14/06/2019    S113    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Ограничена процедура 

България-Горна Оряховица: Услуги по сеч на дървета

2019/S 113-278605

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР Горна Оряховица
1752013040065
ул. „Съединение“ № 151
Горна Оряховица
5120
България
Лице за контакт: по технически въпроси Иван Иванов, ел. поща: i.ivanov@go.eso.bg и Валентин Великов по процедурни въпроси, ел. поща: v.velikov@go.eso.bg
Телефон: +359 61861365 / +359 61861343
Електронна поща: eso@go.eso.bg
Факс: +359 61864232
код NUTS: BG32

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.еso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WTgxbnRHK1hWMUNUcC9UOWpnSkc2YWwwR3NiUjU3Tm5oWnc0WnRudEQ2WT0=%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица

Референтен номер: МЕР-ГО/2019/001
II.1.2)Основен CPV код
77211400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва премахване на дървета, храсти, издънки, кастрене клони на дърветата в непосредствена близост до съоръженията и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката, както и отсичане на дървета извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропровода.

Място за изпълнение — въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 110, 220 kV и 400 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица, обособена позиция № 1 „Почистване просека по ВЛ 220 kV „Хемус—Стара планина“ и ВЛ 110 kV „Боаза“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 34 317.18 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване просека по ВЛ 220 kV „Хемус—Стара планина“ и ВЛ 110 kV „Боаза“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32
Основно място на изпълнение:

ВЛ 220 kV „Хемус—Стара планина“ и ВЛ 110 kV „Боаза“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване просека по ВЛ 220 kV „Хемус—Стара планина“ и ВЛ 110 kV „Боаза“

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 218-500484
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ГО-ДОГ-21/10.06.2019г.
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Почистване просека по ВЛ 220 kV „Хемус—Стара планина“ и ВЛ 110 kV „Боаза“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Елба — 99“ ЕАД
104102758
ул. „Д-р Христо Момчилов“ № 3
Елена
5070
България
Телефон: +359 6151-6065
Електронна поща: elba99ead@abv.bg
Факс: +359 6151-6065
код NUTS: BG32
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 34 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 34 317.18 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019

14/06/2019    S113    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Приморско: Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

2019/S 113-276997

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Приморско
102164063
ул. „Трети март“ № 56
Приморско
8180
България
Лице за контакт: Стоян Цанев — юрисконсулт при община Приморско
Телефон: +359 55033679
Електронна поща: obschtina_primorsko@mail.bg
Факс: +359 55032373
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.primorsko.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хран. продукти за обектите на Соц. патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, гр. Китен, с. Я. поляна, ДВФУ — с. Я.поляна, ДГ — с. Веселие и с. Н. Паничарево по об. позиции

II.1.2)Основен CPV код
15890000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчката е доставката чрез покупка на хран. продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ, гр. Приморско, ДГ — гр. Китен, ДГ — с. Ясна поляна, ДВФУ — с. Ясна поляна, ДГ, с. Веселие и ДГ — с. Ново Паничарево по 12 (дванадесет) броя обособени позиции. Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за срока на договора, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на обслужваните обекти, да възложи доставка на нови артикули, както и да откаже доставка на артикули, включени в приложението към ценовото предложение, в случай на промяна в нормативната уредба. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособени позиции № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12 са възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 587 084.68 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15511000
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, ДГ — гр. Китен, ДГ — с. Ясна поляна, ДВФУ — с. Ясна поляна, ДГ — с. Веселие и ДГ, с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция № 1 е доставката чрез покупка на мляко и млечни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемно-предавателен протокол (стокова разписка), съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва прясно мляко 3,2 % — 20 094,12 л; прясно мляко 2 % — 1 452 кг, сирене — 4 580 кг; кисело мляко 3,6 % — 21 131 л; кисело мляко 2 % — 4 918 кг, кашкавал от краве мляко — 3 513 кг; краве масло 80 % — 1 621кг; кашкавалена извара — 200 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №2 е доставката чрез покупка на месо и месни продукти.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Пиле замразено 2700кг, телешко – шол без кост 585кг, свинско - бут без кост 2750кг, свински врат с кост 150кг, Малотраен колбас телешки 240кг, Шунка 272кг, Трайни колбаси / шпекови/340кг, Мляно месо Смес 40 % -свинско месо и 60 % телешко месо- 2770кг, Мляно месо 100 % свинско 200кг, Мляно месо Смес 40 % -свинско месо и 60 % телешко месо По БДС 1132кг, Пастет детски, по БДС 2790бр, Пилешки дреболии замразени/ комплекти за супи -100кг, Кренвирши - свински, пушени 918кг, Наденица – свинска, варена 950кг,

Дроб свински 100кг, Агнешки дреболии 660кг,Телешко шкембе 550кг, Кюфте, свинско, замразено 11300бр, Кебапче, свинско, замразено 11300бр, Агнешко месо 150кг, Пилешко филе 700кг, Прясна наденица 50кг, Заешко месо - замразено 518кг, Пуешко филе 235кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Риба и рибни продукти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №3 е доставката чрез покупка на риба и рибни продукти.Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията.Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката, подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Риба скумрия – замразена 1550кг,Риба скумрия – филе /замразена/ 1037кг, филе хек 1035кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Яйца и яйчени продукти

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №4 е доставката чрез покупка на яйца и яйчени продукти.Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-яйца,Кокоши - тегло-40-50 гр.;Клас „А”- 57340бр

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Масла и мазнини

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15430000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №5 е доставката чрез покупка на масла и мазнини, годни за консумация. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- олио слънчогледово 3610л, маргарин, 80 % масленост 100кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03211900
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №6 е доставката чрез покупка на Зърнени храни и храни на зърнена основа.Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Хляб тип Добруджа 9188кг, Хляб тип „България” по УС 3753 кг, Хляб тип Типов 800кг, Хляб тип бял 1920кг, Хляб тип „Пълнозърнест” Установен стандарт 1117кг, Хляб тип пълнозърнест 500кг, Галета 157кг, Кори за баница 869кг, Козунак 600бр, Закуски (кифли, рогчета и софиянки) 864кг, Бутер тесто 70кг, Тесто 83кг, Брашно УС 3422кг, Грис пшеничен 980кг, Нишесте десертно 300кг, Фиде 690кг, Макаронени изделия 1013кг, Мюсли 59кг, Мая за хляб, суха 665бр, Овесени ядки 275кг, Грухана пшеница 60кг, Ориз 3035кг;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Картофи и кореноплодни

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212100
03221110
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №7 е доставката чрез покупка на картофи и кореноплодни.Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Картофи 10000кг, Моркови 2006кг, Лук кромид, зрял 4183кг, Чесън зрял 130кг, Праз лук 50бр.връзки, Пресен лук 200бр.връзки, 8. Пресен чесън 20бр.връзки, Целина глави 49кг, Червено цвекло 40кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Варива

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212210
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №8 е доставката чрез покупка на варива. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата.Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Зрял боб /лющен/ 160кг, Зрял боб-обикновен 1148кг, леща /червена/ 80кг, Леща-обикновена 940кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15331100
15331400
15322000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №9 е доставката чрез покупка на Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове..Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Зелен фасул, замразен 1039кг, Зелен фасул консерва 815бр,Грах, замразен 1598кг,Микс замразени зеленчуци /царевица, грах, моркови, броколи/ 454кг, Царевица замразена 450кг, Консерва домати 4276бр, Доматено пюре консерва 466бр, Консерва паприкаш 272бр,Консерва гювеч 795 бр Консерва мариновани краставички 1036 бр, Консерва стерилизирани цели гъби 1365 бр, Лютеница 900 бр, Лютеница по БДС 350 бр, Спанак, замразен 1497 кг, Кисело зеле, консерва 825 бр, Печен пипер - замразен 1405 кг, Суров пипер/замразен/ 100 кг, Броколи замразени 100 кг, Карфиол замразен 120 кг, Домати 1000кг, Краставици 1700 кг, Пипер, зелен 670 кг, Тиквички 1560 кг, Зеле 1800 кг, Червен пипер -капия консерва 4кг, Изчистени орехови ядки 22 кг, Оцет винен 209 л, Оцет ябълков 20.00 л, Чубрица 30 кг,

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222300
03222200
03222330
15332200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №10 е доставката чрез покупка Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Ягоди 200 кг, Кайсии 801 кг, Праскови 784 кг, Нектарина 618 кг, Дини 2046 кг, Пъпеши 1634 кг, Портокали 1558 кг, Мандарини 1521 кг, Киви 975 кг, Банани 4600 кг, Лимони 252 кг, Череши 645 кг, Грозде 599 кг, Круши 1117 кг, Сливи 355 кг, Тиква цигулка 596 кг, Ябълки 4750 кг, Натурален сок, различни видове 2110 л, Стафиди, златни 50 кг., Маслини 480 кг, Маслини без костилка 46 кг, Шипков мармалад 190 бр, Компот 4590 кг, Конфитюр 541кг;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15831000
15840000
15842300
15831600
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция №11 е доставката чрез покупка на Захар, захарни и шоколадови изделия, мед.рогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Захар кристална 3303 кг, Пудра захар 114 кг, Суха паста 3000 бр, Бисквити тип „Закуска” 570 кг, Шоколадови вафли, с фъстъци 4300 бр,Обикновени бисквити 315 бр. опаковки, Меденка 3500 бр, Бисквити с овесени ядки 210 бр. кутии, Халва 212 кг, Мед 33 кг, Локум обикновен, безцветен, без ядки 25 бр.,Десертно руло 300 бр, Кроасани 4300 бр, Толумбички 5900 бр, Еклери 1200 бр, Сочна паста 5200 бр, Нишесте 22 кг, Саралия 2700 бр, Руло 2000 бр, Обикновена шоколадова вафла 3500 бр, Чай билков в пликчета 1476 бр. кутии, Какао, прахообразно 20 кг, Сол 523 кг, Сода бикарбонат 42 кг, Сода амонячна 0.32 кг, Ванилия на прах - подправка за сладкиши 3660 бр, Канела 62 кг, Бакпулвер 16 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Храни със специално предназначение - диетични храни

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15880000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Дом за възрастни с физически увреждания, с.Ясна поляна, община Приморско

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на Обособена позиция № 12 е доставката чрез покупка на диетични храни.Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Диетични бисквити 86кг, Диетични кексчета 57 кг, Вафла диетична 57 кг, Меденки диетични 23 кг, Диетичен конфитюр от ягоди 81 кг, Диетичен конфитюр от малини 81 кг, Диетичен конфитюр от сини сливи 81 кг, подсладител 36 бр.опаковки, Сладолед диетичен 120 кг;

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 008-013738
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 91
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставки на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Призма МП“ ООД
102222730
ул. „Трети Март“ № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 213 247.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 213 247.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 92
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №2 "Месо и месни продукти"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 99 074.96 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 99 074.96 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №3 "Риба и рибни продукти"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 19 250.39 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 19 250.39 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 94
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №4 "Яйца и яйчени продукти"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 13 761.60 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 761.60 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 95
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №5 " Масла и мазнини"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 9 818.40 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 818.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 96
Обособена позиция №: 6
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ИВ ТРЕЙД ООД
102182129
ул. Мара Гидик № 21, ет.2
Бургас
8000
България
Телефон: +359 898670755
Електронна поща: iv_trade@abv.bg
Факс: +359 56843231
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 60 125.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 125.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 97
Обособена позиция №: 7
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №7 "Картофи и кореноплодни"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 15 394.43 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 394.43 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98
Обособена позиция №: 8
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция № 8 "Варива"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 9 637.21 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 637.21 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 99
Обособена позиция №: 9
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция № 9 "Зеленчуци- сорови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени,ферментирали, зеленчукови сокове"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 55 993.10 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 55 993.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 100
Обособена позиция №: 10
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция №10 "Плодове-пресни, замразени, изсушени,консервирани,под формата на нектари и плодови сокове"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ИВ ТРЕЙД ООД
102182129
ул. Мара Гидик № 21, ет.2
Бургас
8000
България
Телефон: +359 896670755
Електронна поща: iv_trade@abv.bg
Факс: +359 56843231
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 55 232.02 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 55 232.02 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 101
Обособена позиция №: 11
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция № 11 "Захар, захарни и шоколадови изделия,мед"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 335.04 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30 335.04 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 102
Обособена позиция №: 12
Наименование:

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на община Приморско по обособена позиция № 12 " Храни със специално предназначение - диетични храни"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ПРИЗМА МП ООД
102222730
ул. Трети Март № 80А
Приморско
8180
България
Телефон: +359 896601668
Електронна поща: prizma_hrani@abv.bg
Факс: +359 550410311
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 215.20 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 215.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464,00 BGN за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката. Във връзка с горното, тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 7, № 8, № 12 е под 30 000,00 BGN и сумата от прогнозните им стойности е под 20 % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка, същите попадат в приложното поле на изключението, предвидено в чл. 21, ал. 6 от ЗОП, и се възлагат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019

14/06/2019    S113    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 113-276799

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Росица Димитрова — директор дирекция СДЗ; Пенка Игнатова — директор дирекция ОМДС; Надя Петрова — директор дирекция ОП
Телефон: +359 62619209/+359 62619211/ +359 62619228
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +395 62619231
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново
000133634
площад „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Иво Лазаров
Телефон: +395 62619108
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +395 62619231
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община Велико Търново по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община Велико Търново по обособени позиции:

— доставка на хранителни продукти за обектите към дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени на територията на Община Велико Търново — Хляб и хлебни изделия,

— доставка на хранителни продукти за обектите към Център за социални услуги при община Велико Търново — хляб и хлебни изделия,

— доставка на хранителни продукти за обектите към Център за социални услуги при община Велико Търново — млечни произведения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 215 561.36 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за обектите към дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени на територията на община Велико Търново — хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
15811100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Обекти към дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени на територията на община Велико Търново, съгласно приложен към документацията списък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приблизителните количества хранителни продукти за 1 година в позицията, са, както следва: хляб „Бял“ 0,650 кг — 45 000 бр.; хляб „Добруджа“ 0,650 кг — 10 000 бр.; хляб „Типов“ 0,500 кг — 20 300 бр.; ръжен хляб 0,350 кг — 6 200 бр.; пълнозърнест хляб 0,500 кг — 5 000 бр.; домашна юфка 0,200 кг — 7 000 бр.; кори за баница 0,500 кг — 6 000 бр.; козунак 0,500 кг — 10 000 бр.; грис 0,500 кг — 1 370 бр.; брашно 1 кг, бяло тип 500 — 9 100 бр.; нишесте 0,200 кг — 3 200 бр.; мая за хляб 0,040 кг — 5 000 бр.; готово тесто 1 кг — 1 800 бр.; кускус 0,400 кг — 2 900 бр.; овесени ядки фини 1 кг — 1 300 бр.; макаронени изделия от пълнозърнесто брашно за 1 кг — 3 100 бр.; макарони, обикновени, 0,400 кг — 2300 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 397 357.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Навсякъде, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете с или еквивалент, в т.ч. се приемат и еквивалентно/и опаковки на посочените.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за обектите към Център за социални услуги при община Велико Търново — хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
15811100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Обектите към Център за социални услуги при община Велико Търново, разположени на територията на община Велико Търново съгласно приложен към документацията списък.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приблизителни количества хранителни продукти за 1 година от позицията, са, както следва: хляб „Бял“ 0,650 кг, фолиран, нарязан — 35 120 бр.; хляб „Бял“ 0,500 кг, фолиран, нарязан — 8 800 бр.; хляб „Добруджа“ 0,650 кг, фолиран, нарязан — 18 154 бр.; хляб „Типов“ 0,500 кг, фолиран, нарязан — 10 900 бр.; кори за баница 0,500 кг — 2 866 бр.; домашна юфка — 2 860 бр.; козунак 0,500 кг — 1 224 бр.; козунак 0,300 кг — 1 108 бр.; козуначено руло 0,500 кг — 370 бр.; закуски: различни видове: кифла с мармалад 0,140 кг — 2 140 бр.; кифла с локум 0,140 кг — 1 120 бр.; кифла с шоколад 0,140 кг — 1 980 бр.; кифла със сирене 0,140 кг — 1 000 бр.; поничка 0,140 кг — 900 бр.; баничка със сирене 0,140 кг — 1 020 бр.; милинка 0,140 кг — 6 579 бр.; тутманик 0,140 кг — 4 649 бр.; сиренка 0,140 кг — 1 420 бр.; баница, вита, 0,140 кг — 2 760 бр.; кашкавалка 0,140 кг — 2 200 бр.; софиянка 0,140 кг — 2 147 бр.; саламка 0,140 кг — 2 135 бр.; галета 0,500 кг — 958 бр.; грис (пшеничен) 0,500 кг — 2 046 бр.; грис (царевичен) 0,500 кг — 100 бр.; нишесте пакетче 0,070 кг — 12 720 бр.; нишесте пакет 1 кг – 185 бр.; мая за хляб — 626 бр.; тесто 1 кг — 880 кг; макарони (дребни фигурки) 0,400 кг – 2 920 бр.; кускус 0,400 кг — 1 513 бр.; фиде 0,400 кг — 1 160 бр.; грухана пшеница 0,500 кг — 634 бр.; спагети 0,400 кг — 663 бр.; брашно бяло тип 500, 1 кг — 3670 кг; брашно (царевично)1 кг — 200 кг; брашно оризово 0,500 кг — 50 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 319 704.46 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Навсякъде, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете с или еквивалент, в т.ч. се приемат и еквивалентно/и опаковки на посочените.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за обектите към Център за социални услуги при община Велико Търново — млечни произведения

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Обекти към Център за социални услуги при община Велико Търново, разположени на територията на община Велико Търново, съгласно приложен към документацията списък.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приблизителните количества хранителни продукти за 1 година в позицията, са както следва: мляко кисело 2 %, 0.400 кг — 43160 бр.; мляко кисело 3,6 %, 0.400 кг — 24075 бр.; прясно мляко 2 % — 10 300 л; прясно мляко 3,2 % — 12 657 л; мляко кисело — плодово (горски плод, круша, праскова, ягода, малина) — 0,200 кг — 600 бр.; сирене краве — 550 кг; сирене, краве, вакуумирано — 930 кг; сирене, краве, разфасовка — тенекия 8 кг — 321 бр.; кашкавал, вакуумиран пакет 0,250 кг — 2 060 бр.; кашкавал, пита — 25 кг; кашкавал 2 кг — 370 бр.; сухо мляко — 560 кг; извара, пакети по 1 кг, вакуумиран — 850 кг; крема сирене, индивидуална опаковка от 0,125 кг — 1 350 бр.; краве масло, разфасовка — пакет от 0,125 кг — 7 628 бр.; краве масло разфасовка — пакет от 0,250 кг — 1 000 бр.; майонеза, опаковка 0,200 кг — 2 000 бр.; преходно мляко, за деца от 6—12-мес. възраст, 0,400 г — 50 бр.; преходно мляко, за деца от 6—12-мес. възраст, 0.800 г — 50 бр.; безсолна извара от краве мляко (3 и над 3 % масленост, 1 000 г) — 20 бр.; безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3 % масленост, 0,500 г) — 20 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 498 499.15 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Навсякъде, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете с или еквивалент, в т.ч. се приемат и еквивалентно/и опаковки на посочените.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма и не поставя минимални изисквания към участниците за наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност като критерий за подбор в настоящото възлагане.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да разполага с регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му обект за производство и/или търговия с храни в обхвата на поръчката съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице — аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участникът, както следва:

— за обособена позиция № 1 и 2 — за групите „е“ — зърнени храни и храни на зърнена основа“, „ж“ —„картофи и кореноплодни“, „с“ —„други храни“ от параграф 1, т. 12 от ЗХ,

— за обособена позиция № 3 — за група „а“ —„мляко и млечни продукти“ от параграф 1, т. 12 от ЗХ.

2. Участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация по отношение на доставките на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.

Указания за попълване на ЕЕДОП: от представената от участника информация в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП, респ. т. 1б) на същата част и раздел (когато подават ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр в Word формат) трябва да е видно съответствието с изисканото минимално ниво, а именно участникът трябва да представи минимум информация в поле „Описание“ на доставките (посочване на конкретни доставки били предмет на изпълнение и които са включени в обхвата на позицията, както и вида и количествата на доставките, идентични или сходни с тези на обособената позиция, в поле „Сума“ — стойност на изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати“ — периода на изпълнение на доставките; в поле „Получатели“ — пълно наименование на получателите).

3. Участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ в еЕЕДОП, респ. т. 9 на същата част и раздел (когато подава ЕЕДОП в Word формат) информация, с която удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване за обособената позиция. Информацията трябва да съдържа ввид и регистрационен номер на транспортното средство — групите храни, които могат да се превозват с транспортното средство, съгласно регистрацията му от компетентен орган.

4. Когато уч-кът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разп. с техните ресурси, като представи преди скл. на договор док-ти за поетите от трет. лица зад-ния.

5. Третите лица трябва да отговарят на съотв-те критерии за подбор, за док-то на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице осн-ята за отстраняване от проц-та. Въз-ят изисква от уч-ка да замени посоченото от него трето лице,ако то не отговаря на тези усл-я.

6. Когато уч-к в проц-та е обед-е от физ. и/или ЮЛ, той може да докаже из-то на кр-те за подбор с кап-та на тр. лица при спазване на усл-та по т. 4 и 5 по-горе.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1.

При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с мин. изискване посредством попълване на изиск. инф. в част IV, раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ (когато подава еЕЕДОП), респ. т. 9 на същата част и раздел (когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр в Word формат) на представяния от него ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно номер и дата на удостов. на регистрирания обект; адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); групи храни, за които е регистриран обектът; валидност на регистрацията (безсрочна или временна по смисъла на чл. 12а от ЗХ); компетентен орган, издал удостоверението; ел. адрес, от който може да се направи справка за нал. на регистр. на декл. обект (ако е възм.). Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: чрез заверено копие от удостоверение за регистрация на обекта заедно със списък на групите храни или еквивалентен документ; за чуждестранни лица — еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

По т. 2.

Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция както следва:

— за обособена позиция № 1 и 2 независимо дали се участва само за ОП № 1, само за ОП № 2 или едновременно за ОП № 1 и ОП № 2: на минимум доставки на хляб с общо количество от минимум 10 000 бр. независимо от състава, вида и размера на опаковките на продукта,

— за обособена позиция № 3: на минимум доставки на хран. продукти от съотв-та група „Мляко и млечни продукти“, без значение за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка на млечните произведения, с общ обем от 20 000 кг и 22 000 л.

Удостоверяването на обстоятелствата по т. 2 в съответствие с минималното изискване при подаване на оферта участниците декларират само в ЕЕДОП. Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

По т. 3:

Участниците трябва да разполагат с минимум 1 бр. транспортно средство за всяка от позициите, за които участват.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; които могат да бъдат осигурени чрез пряк безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Всички плащания се извършват според степента на изпълнение след заявяване и приемане на доставките, отговарящи на посочения от изпълнителят срок и качество. В случаите, когато са констатирани недостатъци при направени доставки на хранителните продукти, сумата се изплаща на изпълнителя след отстраняването им и в съответствие с условията на договора. Общата стойност от 1 215 561,36 BGN без ДДС е максимална за обществената поръчка, както и за обособените позиции и е образувана, както следва:

— ОП № 1: 397 357,75 BGN без ДДС,

— ОП № 2: 319 704,46 BGN без ДДС, и

— ОП № 3: 498 499,15 BGN без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/07/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Велико Търново, заседателна зала, ет. 3

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В процедурата могат да подават оферти всички бълг. или чужд. физ. или ЮЛ, включ. техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгл. законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чужд. лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на ок. среда, соц. и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в пр. № 10 на ЗОП;

3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4) участници, които са свързани лица.

5) участник, подал оферта която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

6) участници, за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП, съгл. ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; в други случаи, посочени в документацията за участие.

Няма право да участва или да представлява физ. или ЮЛ в процедурата, лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изиск-та на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгл. изискванията на норм. или админ. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП). Гаранцията за изпълнение е в размер на 4, 5 % от ст-та на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:

1) парична сума;

2) банк. гаранция;

3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условието в II.1.6) да се разбира, че участник може да подаде оферта за 1 или за 2, или за 3 обособени позиции по негова преценка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019

14/06/2019    S113    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Смолян: Млечни продукти

2019/S 113-276730

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД
120503871
бул. „България“ № 2
Смолян
4700
България
Лице за контакт: Недялка Стаевска, Мария Милковска
Телефон: +359 301-62666
Електронна поща: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
Факс: +359 301-62549
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mbalsmolyan.com/

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190611OYjs3389510
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

II.1.2)Основен CPV код
15500000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД съгласно приложение № 2 от документацията за участие. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество. Действителната стойност на поръчката се определя от конкретните потребности на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 171 009.63 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

„МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, бул. „България“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД съгласно приложение № 2 от документацията за участие. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество. Действителната стойност на поръчката се определя от конкретните потребности на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 171 009.63 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действиеизцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 м., чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 м. стойността на договора нараства с 50 % от предвиденото количество за 12 месеца по предложената единична цена, за да обезпечи оставащото време на договора.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер 171 009,63 BGN, в т.ч. 114 006,42 BGN без ДДС за 12 м. и 57 003,21 BGN без ДДС за 6 м. при удължаване на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да са вписани в търговския регистър, а за чуждестранни лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участниците следва да притежават регистрация на обекта (обектите) за производство или търговия с храни по реда на чл. 12 от Закона за храните.

При подаване на офертата участникът декларира тези обстоятелства, като попълва еЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1.

В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител, представя документите по т. 1 и т. 2.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвиждат.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се предвиждат.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни“ с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на храни и/или хранителни продукти. Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец — еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, В „Технически и професионални способности“, т. 1б).

В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител, представя описаните документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни“ с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на храни и/или хранителни продукти. Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец — еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, В: „Технически и професионални способности“, т. 1б).

В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител, представя описаните документи.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Лично състояние на участника:

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на еЕЕДОП.

За участникът не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

Възложителят отстранява от процедурата и участник:

1. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП.

5. подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/07/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД — гр. Смолян, бул. „България“ № 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Май—юни 2020 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗОП. Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание по чл. 55, ал. 1, т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, изчислена на база количествата, предвидени за 12 месеца, която възложителят има право да задържи, при условие че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора.

Гаранцията се представя от изпълнителя под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Банковата гаранция или застраховка следва да са със срок на валидност с 30 дни по-голям от 12-месечния срок на настоящия договор. В случаите на банкова гаранция или застраховка при удължаване на 12-месечния срок на договора изпълнителят е длъжен преди изтичането на срока на гаранцията да представи гаранция с актуализиран срок, който е не по-кратък от 30 дни след изтичането на новите 6 месеца. В този случай изпълнителят сам избира формата на новата гаранция в рамките на вариантите, посочени в ЗОП.

Източник на финансиране: НЗОК и собствени средства на лечебното заведение.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер 171 009,63 BGN, в т.ч. 114 006,42 BGN без ДДС за 12 м. и 57 003,21 BGN без ДДС за 6 м. при удължаване на договора. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с 50 % от предвиденото количество за 12 месеца по предложената единична цена, за да обезпечи оставащото време на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019