24/02/2018    S39    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Услуги по инвентаризиране на горите

2018/S 039-085701

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Регионална дирекция по горите — Пловдив
000472385
бул. „Санкт Петербург“ № 57
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Зоя Маркова
Телефон: +359 32275090
Електронна поща: rugplovdiv@iag.bg
Факс: +359 32643338
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.iag.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=110

I.1)Наименование и адреси
Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян
201619580
ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1А
Смолян
4700
България
Лице за контакт: инж. Юри Караасенов
Телефон: +359 30181036
Електронна поща: ucdp@ucdp-smolian.com
Факс: +359 30181037
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/view1list.php

I.2)Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: осъществяване на дейности съгласно чл. 156, ал. 1 (без т. 10) от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на гор. терит. и изработване на горскостоп. карти и план, план за ловностоп. дейности, за дейностите по опазване на гор. терит. от пожари на „ДГС Пловдив“ и „ДЛС Тракия“

II.1.2)Основен CPV код
77231400 - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии — държавна собственост“, по обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1: ТП „Държавно горско стопанство — Пловдив“, гр. Пловдив, обл. Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян, и

— Обособена позиция № 2: ТП „Държавно ловно стопанство — Тракия“, с. Стряма, обл. Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян — за влятото ТП „ДГС Кричим“ и ловностопански участък „Тъмраш“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 653 602.47 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ТП „Държавно горско стопанство — Пловдив“, гр. Пловдив, обл. Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77231400 - QB49
77231900 - QB49
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Териториалният обхват на ТП „Държавно горско стопанство — Пловдив“. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост се изработват съгласно: „Техническа спецификация“, ведно със „Задание за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Пловдив“, гр. Пловдив, обл. Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян“, прието от експертния съвет на Изпълнителна агенция по горите и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите на 24.07.2017 г. с вх. № 18500-0/21.08.2017 г. на РДГ — Пловдив.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Предвидените възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП: при инвентаризиране на новозалесени зем. земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори, извън посочени в Техн. спец-я и задание може възнаграждението да се увеличи съобразно предложената от изпълнителя в ценовата оферта цена за 1 ха за дейностите, но не повече от + 5 % (плюс пет процента).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Цената за 1 ха е както следва:

— Инвентаризация — 10,72 (десет лева и седемдесет и две стотинки) BGN без ДДС — заплаща се от РДГ — Пловдив,

— Горскостопански план — 8,21 (осем лева и двадесет и една стотинки) BGN без ДДС — заплаща се от ЮЦДП — гр. Смолян.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ТП „Държавно ловно стопанство — Тракия“, с. Стряма, обл. Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие — гр.Смолян — за влятото ТП „ДГС Кричим“ и ловностопански участък „Тъмраш“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77231400 - QB49
77231900 - QB49
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Териториалният обхват на ТП „ДЛС — Тракия“, в границите на влятото ТП „ДГС Кричим“ и ловностопански участък „Тъмраш“. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост се изработват съгласно „Техническа спецификация”, ведно със „Задание за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост за влятото ТП „ДГС Кричим“ и ловностопански участък „Тъмраш“ в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство — Тракия“, с. Стряма, обл. Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян“, прието от експертния съвет на Изпълнителна агенция по горите и утвърдено от изпълнителния директор на ИАГ на 24.07.2017 г. с вх. № 18501-0/21.08.2017 г. на РДГ — Пловдив.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП: при инвентаризиране на новозалесени зем. земи или на неустроени до момента на сключване на договора гори, извън посочените в Техн. спец-я и задание може възнаграждението да се увеличи съобразно предложената от изпълнителя в ценовата оферта цена за 1 ха за дейностите, но не повече от + 5 % (плюс пет процента).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Цената за 1 ха е както следва:

— Инвентаризация — 8,62 (осем лева и шестдесет и две стотинки) BGN без ДДС — заплаща се от РДГ — Пловдив,

— Горскостопански план — 6,68 (Шест лева и шестдесет и осем стотинки) BGN без ДДС — заплаща се от ЮЦДП — гр. Смолян.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 213-442737
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-05/21.02.2018г. на РДГ-Пловдив (№ 18-Д-0027/21.02.2018г. на ЮЦДП - гр.Смолян)
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Инвентаризация на гор. терит., изработване на горскостоп. карти, план за ловностоп. дейности и план за дейностите по опазване на гор. терит. от пожари, изработване на горскостоп. план на „ДГС Пловдив“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Пролес — Инженеринг“ ООД
040736202
ул. „Пиротска“ № 64
София
1303
България
Телефон: +359 29867002
Електронна поща: info@proles.bg
Факс: +359 29866781
код NUTS: BG411

Интернет адрес:http://proles.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 400 805.97 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 399 748.65 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-06/21.02.2018г. на РДГ-Пловдив (№ 18-Д-0028/21.02.2018г. на ЮЦДП - гр.Смолян)
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Инвентаризация на гор. терит., изработване на горскостоп. карти, план за ловностоп. дейности, план за дейности по опазв. от пожари, горскостоп. план на „ДЛС Тракия“ (влято „ДГС Кричим“ и „ЛСУ Тъмраш“)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Пролес — Инженеринг“ ООД
040736202
ул. „Пиротска“ № 64
София
1303
България
Телефон: +359 29867002
Електронна поща: info@proles.bg
Факс: +359 29866781
код NUTS: BG411

Интернет адрес:http://proles.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 255 171.11 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 253 853.82 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Регионална дирекция по горите — Пловдив
бул. „Санкт Петербург“ № 57
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 32275070
Електронна поща: ugplovdiv@iag.bg
Факс: +359 32643338

Интернет адрес:http://www.plovdiv.iag.bg/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2018

24/02/2018    S39    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 039-084984

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община — район „Връбница“
0006963270667
бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б
София
1229
България
Лице за контакт: Павлина Атанасова
Телефон: +359 24957715
Електронна поща: info@vrabnitsa.bg
Факс: +359 29346654
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vrabnitsa.bg

Адрес на профила на купувача: www.vrabnitsa.bg

I.2)Съвместно възлагане
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини, находящи се на територията на Столична община — район „Връбница“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, зеленчуци и плодове, хляб и хлебни изделия.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 880 141.09 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, район „Връбница“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, зеленчуци, плодове, хляб и хлебни изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически критерий / Тежест: 65
Цена - Тежест: 45
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 062-104766
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-7000-21/16.02.2015
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/02/2015
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Алуур М“ ДЗЗД
176667271
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 4—8
София
1000
България
Телефон: +359 28791957
Електронна поща: allurem_dssd@abv.bg
Факс: +359 28792534
код NUTS: BG411

Интернет адрес:www.vrabnitsa.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 880 141.09 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2018

24/02/2018    S39    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Различни хранителни продукти

2018/S 039-084755

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Варна
000093442
бул. „Генерал Колев“ 92, ет. 5
Варна
9000
България
Лице за контакт: Станимира Колева
Телефон: +359 820830/+359 820839
Електронна поща: op@varna.bg
Факс: +359 52820846
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=662

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=662
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент — деца, посещаващи детските ясли и яслени

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се доставят мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове, плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, захар, подправки /пресни, изсушени/, чай, какао, минерални и трапезни води за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент — деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна, финансирани от Община Варна. При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 003 995.79 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 12
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на де

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15511000
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. кисело краве мляко — 3,6 % масленост — пластмасова кофичка с вместимост 0,400 кг — 216 000 кг (540 000 съгласно опаковката);

2. краве прясно мляко с масленост 3,2 % — Тетрапак кутия — 1 литър — 600 000 кг;

3. сирене от краве мляко БДС 15:2010 — пластмасови кутии с тегло 8,000 кг — 64 000 кг (8 000 съгласно опаковката);

4. кашкавал от краве мляко БДС 14:2010 — разфасовка — 1,000 кг — вакуумирана — 6 000 кг;

5. краве масло с не по-малко от 82 % масленост — опаковка фолио с гр. 0,125 — 2 500 кг (20 000 съгласно опаковката), и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — с адрес СОУ „П.К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 071 016.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месо и месни продукти необходими за приготвяне храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на месо и месни продукти, необходими за приготвяне храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. пуешки гърди без кост и без кожа /охладени/ — индивидуална опаковка плик — 1,000 кг — 54 000 кг;

2. пуешко месо от бут, без кост и без кожа — индивидуална опаковка плик — 1,000 кг — 40 000 кг;

3. пилешки гърди без кост и кожа — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 50 000 кг;

4. свинско бут без кост — охладен — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 50 000 кг;

5. заешко месо замразено — индивидуална опаковка — 3,000 кг — 12 000 кг (4 000 съгласно опаковката), и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

Детска ясла № 1 с адрес — ул. „Славянска“ № 1, Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 3 с адрес — ул. „Никола Кънчев“ № 28; Детска ясла № 4 с адрес — ул. „Чаталджа“ № 111; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 6 с адрес – кв. „Вл. Варненчик“, ул. „Ниш“ № 29; Детска ясла № 7 с адрес — ул. „Роза“ № 34; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 11 с адрес — кв. „Трошево“, до блок № 20; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Вл. Варненчик“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 119 066.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на риба и рибни продукти за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи н

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на риба и рибни продукти за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. сьомга филе без кости и кожа — охладена — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 6 000 кг;

2. риба скумрия — филе — замразена — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 10 000 кг;

3. пъстърва филе/охладена/ — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 11 000 кг;

4. бяла риба — охладена — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 20 000 кг;

5. сьомгова пъстърва — охладена — филе — индивидуална опаковка — 1,000 кг — 10 000 кг, и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

Детска ясла № 1 с адрес — ул. Славянска“ № 1, Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 3 с адрес — ул. „Никола Кънчев“ № 28; Детска ясла № 4 с адрес — ул. „Чаталджа“ № 111; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 6 с адрес — кв. „Вл. Варненчик“, ул. „Ниш“ № 29; Детска ясла № 7 с адрес — ул. „Роза“ № 34; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 11 с адрес — кв. „Трошево“, до блок № 20; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Вл. Варненчик”; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 066 383.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на яйца за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градин

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на яйца за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. яйца кокоши, клас „А“ — в картонени кори по 30 бр. — 34 020 кг (18 000 бр. кори яйца съгласно опаковката);

2. яйца кокоши, клас „А“ — в картонени кори по 30 бр. — 13 140 кг (6 000 бр. кори яйца съгласно опаковката).

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 262 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на масла и мазнини за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детс

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15411200
15411110
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на масла и мазнини за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. олио — бутилки — 5 литра — 150 000 кг (30 000 съгласно опаковката);

2. олио — бутилки — 1 литър — 30 000 кг;

3. зехтин екстра върджин — стъклено шише с метална капачка — 1 л — 2 200 кг.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5, с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 530 375.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03211900
15811100
15612120
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. хляб — тип „Бял“ — индивидуална опаковка 0,650 кг — 260 000 кг — (400 000 съгласно опаковката);

2. точени кори за баница — индивидуална опаковка 0,500 кг — 8 500 кг (17 000 съгласно опаковката);

3. тестени закуски: кифли с пълнеж — индивидуално опакована и етикетирана 17 500 кг — (250 000 съгласно опаковката);

4. бишкоти — индивидуално опакован и етикетиран 0,400 кг — 1 600 кг (4 000 съгласно опаковката);

5. брашно тип 500 — индивидуална опаковка 1,000 кг — 280 000 кг., и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5, с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П.К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 669 513.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на варива за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските град

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221210
03212211
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на варива за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. елда — индивидуална опаковка 0,500 кг — 9 000 кг (18 000 съгласно опаковката);

2. киноа — индивидуална опаковка 0,500 кг — 15 000 кг (30 000 съгласно опаковката);

3. леща /лющена/ — индивидуална опаковка 0,500 кг — 17 500 кг (35 000 съгласно опаковката);

4. амарант — индивидуална опаковка 0,400 кг — 6 000 кг (15 000 съгласно опаковката);

5. бял сух боб /лющен/ — индивидуална опаковка 0,800 кг — 9 600 кг (12 000 съгласно опаковката), и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5, с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „ Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 424 841.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. домати пресни — в опаковка 10 кг — 120 000 кг — (12 000 съгласно опаковката);

2. краставици пресни — в опаковка 10 кг — 80 000 кг (8000 съгласно опаковката);

3. зеле главесто прясно — изисква се да са сортирани от едно качество и един сорт 2 кг — 60 000 кг — (30 000 съгласно опаковката);

4. моркови пресни — вполиетиленов плик 5 кг — 100 000 кг (20 000 съгласно опаковката);

5. зелен фасул замразен — индивидуална опаковка 0,400 кг — 6 000 кг (15 000 съгласно опаковката), и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 233 679.16 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти за приготвяне на храната за децата от неорганизирания

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15332000
15332100
15332200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. киви — в касетки или пласмасови кошнички с мрежа — 1,000к г — 30 000 кг;

2. дини пресни 5 кг — 60 000 кг (12 000 съгласно опаковката);

3. пъпеши пресни 2 кг — 20 000 кг (10 000 съгласно опаковката);

4. плодов конфитюр — индивидуална опаковка 0,610 кг — 6 100 кг (10 000 съгласно опаковката);

5. пюре от ябълки и сливи — стъклено бурканче с метална капачка 0,125 кг — 250 кг (2 000 съгласно опаковката), и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 164 891.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на захар за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските гради

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15831000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на захар за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“ — индивидуална опаковка 1,000 кг — 50 000 кг;

2. пудра захар — индивидуална опаковка 0,500 кг — 2 000 кг (4 000 съгласно опаковката).

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5, с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 90 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на подправки /пресни, изсушени/, чай, какао за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15872200
15841000
15863000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на подправки /пресни, изсушени/, чай, какао за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. магданоз, пресен — на връзки 1,000 кг — 15 000 кг;

2. целина прясна на връзки — на връзки — 1,000 кг — 15 000 кг;

3. сол, йодирана с калиев йодат — ииндивидуална опаковка 1,000 кг — 3 000 кг;

4. чай плодов/шипка/ насипен — индивидуална опаковка 1 кг — 500 кг;

5. ябълков оцет — бутилки 0,700 л — 350 кг (500 000 съгласно опаковката), и др.

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5, с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“, до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „ Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 293 986.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на минерални и трапезни води за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените гру

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15981000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

I. Доставка на минерални и трапезни води за приготвяне на храната за децата от неорганизирания контингент — деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на община Варна.

Ориентировъчни количества за 48 месеца:

1. минерална вода — пластмасови бутилки 1,5 л — 1 500 кг (1 000 съгласно опаковката);

2. минерална вода — баксове 19 л за апарати за вода — 15 200 кг (800 съгласно опаковката);

3. минерална вода — пластмасови туби 10 л — 100 000 кг (10 000 съгласно опаковката);

4. трапезна вода — пластмасови туби 10 л — 200 000 кг (20 000 съгласно опаковката).

II. (1) При изготвяне на техническото предложение участниците следва да декларират, че имат внедрена система HACCP за обекта, за който е издадено Удостоверението по чл. 12 от Закона за храните.

(2) Неразделна част от Техническото предложение е Приложение № 1, съдържащо списък, изисквания и описание на хранителните продукти, които следва да се доставят по съответната обособена позиция.

III. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

IV. Място на изпълнение на поръчката за доставка на мляко и млечни продукти — франко складовете в кухненските блокове на обектите на детските кухни и детските ясли на територията на община Варна.

*Детска ясла № 2 с адрес — кв. „Чайка“, срещу спортно училище; Детска ясла № 5 с адрес гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 3; Детска ясла № 8 с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28; Детска ясла № 9 с адрес: гр. Варна — кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12; Детска ясла № 13 с адрес: кв. „Младост“ до бл. № 146; Детска ясла № 14 с адрес гр. Варна, ул. „Рила“ № 2; Детска кухня № 1 — Стол № 12 с адрес СОУ „П. К. Яворов“ — кв. „Владиславово“; Детска кухня № 2 с адрес — бул. „Цар Освободител“ № 64; Детска кухня № 5 на ул. „Яне Сандански“ № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ / Тежест: 15
Цена - Тежест: 85
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 741.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Посочените места за доставки са към датата на обявяване на обществената поръчка. Списъкът на местата за доставка може да бъде допълван и променян.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

* За всички обособени позиции:

Участникът следва да разполага с регистриран обект по чл.12 от Закона за храните за съответните групи храни съгласно обособената позиция, за която участва, а чуждестранните лица следва да имат аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участникът попълва (декларира) в част ІV, буква А, точка 2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: заверено копие на удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), а за чуждестранни лица — аналогичен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, включително при сключване на Рамковото споразумение.

* Чуждестранните лица следва да представят удостоверение за регистриран обект по чл. 12 от Закона за храните за съответните групи храни при сключване на всеки конкретен договор по чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването се доказва от всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейности по доставка на хранителните продукти.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем са идентични или сходни с предмета и обема на съответната обособена позиция, за която участва.

* Забележка: За доставка, „идентична или сходна“ с предмета и обема на поръчката по съответната обособена позиция, се счита доставка на храни от съответната група храни съгласно §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, както следва:

— Об. позиция № 1 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: а; мин. стойности: 308 985 кг,

— Об. позиция № 2 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: б; мин. стойности: 97 125 кг,

— Об. позиция № 3 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: в; мин. стойности: 26 000 кг,

— Об. позиция № 4 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: г; мин. стойности: 11790 кг,

— Об. позиция № 5 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: д; мин. стойности: 45 550 кг или л,

— Об. позиция № 6 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: е; мин. стойности: 188 972 кг,

— Об. позиция № 7 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: з; мин. стойности: 16 025 кг,

— Об. позиция № 8 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: и, ж; мин. стойности: 287 208,75 кг,

— Об. позиция № 9 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: к; мин. стойности: 225 870 кг,

— Об. позиция № 10 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: м; мин. стойности: 13 000 кг,

— Об. позиция № 11 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: н, р; мин. стойности: 14 319,25 кг,

— Об. позиция № 12 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: о; мин. стойности: 79 175 кг или л.

**Забележка: При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV, буква В, буква 1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, за която участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

2. Участникът следва да има на разположение минимум 2 (два) броя специализирани транспортни средства за превоз на храните за всяка обособена позиция поотделно, отговарящи на следните изисквания:

— транспортни средства, специализирани за превоз на храните, осигуряващи съответните температурни параметри и условия за превоз на съответните групи храни, притежаващи удостоверения за регистрация съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, издадени от съответната ОДБХ (изискването се отнася само за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4),

— транспортните средства за обособена позиция № 8 трябва да осигуряват температурен режим, обявен на етикета на продуктите,

— за обособени позиции №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 участникът следва да има на разположение минимум 2 (два) броя транспортни средства.

*Забележка: При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.

Участникът следва да попълни (декларира) в част ІV, буква В, точка 9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания, в който подробно описва данните за транспортните средства, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя: списък на специализираните транспортни средства, с които разполага участникът. Транспортните средства следва да имат удостоверения за регистрация съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, издадени от съответната ОДБХ. Удостоверенията следва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“ от участника (изискването се отнася само за обособени позиции №№ 1,2,3 и 4).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем са идентични или сходни с предмета и обема на съответната обособена позиция, за която участва.

*Забележка: За доставка, „идентична или сходна“ с предмета и обема на поръчката по съответната обособена позиция, се счита доставка на храни от съответната група храни съгласно §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, както следва:

— Об. позиция № 1 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: а; мин. стойности: 308 985 кг,

— Об. позиция № 2 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: б; мин. стойности: 97 125 кг,

— Об. позиция № 3 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: в; мин. стойности: 26 000 кг,

— Об. позиция № 4 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: г; мин. стойности: 11 790 кг,

— Об. позиция № 5 — Сх. редмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: д; мин. стойности: 45 550 кг или л,

— Об. позиция № 6 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: е; мин. стойности: 188 972 кг,

— Об. позиция № 7 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: З; мин. стойности: 16 025 кг,

— Об. позиция № 8 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: и, ж; мин. стойности: 287 208,75 кг,

— Об. позиция № 9 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: к; мин. стойности: 225 870 кг,

— Об. позиция № 10 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: м; мин. стойности: 13 000 кг,

— Об. позиция № 11 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: н, р; мин. стойности: 14 319,25 кг,

— Об. позиция № 12 — Сх. предмет — гр. храни, съгласно §1, т. 12 от ДР на ЗХ: о; мин. стойности: 79 175 кг или л.

**Забележка: При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.

2. Участникът следва да има на разположение минимум 2 (два) броя специализирани транспортни средства за превоз на храните за всяка обособена позиция поотделно, отговарящи на следните изисквания:

— транспортни средства, специализирани за превоз на храните, осигуряващи съответните температурни параметри и условия за превоз на съответните групи храни, притежаващи удостоверения за регистрация съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, издадени от съответната ОДБХ (изискването се отнася само за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4),

— транспортните средства за обособена позиция № 8 трябва да осигуряват температурен режим, обявен на етикета на продуктите,

— за обособени позиции №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 участникът следва да има на разположение минимум 2 (два) броя транспортни средства.

*Забележка: При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Начин на възлагане: с писмена заявка, подадена от лицето на длъжност „Снабдител-доставчик“ в ОП КДХ, като в техн. спецификация за всяка об. позиция е описан точният начин на възлагане.

2. Отчитане/приемане на дейностите предмет на поръчката:

2.1. Изпълнителят доставя стоката със стокова разписка и търговски документ /сертификат за качество или др. изискуем от законодателството документ за качество/ до обекта в присъствието на длъжностно лице — управител склад или готвач. Документът съдържа подпис на изпълнителя и на лицето, получило стоката.

2.2. Действително доставеното количество стока се доказва със складова разписка, изготвена от длъжностно лице на ОП КДХ.

2.3. Изпълнителят изготвя обща фактура с копие на стоковите разписки и на търг. документи. Търг. документ следва да съдържа изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и други данни съобразно нормативните изисквания за съответния вид продукти... Продължава в раздел VI.4.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/03/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/03/2018
Местно време: 10:00
Място:

В сградата на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ при община Варна на адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92, ет. 5.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно. Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ на адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92, ет. 5.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Прогнозният срок за публикуване на следващо обявление е след приключване рамковото споразумение, което се сключва за срок на изпълнение до 4 години, считано от датата на подписване на споразумението, а именно приблизително 1.10.2022 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в част III „Основания за изключване“, раздел Г:

1) участникът не следва да е лишен от правото да участва в процедури за общ. поръчки или концесии с влязла в сила присъда или др. акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП, в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност;

2) участникът не следва да е свързано лице с др. участници в настоящата процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

3) участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за ик. и фин.отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнителне, като:

— не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

— не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Когато възникне необходимост от сключването на договори по обществена поръчка всеки за срок до 12 месеца, като прилага условията на рамковото споразумение, Възложителят изпраща изрична покана до потенциалния изпълнител да допълни своята оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

4. Критерий за възлагане на откритата процедура за сключване на рамково споразумение: икономически най-изгодната оферта поотделно за всяка обособена позиция се определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП:

1) Техническо предложение (Ктех) с показател „Срок за извършване на допълнителни доставки или при извънредни заявки в рамките на работния ден“ — 15 % тежест;

2) Ценово предложение (Кцена) с показател „Минимален процент отстъпка от базовата цена на САПИ“ — 85 % тежест.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Продължение от раздел III.2.2.:

3. Заплащането ще се извършва по банков път въз основа на приемно-предавателен протокол и издадена оригинална фактура за всяка една доставка на база формираните цени от информационен бюлетин на „САПИ“ ООД, отразяващ цени на едро на хранителни продукти във Варненска област за предходния месец, коригирани с процента отстъпка /съгласно офертата на участника, определен за изпълнител/, и на база и търговски документ.

3.1. Заплащането на конкретната доставка /фактура/ ще се извърши в рамките на тридесет календарни дни по банков път.

3.2. Изпълнителят предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет информационен бюлетин на „САПИ“ ООД до пето число на месеца.

4. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ за съответната година.

Към момента на откриване на процедурата Възложителят не разполага с целия финансов ресурс, същият ще се осигурява ежегодно в рамките на бюджета на Община Варна.

5. Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми:

1) парична сума; или

2) банкова гаранция; или

3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При подписване на рамково споразумение потенциалните изпълнители не внасят гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на всеки конкретен договор от изпълнителя, определен за изпълнител по рамковото споразумение ред. На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, която следва да се внесе от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — Община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна. Гаранцията за изпълнението на конкретния договор се задържа, усвоява и освобождава в съответствие с условията на проектодоговора.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/02/2018

24/02/2018    S39    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 039-084744

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
СО, район „Връбница“
0006963270667
бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б
София
1229
България
Лице за контакт: Павлина Атанасова — гл. юрисконсулт
Телефон: +359 24957715
Електронна поща: info@vrabnitsa.bg
Факс: +359 29346654
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vrabnitsa.bg

Адрес на профила на купувача: www.vrabnitsa.bg

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.vrabnitsa.bg/profil-na-kupuvacha---zop.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини по обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на Столична община — район „Връбница“ по обособени позиции, както следват:

І обособена позиция: доставка на месо и месни хранителни продукти, и риба;

ІІ обособена позиция: доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки;

ІІІ обособена позиция: доставка на хляб и хлебни изделия на стойност до праговете по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; възлагането е по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;

ІV обособена позиция: доставка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки на стойност до праговете по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП; възлагането е по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;

V обособена позиция:доставка на мляко и млечни хранителни продукти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 296 230.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месо и месни хранителни продукти, и риба

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, район „Връбница“, ДГ 138, ДГ 5, ДГ 198, ДГ 82, ДГ 176.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на месо и месни хранителни продукти, и риба за общинските детски градини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 30 точки
Цена - Тежест: 70 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, район „Връбница“, ДГ 138, ДГ 5, ДГ 176, ДГ 198, ДГ 82.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки за общинските детски градини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 30точки
Цена - Тежест: 70точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 96 120.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, район „Връбница“, ДГ138, ДГ5, ДГ176, ДГ198, ДГ82.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техничски критерий / Тежест: 30 точки
Цена - Тежест: 70 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 117 210.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

2. Участникът следва да разполага с внедрена и сертифицирана система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалент и въведена и сертифицирана система за управление на безопасността на храните (СУБХ), съгласно ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката с посочване на географското местоположение на площадката/ите, на които се извършва дейността на участника.

3. Участникът следва да разполага със собствен, нает или ползван на друго основание транспорт. Транспортни средства трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от Закона за веретринармомедицинската дейност за превоз на продукти от животински произход. Транспортните средства трябва да осигурява съответните температурни параметри и условия за превоз на различните групи храни, включени в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка.

4. Участникът следва да разполагат с минимум един обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на настоящата обществена поръчка. Обектът следва да бъде регистриран съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните.

Забележка: под доставка „идентична или сходна“ с предмета на настоящата обществена поръчка ще се считат извършени доставки на хранителни продукти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. За доказване на това обстоятелство участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 1Б: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква представянето на: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка — образец № 10.

2. Участникът следва да разполага с внедрена и сертифицирана система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалент и въведена и сертифицирана система за управление на безопасността на храните (СУБХ), съгласно ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката с посочване на географското местоположение на площадката/ите, на които се извършва дейността на участника. За доказване на това обстоятелство участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 12: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква представянето на: заверени от участника копия „вярно с оригинала“ на сертификатите или доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и безопасността на храните.

3. Участникът следва да разполага със собствен, нает или ползван на друго основание транспорт. Транспортни средства трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от Закона за веретринармомедицинската дейност за превоз на продукти от животински произход. Транспортните средства трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на различните групи храни, включени в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка. За доказване на това обстоятелство участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 9: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретните транспортни средства, рег. №, дата и номер на удостоверението за регистрация на транспортното средство от ОДБХ. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква представянето на: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката — образец № 11; към декларацията се прилагат:

— удостоверение за регистрация на транспортно средство от органите на БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) или еквивалент;

— заверено от участника копие на „вярно с оригинала” на регистрационни талони на превозните средства, договор за наем на транспортно средство или друг документ, доказващ, че участникът разполага с изискваното транспортно средство.

4. Участникът следва да разполагат с минимум един обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на настоящата обществена поръчка. Обектът следва да бъде регистриран съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това обстоятелство участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 9: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретните обекти, дата и номер на удостоверението за регистрация на обекта за търговия с храни на едро от ОДБХ. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква представянето на: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно описани в документацията за участие и проекта на договор, неразделна част от документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/03/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/04/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, ет. 4, зала 403.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 2 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. З от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2018