11/12/2019    S239    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Русе: Различни хранителни продукти

2019/S 239-586212

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Русе
Национален регистрационен номер: 000530632
Пощенски адрес: пл. „Свобода“ № 6
Град: Русе
код NUTS: BG323
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: Лилия Божанова — ст. експерт към дирекция ЕР
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Телефон: +359 082881725
Факс: +359 082834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg.eu

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/446/index.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранит. продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе по 12 позиции

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе по 12 позиции. Количествата на посочените хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 24 месеца и са съобразени със заложените бюджетни средства. Видовете хранителни продукти по обособени позиции и техните прогнозни количества за 24 месеца са посочени в приложените таблици в Excel. Всяко посочване в приложенията на продуктите на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.

В-ят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия асортимент според конкретните (специфични) нужди на всяка структура, както и съгласно изискванията на наредбите.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 573 422.20 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

гр. Русе, община Русе и съответният второстепенен разпоредител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти от група „Месо и месни продукти“ съгласно Закона за храните.

Прогнозното количество на хранителните продукти от групата съгласно приложенията към техническата спецификация е 244 800 кг/бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 059-136081
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ЗОП-94
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Месо и месни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бороимпекс“ АД
Национален регистрационен номер: 117620882
Пощенски адрес: бул. „Патриарх Евтимий“ № 3А
Град: Борово
код NUTS: BG323
Пощенски код: 7174
Държава: България
Електронна поща: boroimpex@abv.bg
Телефон: +359 81402777
Факс: +359 81402777

Интернет адрес: https://www.business.bg/f-44788/boroimpeks.html

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 606 283.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 573 422.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2019

       
11/12/2019    S239    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Благоевград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 239-586123

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Национален регистрационен номер: 000017149
Пощенски адрес: ул. „Иван Михайлов“ № 66
Град: Благоевград
код NUTS: BG413
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Вера Лазарова
Електронна поща: op@swu.bg
Телефон: +359 73588561
Факс: +359 73885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.swu.bg

Адрес на профила на купувача: https://op.swu.bg/proc/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол, ведомствено заведение и университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол, ведомствено заведение и университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по 36 обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности, посочени в обявлението и документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 605.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15511000
15511100
15551300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, студентски стол, ведомствено заведение и университетски център „Бачиново“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на кисело краве мляко масленост 2 % — 500 кг; кисело краве мляко масленост 3,6 % — 10 000 кг; кисело краве мляко, масленост 1 % — 300 кг; прясно краве мляко — 1 литър (пастьоризирано), масленост 3 % — 1 500 л; прясно краве мляко — 1 литър (пастьоризирано), масленост 3,6 % в кутия — тетра пак — 3 000 л; цедено кисело мляко краве — (без съдържание на растителни мазнини) — 700 кг; айрян от краве мляко — 5 000 л, съгласно посочените артикули и прогнозни количества в ценовото предложение — приложение към документацията за обществена поръчка

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Млечни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
15512000
15530000
15871273
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на кашкавалени хапки /панирани/ - 500 кг.; кашкавалено роле - 700 кг.; краве масло доза 12,5 гр. - 6 000 бр.; краве масло /без съдържание на растителни мазнини/ - 500 кг.; майонеза - 100 кг.; майонеза /0,200 кг./ - 550 бр.; топено сирене 140 гр. /8 бр. в кутия, порцион/ - 1 000 бр.; топено сирене 180 гр. - 490 бр.; топено сирене 500 гр. - 200 бр.; топено сирене слайс, различни видове, 120 гр. - 200 бр.; заквасена сметана за готвене - /без съдържание на растителни мазнини/, масленост от 18 % до 20 % - 100 кг.; сметана за готвене течна, солена - 50 л.; сметана сладкарска, течна - 50 л. сметана сладкарска спрей - 10 л.; маскарпоне - 20 кг.; кашкавалена извара от краве мляко /без съдържание на растителни мазнини/ - 50 кг., съгласно посочените артикули и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кашкавал и сирене

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15540000
15550000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на кашкавал от краве мляко /без съдържание на растителни мазнини/ - 3 000 кг.; сирене краве/без съдържание на растителни мазнини/ - 2 000 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кашкавал и сирене по БДС или еквивалент/и и други сирена

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15550000
15542300
15543400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на кашкавал от краве мляко/без съдържание на растителни мазнини/ по БДС или еквивалентно/и - 1000 кг.; сирене от краве мляко /без съдържание на растителни мазнини/ по БДС или еквивалентно/и - 500 кг.; синьо сирене от краве мляко /без съдържание на растителни мазнини, масленост не по-ниска от 50 % - 50 кг.; чедър, масленост не по-ниска от 48 % - 50 кг.; ементал, масленост не по-ниска от 45 % - 50 кг.; моцарела – 70 кг.; моцарела бейби – 50 кг.; пармазан люспи – 50 кг.; козе сирене - 30 кг.; сирене фета – 30 кг.; крема сирене, различни видове – 30 кг.; сирене Рикота – 30 кг.; соево сирене ТОФУ - различни видове – 30 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Яйца

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на кокоши яйца, размер М, клас А - 80 000 бр.; пъдпъдъчи яйца – 150 бр., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Олио и зехтин

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15411100
15411110
15411200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на зехтин "Екстра Върджин" за салата, студено пресован в стъклена опаковка 1л. – 200 л.; слънчогледово олио в пластмасови бутилки от 5 литра - 1 000 бр., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Растителни масла

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15411100
15411210
15431100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на фритюрна мазнина /100 % палмово масло/без транс мазнини и висока точка на пушене, по голяма от 225 градуса - 200 кг.; течен маргарин - 50 л.; маргарин - 20 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
15811200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на питка диетична, 50 гр./черна//ръжено- пшенична/ - 10 000 бр.; питка, 50 гр. от бяло брашно - 12 000 бр.; ръжен хляб/пакетиран, нарязан/ - 1 000 кг.; хляб бял, тип Стара Загора - пакетиран, нарязан - 15 000 кг.; хляб Пълнозърнест /пакетиран нарязан/ - 1 000 кг.; хляб Типов /пакетиран нарязан/ - 1 000 кг.; франзела от бяло брашно - 200 кг.; тостерен хляб / бял/ - 500 кг.; тостерен хляб / черен/- 500 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месни консерви

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15131000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на пилешки пастет, консерва - 140 гр. - 800 бр.; свински пастет, консерва - 300 гр. – 800 бр.; русенско варено, консерва - 180 гр. – 800 бр.; телешко в собствен сос, консерва - 180 гр. – 100 бр., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пилешко месо - замразено

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15112130
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на пилета замразени, BG - 3 000 кг.; пилешка пържола от бут (без кожа)/замразена/, BG - 2 000 кг.; пилешки бутчета, BG/замразени/ - 6 000 кг.; пилешко филе /замразено/, BG - 3 000 кг.; пилешко филе в було/замразено/, BG – 500 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пилешко месо - охладено

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15112100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на охладени цели пилета, BG – 200 кг.; охладено пилешко филе без кожа и кост, BG – 600 кг.; охладени пилешки бутчета, BG – 200 кг.; охладена пилешка пържола от бут без кожа и кост, BG – 100 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Продукти от пилешко месо

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15131000
15131500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на пилешки шишчета от бяло месо (без кожа)- 500 кг.; пилешко кюфте – 60 гр. - 1 000 бр.; пилешки хапки - 500 кг.; пилешки кренвирши - 500 кг.; пилешка шунка - 500 кг.; пилешко роле - 500 кг.; пушено пилешко месо - 300 кг.; пушено пуешко месо - 1 000 кг.; пилешки дробчета - 500 кг.; пилешки крилца - 500 кг.; пилешки сърца - 500 кг., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Прясно охладен телешки шол и свински бекон

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15111200
15113000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на свински бекон /прясно охладен/ - 2 000 кг.; телешки шол /прясно охладен/ - 3 000 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Прясно охладено и пушено месо

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15113000
15111200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на охладен свински котлет - 700 кг.; пушен бут без кост - 200 кг.; пушен врат без кост - 300 кг.; пушени гърди - 50 кг.; пушено свинско филе - 300 кг.; пушен бекон - 100 кг.; пушен бекон слайс - 100 кг.; охладена свинска карантия - 500 кг.; охладен свински бут с кост - 200 кг.; охладен свински врат без кост - 3 000 кг.; охладен свински шол (бут без кост) - 1 500 кг.; охладено свинско шишче, 80 гр. - 2 000 бр.; охладено свинско контрафиле - 500 кг.; охладено свинско бонфиле - 500 кг.; охладен свински джолан без кост - 500 кг.; прясно охладено телешко бон филе - 300 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пакетирани варива, тестени изделия и други

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15612100
15831000
03212211
03211300
15851000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на брашно бяло, пшеничено тип 500 /пакет от 1 кг./ - 1 500 бр.; царевично брашно, пълнозърнесто /пакет от 1 кг./ - 50 бр.; захар /пакет от 5 кг./ - 60 бр.; зрял фасул - 500 кг.; леща - 500 кг.; ориз - 2 500 кг.; ориз за ризото - 70 кг.; киноа - 10 кг.; крем супа - различни видове - 5 кг.; инстантна супа - различни видове - 5 кг.; инстантни зеленчукови и месни бульони, различни видове - 5 кг.; фиде - 150 кг.; макарони - 100 кг.; грис - 60 кг.; нишесте - различни видове - 30 кг.; юфка - 50 кг.; кус-кус - 100 кг.; бутер тесто - 10 кг.; спагети - 50 кг.; талятели - 10 кг.; кори за "Лазаня" - 10 кг.; точени кори за баница - 20 кг.; мюсли, различни видове - 20 кг.; мюсли с плодове и ядки /различни видове/ - 20 кг.; корнфлейкс - 30 кг.; галета - 20 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подправки

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15872200
15871100
03132000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на ванилия /2 гр. пакет/ - 600 бр.; вегета - 70 кг.; дафинов лист /10 гр. пакет/ - 100 бр.; джоджен /10 гр. пакет/ - 100 бр.; канела/10 гр. пакет/ - 100 бр.; кимион /10 гр. пакет/ - 200 бр.; оцет - 600 л.; оцет балсамико - 10 л.; пикантина - 30 кг.; подправка за пиле / 60 гр.пакет/ - 100 бр.; подправка за риба / 50 гр. в пакет / - 100 бр.; подправка за скара / 60 гр. пакет/ - 100 бр.; босилек /10 гр. пакет/ - 150 бр.; мащерка /10 гр. пакет/ - 100 бр.; риган /10 гр. пакет/ - 100 бр.; джинджифил /10 гр.пакет/ - 50 бр.; куркума /10 гр. пакет/- 500 бр.; сода бикарбонат /80 гр. в пакет / - 200 бр.; сол, йодирана - 1 000 кг.; хималайска сол - 10 кг.; шарен пипер - 10 кг.; червен пипер - 70 кг.; черен пипер /10 гр. пакет/ зърна - 1 500 бр.; черен пипер /10 гр. пакет/ млян - 1 500 бр.; бакпулвер /10 гр./ пакет - 100 бр.; чубрица /10 гр. пакет/ - 1 000 бр.; желатин - 2 кг.; регулатор за кайма, /прахообразен/-1 кг. - 100 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Замразени зеленчуци

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15331170
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на замразени зеленчуци Микс 1 кг. - 800 кг.; грах замразен 1 кг. - 800 кг.; замразени броколи 1 кг. - 150 кг.; замразен спанак /млян/ 1 кг. - 100 кг.; замразен спанак /цели листа/ 1 кг. - 200 кг.; замразени бейби картофи 1 кг. - 200 кг.; замразени бейби моркови 1 кг. - 50 кг.; замразени зеленчуци с ориз - микс - 200 кг.; замразени аспержи - 15 кг.; замразен карфиол - 30 кг.; замразено брюкселско зеле - 50 кг.; замразен зелен фасул - 50 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сладкарски изделия

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15842300
15812200
15812000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на пасти, 110 гр. - 25 000 бр.; петуфури, 50 гр. (малки пасти) - 1 500 бр.; реване, 100 гр. - 800 бр.; тулумби, 60 гр. - 10 000 бр.; баклава, 120 гр. - 3 000 бр.; тригуни, 120 гр. - 2 000 бр.; щрудел, 100 гр. - 2 000 бр.; руло, 120 гр. - 2 000 бр.; паста “Бачиново” - 2 000 бр.; чийз кейк – 100 гр. - 2 000 бр.; арабско реване -160 гр., реване, залято с млечен захарен сироп - 6 000 бр.; суха паста, 85 гр. - 500 бр.; меденки, 50 гр. - 500 бр.; еклери, 120 гр. 5 000 бр.; течен шоколад, 100 гр. - 8 000 бр.; понички, 80 гр. - 1 500 бр.; малки еклери, 60 гр. - 2 000 бр.; дребни сладки - обикновени - 50 кг.; дребни сладки лукс - 50 кг.; соленки обикновени - 50 кг.; соленки лукс - 50 кг.; соленки с пармазан - 50 кг.; тарталети - 2 000 бр.; тарталети - мини - 2 000 бр.; мъфини - 2 000 бр.; крем Чийз кейк - 160 гр. - 3 000 бр.; крем Бавария - 140 гр. - 5 000 бр.; крем Трилогия 150 гр. - 5 000 бр.; шоколадова пита -160 гр., шоколадов блат, залят с шоколадов сос - 8 000 бр. и др

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кафе, чай и други

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15860000
15861000
15863000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на кафе на зърна "LAVAZZA espresso Crema e aroma“ или еквивалентно/и - 1 000 кг.; кафе на зърна "BIANCHI BLACK" или еквивалентно/и - 900 кг.; кафе на зърна -100 % Арабика - 100 кг.; еспресо кафе "COVIM" или еквивалентно/и - 1 000 кг.; безкофеиново кафе - 300 кг.; нес кафе 3 в 1-17.5гр. на "NESTLE" или еквивалентно/и - 10 000 бр.; нес кафе класик - 500 кг.; нес кафе доза 2 гр. /48 бр. в кутия/ - 200 кутии; какао на прах - 100 кг.; горещ шоколад – 25 гр. - 5 000 бр.; капучино – 14 гр. - 5 000 бр.; захар кафява пакетчета от 4 гр. /150 бр. в кутия/ - 2 000 кутии; захар бяла - пакетчета от 2.5 гр. /1000 бр. в пакет/ - 1 000 пакета; подсладител - 2.5гр. /300 бр. в кутия/ - 5 кутии; суха сметана - 2.5 гр. - 10 000 бр.; течна сметана - 4 гр. - 10 000 бр.; бита сметана -250 ml /флакон, спрей/ - 100 флакона; чай билков /20 бр. в кутия/ - 100 кутии; чай плодов /20 бр. кутия/ - 100 кутии; черен чай - 20 бр. в опаковка - 100 кутии; зелен чай - 20 бр. в опаковка - 100 кутии и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Картофи

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на картофи /пресни/ с диаметър от 5 до 10 см. - 3 000 кг.; картофи /стари/ с диаметър от 5 до 10 см. - 12 000 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пакетирани захарни изделия и други

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15842000
15842100
15811300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на вафла шоколадова, 33 гр. - 2 000 бр.; вафла шоколадова, 40 гр. - 2 000 бр.; вафла шоколадова, 34 гр. - 2 000 бр.; вафла шоколадова с фъстъци, 36 г. - 3 000 бр.; вафла шоколадова с фъстъци, 49 гр. - 3 000 бр.; вафла шоколадова с какаова глазура - 55 гр. - 2 000 бр.; вафла с фъстъци и какаова глазура 45 гр. - 2 000 бр.; вафла шоколадова 32 гр. - 3 000 бр.; вафла тунквана- 32 гр. - 2 000 бр.; вафла с какаов крем и какаово-млечна глазура, 33гр. - 2 000 бр. вафла с какаов крем 40 гр. - 2 000 бр.; тунквана вафла какао 55 гр. - 3 000 бр.; вафла с халва и мед 49 гр. - 1 000 бр.; тунквана вафла с фъстъци 35 гр. - 1 000 бр.; тунквана вафла с фъстъци 49 гр. - 1 000 бр.; вафла шоколадова с маскарпоне, 49 гр. - 1 000 бр.; вафла шоколадова с портокалови корички, 52гр. - 1 000 бр.; вафла шоколадова с халва 53 гр. - 1 000 бр.; вафла шоколадова с фъстъчен тахан 53 гр. - 1 000 бр.; вафли обикновени с фъстъчен крем, 4 бр. вафли в пакет - 100 гр. - 1 000 бр. и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни домати, краставици и зеле

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221240
03221270
03221400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на домати – 4 500 кг.; розови домати – 2 500 кг.; краставици – 6 100 кг.; зеле – 8 600 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни зеленчуци

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221000
03221310
03221250
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на Моркови - 2 000 кг.; Лук сух - 3 000 кг.; Пресни гъби - 1300 кг.; Чушки зелени - 1400 кг.; Чушки червени - 1000 кг.; Люти чушки - 110 кг.; Сини домати/патладжан/ - 420 кг.; Тиквички - 1000 кг.; Спанак - 450 кг.; Бейби спанак - 80 кг.; Праз - 265 кг.; Зелен фасул - 380 кг.; Маруля - 1650 бр.; Репички, връзка -320 бр.; Пресен лук, връзка -710 бр.; Магданоз, връзка -1700 бр.; Копър, връзка - 1650 бр.; Кервиз, целина /връзка/ - 80 бр.; Зелена свежа мента за подправка /пакет от 200 гр./ - 120 бр.; Зелен свеж розмарин за подправка /пакет от 200 гр./ - 80 бр.; Зелена свежа мащерка за подправка /пакет от 200 гр./ - 80 бр.; Карфиол - 110 кг.; Сух чесън - 35 кг.; Цвекло - 650 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други пресни зеленчуци

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на айсберг - 150 бр.; домати чери - 70 кг.; рукола - 40 кг.; свежи аспержи - 20 кг.; соеви кълнове, пресни - 20 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни ябълки

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222321
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на ябълки (BG) - 1000 кг.; ябълки (внос) - 1200 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни сезонни плодове

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222300
03222322
03222331
03222313
03222340
03222334
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на круши – 520 кг.; праскови – 600 кг.; череши - 400 кг.; ягоди - 560 кг.; кайсии - 150 кг.; грозде – 760 кг.; дини - 500 кг.; пъпеш – 450 кг.; сини сливи - 250 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Цитрусови плодове и други

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222200
03222210
03222220
03222230
03222118
03222111
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на банани - 8000 кг.; портокали – 4000 кг.; мандарини – 2055 кг.; киви – 410 кг.; лимони – 1550 кг.; грейпфрут – 1530 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тропически и цитрусови плодове

Обособена позиция №: 28
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222110
03222112
03222113
03222117
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на ананас - 20 кг.; помело - 20 кг.; авокадо - 20 кг.; манго – 20 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сушени плодове

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15332410
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на стафиди - 20 кг.; фурми - 20 кг.; сушени кайсии - 20 кг.; сушени смокини - 20 кг.; сушени сини сливи - 20 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зеленчукови консерви, сосове и други

Обособена позиция №: 30
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15331400
15331420
15331135
15332290
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на грах консерва, 0,680 кг. - 700 бр.; гъби консерва 0,680 кг. - 100 бр.; гъби консерва 2,500 кг. - 200 бр.; гювеч, буркан 0,680 кг. - 700 бр.; доматено пюре 0,680 кг. - 500 бр.; домати консерва, буркан 0,680 кг. - 3 000 бр.; мариновани краставички, буркан 0,680 кг. - 1 000 бр.; паприкаш, буркан 0,680 кг. - 1 000 бр.; зелев лист 0,680 кг. - 200 бр.; лозов лист 0,680 кг. - 200 бр.; сърми в лозов лист 0,280 кг. - 100 бр.; зелен фасул консерва 0,680 кг. - 1 000 бр.; капия печена, белена буркан 0,680 кг. – 700 бр.; кетчуп пикантен в пластм. бутилка 0,500 - 100 бр.; консерва царевица 0,850 кг. - 100 бр.; лютеница екстра, 0.560 кг. - 200 бр.; лютеница - 3.00 кг. - 300 бр.; кьопоолу - 300 кг.; люти чушки 0,680 кг. - 100 бр.; туршия – 1,7 кг. буркан - 100 бр.; туршия – 3 кг. буркан - 57 бр.; маслини каламата - 300 кг.; маслини на шайби - 100 кг.; маслинова паста - 50 кг.; пчелен мед – доза от 15 гр. - 5 000 бр.; конфитюр – доза от 15 гр. - 1 000 бр. и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ядки

Обособена позиция №: 31
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15332310
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на фъстъци печени,100 гр.- 1000 бр.; фъстъци сурови,100 гр.- 20 бр.; бирен фъстък,100 гр. - 1000 бр.; пържен фъстък,100 гр. - 500 бр.; лешник, суров 100 гр. – 20 бр.; лешник, печен или парен - 100 гр. - 1 000 бр.; бадем суров,100 гр. – 50 бр.; бадем печен, 100 гр. - 1 000 бр.; орехови ядки сурови, 1кг. - 10 кг.; индийско кашу печено,100 гр. - 1 000 бр.; индийско кашу сурово, 100 гр. - 20 бр.; пуканки за микровълнова фурна - 1 000 бр., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сладолед

Обособена позиция №: 32
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15555100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на сладолед, сметанов /различни видове/ - 50 кг.; сладолед, плодов /различни видове/ - 50 кг.; сладолед, шоколадов /различни видове/ - 50 кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вендинг консумативи

Обособена позиция №: 33
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39222100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на вендинг консумативи: инстантно кафе /1кг./ - 100 кг.; инстантно безкофеиново кафе /1кг./ - 30 кг.; инстантен чай, различни видове /1кг./- 50 кг.; инстантно мляко /1кг/ - 80 кг.; инстантен шоколад /1кг./ - 80 кг.; бъркалки, размер 90 мм /2500 бр. в кашон/, дървени - 50 кашона; бъркалки, размер 110 мм /2500 бр. в кашон/, дървени - 50 кашона; чаши, картон 210 мл/7,5oz, 1000 бр. в кашон - 200 кашона; чаши, картон 180 мл/6oz, 3000 бр. в кашон - 200 кашона; чаши, картон 330 мл/12oz,100 бр. в стек - 100 стека; чаши, ПВС 166 мл /3000 бр. в кашон/ - 10 кашона, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни тестени закуски

Обособена позиция №: 34
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на банички /сирене и яйца/, 50 гр. - 2 000 бр.; банички /сирене и яйца/, 180 гр. - 10 000 бр.; кифла /шоколад, мармалад/, 50 гр. - 2 000 бр.; кифла с шоколад, 180 гр. - 5 000 бр.; кифла с мармалад, 180 гр. - 5 000 бр.; мек плетен геврек със сусам, 150 гр. - 10 000 бр.; милинки, 200 гр. - 10 000 бр., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Замразени тестени изделия

Обособена позиция №: 35
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811200
15811300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на замразена питка Кайзер Земел бял, 60 гр. - 1 000 бр.; замразена питка Кайзер Земел бял със сусам, 60 гр. - 1 000 бр.; замразена питка Кайзер Земел многозърнест, 60 гр. – 500 бр.; замразена питка Кайзер Земел, ръжен, 60 гр. - 500 бр.; замразени кроасани с масло, 100 гр. - 1 000 бр.; замразени кроасани с шоколад, 100 гр. - 1 000 бр., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Минерална вода

Обособена позиция №: 36
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15981000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център "Бачиново"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на:

Минерална вода със стойности на pH 9.79 – 10.10.

— РЕТ- 0.500 л. - 15 000 бр.,

— РЕТ- 1.5 л. - 3 000 бр.

Минерална вода със стойности на pH -9.42

— РЕТ- 0.500 л. - 15 000 бр.,

— РЕТ- 1.5 л. - 3 000 бр.

Минерална вода ниско минерализирана със стойности на pH: 8,71

— РЕТ- 0.500 л. - 15 000 бр.,

— РЕТ - 1.5 л. - 3 000 бр.

Минерална вода със стойности на pH: 9.00

— РЕТ- 0.500 л. - 5 000 бр.,

— РЕТ- 1.5 л. - 100 бр.

Изворна вода със стойности на pH 7,7- РЕТ - 0.500 л. - 10 000 бр.

Вода за диспенсър - 19 литра в галон

— Минерална вода - 19 л. - 10 000 бр.,

— Трапезна вода - 19 л. - 10 000 бр..

В рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 140-344332
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Ю5-534
Обособена позиция №: 5 и 11
Наименование:

Обособени позиции: № 5. Яйца и № 11. Пилешко месо — охладено

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ми Трейдинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202289331
Пощенски адрес: ул. „Даме Груев“ № 22, вх. В, ет. 4, ап. 7
Град: Благоевград
код NUTS: BG413
Пощенски код: 2700
Държава: България
Електронна поща: mitrading@abv.bg
Телефон: +359 877840304
Факс: +359 877840304
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 19 404.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 605.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2019

       
11/12/2019    S239    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Кубрат: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 239-586097

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Кубрат
Национален регистрационен номер: 000505846
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Лице за контакт: С. Любенова — ст. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“
Електронна поща: kubrattown@abv.bg
Телефон: +359 84872020
Факс: +359 84873205

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kubrat.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016.php

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Кубрат по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 - UA01
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Кубрат по обособени позиции:

№ 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“;

№ 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“;

№ 3 „Захар и захарни изделия“;

№ 4 „Месо и месни продукти“;

№ 5 „Риба и рибни продукти“;

№ 6 „Яйца и яйчни продукти“;

№ 7 „Варива“;

№ 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“;

№ 9 „Подправки“;

№ 10 „Безалкохолни напитки“;

№ 11 „Консерви“;

№ 12 „Други““

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 961 514.95 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
15850000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1. ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат,

2. ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат — база с. Беловец,

3. ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат — база с. Равно,

4. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат,

5. ДГ„Здравец“..

Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 27 вида хран. продукти от група „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ съгл. ЗХ. Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3): гр. Кубрат — база с. Медовене;

6. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат — база с. Точилари;

7. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат — база Славейче;

8. ДГ „Пролет“, с. Севар;

9. ДГ „Слънчо“, с. Бисерци;

10. ДГ „Слънчо“, с. Бисерци — база с. Божурово;

11. ДГ „Слънчо“, с. Бисерци — база с. Звънарци;

12. ДГ „Първи юни“, с. Юпер;

13. ДГ „Първи юни“, с. Юпер — база с. Сеслав;

14. ДЯ „Мир“ — гр. Кубрат;

15. ОП „Социални услуги“, и

16. ДСХ — с. Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
15510000
15540000
15555000
15884000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 17 вида хран. продукти, разпр. по групи съгл. ЗХ, както следва: 12 вида от група „Мляко и млечни продукти“ и 5 вида от група „Масла и мазнини“.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3) гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Захар и захарни изделия“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15820000
15830000
15840000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 14 вида хран. продукти от група „Захар и захарни изделия“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3) гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Месо и месни продукти“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 30 вида хран. продукти от група „Месо и месни продукти“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Риба и рибни продукти"

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 9 вида хран. продукти от група „Риба и рибни продукти“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Яйца и яйчни продукти“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 2 вида хран. продукти от група „Яйца и яйчни продукти“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Варива“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 6 вида хран. продукти от група „Варива“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 48 вида хран. продукти, разпр. по групи съгл. ЗХ, както следва: 23 вида от група „Зеленчуци“; 18 вида от група „Плодове“ и 7 вида от група „Kартофи и кореноплодни“.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Подправки“

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15870000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“,Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 16 вида хран. продукти от група „Подправки“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Безалкохолни напитки“

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15982000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 6 вида хран. продукти от група „Безалкохолни напитки“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3)гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Консерви”

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 18 вида хран. продукти, хранителни продукти съгласно съгл. ЗХ, както следва: 15 вида от група „Зеленчуци“ и 3 вида от група „Плодове“.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3) гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Други храни“

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324
Основно място на изпълнение:

1.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат, 2.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Беловец, 3.ДГ„Щастливо детство“,гр.Кубрат-база с.Равно, 4.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат, 5.ДГ„Здравец“, Продължава в II.2.14)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази позиция включва доставка на 12 вида хран. продукти от група „Други храни“, съгл. ЗХ.

Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляващи неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Кубрат и от ОП за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от II.2.3) гр.Кубрат-база с.Медовене, 6.ДГ„Здравец“,гр. Кубрат-база с.Точилари, 7.ДГ„Здравец“,гр.Кубрат-база Славейче, 8.ДГ„Пролет“, с.Севар, 9.ДГ „Слънчо“,с.Бисерци, 10.ДГ„Слънчо“,с.Бисерци-база с.Божурово, 11.ДГ„Слънчо“, с.Бисерци-база с.Звънарци, 12.ДГ„Първи юни“, с.Юпер, 13.ДГ„Първи юни“, с.Юпер-база с.Сеслав, 14.ДЯ„Мир“-гр.Кубрат, 15.ОП„Социални услуги“ и 16.ДСХ с.Тертер.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 190-461681
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 163
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 73211
Факс: +359 73211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 192 642.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 164
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 276 745.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 165
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Захар и захарни изделия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 299.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 166
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Месо и месни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 762 109.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 167
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„Риба и рибни продукти"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 157 889.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 168
Обособена позиция №: 6
Наименование:

„Яйца и яйчни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30 700.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 169
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Варива“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 45 640.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 170
Обособена позиция №: 8
Наименование:

„Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 130 579.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 171
Обособена позиция №: 9
Наименование:

„Подправки“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 18 090.46 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 172
Обособена позиция №: 10
Наименование:

„Безалкохолни напитки“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 34 545.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 173
Обособена позиция №: 11
Наименование:

„Консерви“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 275 394.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 174
Обособена позиция №: 12
Наименование:

„Други“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПК НАРКООП
Национален регистрационен номер: 000492377
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1
Град: Кубрат
код NUTS: BG324
Пощенски код: 7300
Държава: България
Електронна поща: narkoop_kubrat@abv.bg
Телефон: +359 84873211
Факс: +359 84873211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 881.09 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2019