелствата в т. 2 в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП;3. Участникът следва да прилага системи за управление и контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 22000:2005 или еквивалент, с област на приложение производство и/или търговия с храни и/или хранителни продукти. Участникът предоставя информация за обстоятелствата в т. 3 в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП; 4. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на заявената обособена позиция за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За идентични и сходни дейности се приемат доставки на хранителни продукти, съответстващи на наименованието на конкретната ОП като минимално изискуемия обем следва да е не по-малък от обема на видовете храни по-долу: ОП № 1 МЕСО — Свински шол–охладен, кг. 2 000; Свинско бон филе–охладено, кг. 400; Агнешко месо — охладено, кг. 600; Агнешка дроб сърма–охладена, кг. 1000; Свинско контра филе–охладено, кг. 2000; Свински врат без кост- охладен кг. 6 000. Минималното изискване ще е изпълнено и когато участникът е осъществил доставки на един или повече от хранителните продукти по-горе с общ обем не по малък от — 12 000 кг.; ОП № 2 Месни продукти — Кайма свинска 100 % — охладена, кг. 12 000; Кебапче — 60 гр. — 100 % свинско — охладени, бр. 60 000; Кюфте свинско — 60 гр.- охладено, бр. 40 000; Татарско кюфте — 160 гр. — 100 % свинско охладено, бр. 2 000; Шунка блок свинска, кг. 2 000; Кренвирш 100 % свински, кг. 3 000. Минималното изискване ще е изпълнено и когато участникът е осъществил доставки на един или повече от хранителните продукти по-горе с общ обем не по-малък от — 23 300 кг.;ОП № 3 Плодове и зеленчуци — пресни — Банани, кг. 5 000; Ябълки, кг. 2000; Домати, кг. 7 500; Краставици, кг. 8 000; Кромид, кг. 6000; Патладжани, кг. 3 000; Чушки за пълнене зелени, кг. 3000; Зеле бяло, кг. 5 000; Картофи, кг. 16 500; Моркови, кг. 3 000; Тиквички, кг. 3000. Минималното изискване ще е изпълнено и когато участникът е осъществил доставки на един или повече от хранителните продукти по-горе с общ обем не по-малък от — 62 000 кг. Изискуемият минимален обем на доставките може да бъде изпълнен с една или повече дейности. Участникът представя информация за обстоятелствата по т.4 за съответствие с изискванията в ЕЕДОП част IV, раздел В, т. 1б).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

По всички обособени позиции до обектите на възложителя срокът за изпълнение на доставките е до 9:30 ч на деня, следващ деня на получаване на заявката. Когато този ден е неприсъствен — срокът е до 9:30 ч на първия присъствен ден. Когато в заявката е посочен предварителен график срокът е до 9:30 ч на съответния посочен в графика ден. В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и мястото на доставка. В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 часа. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок от получаване на заявката до 9:30 часа на първия работен ден или експресна заявка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 045-082232
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/11/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/11/2017
Местно време: 08:30
Място:

Ректорат на Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15 А.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Участниците се отстраняват от участие, когато са налице основанията на чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 4, т. 5 и чл. 107 от ЗОП, както и при наличие на посочените специф. нац. основания за изключване. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: а. парична сума; б. или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на възложителя; в. или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 -дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2017

14/10/2017    S198    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни хранителни продукти

2017/S 198-406843

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
129010029
бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21
София
1309
България
Лице за контакт: Васил Василев
Телефон: +359 28139-257/+359 28139-258/+359 28139-106/+359 28139-122
Електронна поща: lop@gdin.bg
Факс: +359 28139107
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.gdin.bg

Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profile.gdin.bg/17fbc27bf987c23c3723c567234857e6
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен и затвора гр. Ст. Загора“, по обособ. позиции.

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен и затвора гр. Стара Загора, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 — „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 2 — „Мляко и млечни изделия“; Обособена позиция № 3 — „Месо и месни продукти“; Обособена позиция № 4 — „Риба — замразена“; Обособена позиция № 5 — „Месни, рибни и месорастителни консерви“; Обособена позиция № 6 — „Плодове и зеленчуци“ ; Обособена позиция № 7 — „Подправки и чай“; Обособена позиция № 8 — „Яйца кокоши“ ; Обособена позиция № 9 — „Други хранителни продукти“. Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 609 050.99 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Хляб и хлебни изделия“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
15811000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG314
код NUTS: BG423
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 1 е доставка на хляб и хлебни изделия. Прогнозни количества за 36 месеца:

1 Хляб „Добруджа“ — 944 000 кг.

2 Хляб „Tипов“ — 44 100 кг.

3 Баничка с извара — 495 000 бр.

4 Кифла с мармалад — 495 000 бр.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 671 143.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Мляко и млечни изделия“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15511000
15500000
15551300
15511700
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 2 е доставка на мляко и млечни продукти. Прогнозни количества за 36 месеца:

1 Краве кисело мляко 2 % — 229 300 кг.

2 Сухо частично обезмаслено мляко — 12 500 кг.

3 Сирене бяло саламурено от краве мляко — 62 900 кг.

4 Кашкавал от краве мляко — 10 200 кг.

5 Извара — 11 100 кг.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 098 719.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Месо и месни продукти“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15110000
15100000
15113000
15111100
15131100
15131420
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 3 е доставка на месо и месни продукти. Прогнозни количества за 36 месеца:

1 Кайма смес — 33 300 кг.

2 Кренвирши от птиче месо — 21 800 кг.

3 Колбас малотраен — телешки — 13 700 кг.

4 Телешко шкембе — замразено — 2 000 кг.

5 Наденица — варено пушена — 37 600 кг.

6 Кебапчета — 172 000 бр.

7 Кюфтета — 483 000 бр.

8 Пиле грил — 99 500 кг.

9 Свинско трупно месо — 68 100 кг.

10 Телешко трупно месо — 34 300 кг.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 826 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Риба — замразена“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 4 е доставка на риба — замразена. Прогнозни количества за 36 месеца:

1. Скумрия — замразена — 97 500 кг.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 388 050.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Месни, рибни и месорастителни консерви“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15235000
15131310
15131000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 5 е доставка на месни, рибни и месорастителни консерви. Прогнозни количества за 36 месеца:

1 Пастет — 7 900 кг.

2 Русенско варено — 5 720 кг.

3 Рибни консерви — 2 000 кг.

4 Пиле с ориз — 7 100 кг.

5 Боб с наденица — 7 000 кг.

6 Боб с кюфтета — 7 500 кг.

7 Мусака — 7 100 кг.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 242 795.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Плодове и зеленчуци“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 6 е доставка на плодове и зеленчуци. Прогнозни количества за 36 месеца:

1 Картофи — 273 000 кг.

2 Домати — 27 400 кг.

3 Краставици — 31 500 кг.

4 Кромид лук — 55 400 кг.

5 Чушки пресни — 14 000 кг.

6 Моркови — 29 300 кг.

7 Чесън стар — 1 960 кг.

8 Зеле прясно — 126 600 кг.

9 Дини — 26 000 кг.

10 Ябълки — 147 200 кг.

11 Портокали — 39 200 кг.

12 Праскови — 20 600 кг.

13 Магданоз пресен (връзка) — 11 800 вр.

14 Праз лук — 6 500 кг.

15 Пъпеши — 2 000 кг.

16 Тикви — 18 500 кг.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 788 064.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Подправки и чай“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15872200
15863000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 7 е доставка на подправки и чай. Прогнозни количества за 36 месеца:

1 Червен пипер — 4 110 кг.

2 Черен пипер — 530 кг.

3 Чубрица суха — ронена — 699 кг.

4 Дафинов лист — 59 кг.

5 Кимион — 35 кг.

6 Канела — 16 кг.

7 Джоджен сух — 218 кг.

8 Девисил — 8 кг.

9 Чай билков — 23 800 кут.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 614.09 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Яйца кокоши“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 8 е доставка на кокоши яйца. Прогнозни количества за 36 месеца

1. Яйца кокоши — 1 250 000 бр.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 208 750.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Други хранителни продукти“

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15600000
15431100
15411200
15871110
03212211
03211300
03221210
15872400
15851000
15820000
15625000
15612100
15831000
15332230
15331425
03222400
15331461
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
код NUTS: BG423
код NUTS: BG314
код NUTS: BG421
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция 9 е доставка на хранителни продукти. Прогнозни количества за 36 месеца

1 Нишесте — 2 620 кг.

2 Маргарин — 25 600 кг.

3 Слънчогледово олио — 62 400 л.

4 Оцет — винен — 6 560 л.

5 Леща — 26 350 кг.

6 Зрял фасул — 43 100 кг.

7 Ориз — 36 200 кг.

8 Боза — 69 200 л.

9 Сол — 22 100 кг.

10 Макарони, фиде — 40 800 кг.

11 Бисквити обикновени — 3 500 кг.

12 Вафли обикновени — 11 450 кг.

13 Грис пшеничен — 750 кг.

14 Пшеничено брашно — 35 400 кг.

15 Бяла захар — 48 200 кг.

16 Слънчогледова тахан халва — 25 600 кг.

17 Мармалад — 21 700 кг.

18 Доматено пюре — 6 200 кг.

19 Лютеница — 15 250 кг.

20 Зеле кисело — 29 000 кг.

21 Туршия смесена — 6 100 кг.

22 Маслини — 14 700 кг.

Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 307 314.30 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Минимално изискване:

Участникът следва да разполага с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство или за търговия с храни на едро от животински и от неживотински произход, с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката спрямо обособените позиции, за които подава оферта/и.

При участник обединение на физически и/ или юридически лица всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за производство или за търговия с храни на едро от животински и от неживотински произход, включващо групите храни от предмета на поръчката спрямо обособените позиции, за които се подава оферта, съобразно извършваната от лицето дейност, издадено от съответната ОДБХ. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет (чл. 14 ал. 3 от Закона за храните).

За доказване на съответствието с това изискване участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните. Когато участник е чуждестранно лице, участникът следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Доказване:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП. При участие на обединение, което не е юридическо лице доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на дейностите, за които е необходима регистрация по чл. 12 от ЗХ за съответната обособена/и позиция/и. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват дейности, за които е необходима регистрация по чл. 12 от ЗХ за съответната обособена/и позиция/и.

За доказване на съответствието с това изискване участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката изчислен на база годишни обороти.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка /§ 2 от ДР. на ЗОП/.

Под „обхват“ се разбира: доставка на хранителни стоки.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез попълване на информация в Част ІV, Раздел Б, т. 2б) от ЕЕДОП.

За доказване на съответствието с това изискване участникът, определен за изпълнител, предоставя справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от една трета от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (§ 2, т. 67 от ДР на ЗОП).

Под „обхват“ се разбира: доставки на хранителни продукти.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката (само за обособени позиции 2, 3, 4 и 8). При подаване на оферта участниците, подаващи оферти за обособени позиции 2, 3, 4 или 8 декларират съответствието с минималното изискване, чрез попълване на Част ІV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП, където участникът представя информация за техническото оборудване, което ще бъдат използвано за изпълнение на поръчката, необходима да се установи съответствие с изискванията на Възложителя. Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 9 ЗОП — Декларация техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да има внедрени и да прилага:

a. система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката.

b. система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът, определен за изпълнител, представя документите по т. 1 — 3 преди сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на оферта участниците попълват само съответните раздели в ЕЕДОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под „сходен“ предмет се разбира: доставка на хранителни стоки на едро като тези, включени в предмета на съответната обособена позиция.

Под „сходен“ обем се разбира една трета от прогнозните количества на доставките за съответната обособена позиция.

2.Участниците, подаващи оферти за някоя от следните обособени позиции 2, 3 4 или 8, трябва да разполагат с минимум 2 броя специализирани транспортни средства, регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 246, ал. 1 от Закона за ветeринарномедицинската дейност, Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за храните и Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената за храните, в зависимост от обособената позиция, за която участват. Транспортните средства предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от ЗВМД.

Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция (важи само за обособени позиции 2, 3, 4 или 8), е достатъчно той да разполага с минимум две специализирани транспортни средства, за да отговаря на този критерий за подбор.

4. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката;

5. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/11/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/11/2017
Местно време: 11:00
Място:

ГД „Изпълнение на наказанията“, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21, административната сграда на ГДИН.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договор за обществена поръчка, е 4 % (4 на 100) от стойността му за съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация,както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея.

3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП - документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2017