19/01/2021    S12

България-Благоевград: Услуги по инвентаризиране на горите

2021/S 012-026009

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионална дирекция по горите — Благоевград
Национален регистрационен номер: 000029297
Пощенски адрес: ул. „Васил Коритаров“ № 2
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Георги Гогушев
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg
Телефон: +359 885009
Факс: +359 885004
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.blagoevgrad.iag.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.procurement.iag.bg/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=102

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ — ДС

II.1.2)Основен CPV код
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ — ДС

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Районът на дейност на ТП „ДГС Струмяни“

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“, което включва следните 2 дейности:

1. Дейност 1 „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“.

2. Дейност 2 „Изработване на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“ съобразно приетото от експертен съвет и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите задание и предложение за изпълнение на поръчката.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 22
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДД-2/27.02.2019
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ — ДС

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
27/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Призмаинфо“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175256210
Пощенски адрес: ж.к. „Надежда“, бл. 257, ап. 88
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: prizmainfo.bg@gmail.com
Телефон: +359 886435525
Факс: +359 886435525
Интернет адрес: http://www.prizmainfo.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 353 993.85 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящото обявление подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК след изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Районът на дейност на ТП „ДГС Струмяни“

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“, което включва следните 2 дейности:

1. Дейност 1 „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“.

2. Дейност 2 „Изработване на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“ съобразно приетото от експертен съвет и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите задание и предложения за изпълнение на поръчката.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 22
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 353 993.85 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Призма инфо“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175256210
Пощенски адрес: ж.к. „Надежда“, бл. 257, ап. 88
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: prizmainfo.bg@gmail.com
Телефон: +359 886435525
Факс: +359 886435525
Интернет адрес: http://www.prizmainfo.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 3, ал. 4 и чл. 4, т. 7 от договор № ДД-2/27.02.2019 г. на РДГ— Благоевград и № ПО-03-8/1.03.2019 г. на ЮЗДП ДПвъв връзка с искане на „Призма инфо“ ЕООД.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се налага изменение на цената. Изменението на цената (възнаграждението по договора) се налага поради по-голяма инвентаризирана площ. Площта по горецитирания договор е 23 750,5 ха. Инвентаризираната площ от изпълнителя по чл. 3, ал. 3 от договора е 24 487,4 ха. По-голямата инвентаризирана площ по чл. 3, ал. 4 от договора е 736,9 ха, за която трябва да се заплати допълнително съгласно ценовата оферта 6 867,91 BGN без ДДС или 8 241,49 с ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договорът е променен на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради изменение в цената. Договор № ДД-2/27.02.2019 г. е сключен на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП след проведена открита процедура с предмет инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Струмяни“. Изменението на цената (възнаграждението по договора) се налага поради по-голяма инвентаризирана площ. Площта по горецитирания договор е 23 750,5 ха. Инвентаризираната площ от изпълнителя по чл. 3, ал. 3 от договора е 24 487,4 ха. По-голямата инвентаризирана площ по чл. 3, ал. 4 от договора е 736,9 ха, за която трябва да се заплати допълнително съгласно ценовата оферта 6 867,91 BGN без ДДС или 8 241,49 с ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 353 993.85 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 360 861.76 BGN

       
19/01/2021    S12

България-Благоевград: Услуги по инвентаризиране на горите

2021/S 012-026008

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионална дирекция по горите — Благоевград
Национален регистрационен номер: 000029297
Пощенски адрес: ул. „Васил Коритаров“ № 2
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Георги Гогушев
Електронна поща: rdgblagoevgrad@abv.bg
Телефон: +359 73885009
Факс: +359 73885004
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.blagoevgrad.iag.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.procurement.iag.bg/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=102

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ — ДС

II.1.2)Основен CPV код
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ — ДС

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Районът на дейност на ТП „ДГС Катунци“

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“, което включва следните 2 дейности:

1. Дейност 1 „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“.

2. Дейност 2 „Изработване на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“ съобразно приетото от експертен съвет и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите задание и предложение за изпълнение на поръчката.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 22
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДД-4/01.03.2019
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ — ДС

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
01/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Агролеспроект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831654365
Пощенски адрес: община Столична, район „Възраждане“, ул. „Софроний Врачански“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: info@agrolesproject.com
Телефон: +359 29867002
Факс: +359 29866781
Интернет адрес: http://www.agrolesproject.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 432 099.93 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящото обявление подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Косово
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
77231400 Услуги по инвентаризиране на горите - QB49
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Районът на дейност на ТП „ДГС Катунци“

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“, което включва следните две дейности:

1. Дейност 1 „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 22
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 432 099.93 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Агролеспроект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831654365
Пощенски адрес: община Столична, район „Възраждане“, ул. „Софроний Врачански“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: info@agrolesproject.com
Телефон: +359 29867002
Факс: +359 29866781
Интернет адрес: http://www.agrolesproject.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 3, ал. 4 и чл. 4, т. 7 от договор № ДД-4/1.03.2019 г. на РДГ — Благоевград и № ПО-03-6/1.03.2019 г на ЮЗДП ДП във връзка с писмо изх. № ФИД-25-689/15.12.2020 г. на „Аролеспроект“ ЕООД (вх. № РД 02-8123/16.12.2020 г. на РДГ – Благоевград).

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се налага изменение на цената. Изменението на цената (възнаграждението по договора) се налага поради по-голяма инвентаризирана площ. Площта по горецитирания договор е 29 919, 00 ха. Инвентаризираната площ от изпълнителя по чл. 3, ал. 3 от договора е 30 098,80 ха. По-голямата инвентаризирана площ по чл. 3, ал. 4 от договора е 179,80 ха, за която трябва да се заплати допълнително съгласно ценовата оферта 1 576,85 BGN без ДДС или 1 892,22 с ДДС.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се налага изменение на цената

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договорът е променен на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки поради изменение в цената. Договор № ДД-4/1.03.2019 г. на РДГ — Благоевград е сключен на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП след проведена открита процедура с предмет инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработване на горскостопански план за горски територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“. Изменението на цената (възнаграждението по договора) се налага поради по-голяма инвентаризирана площ. Площта по горецитирания договор е 29 919,00 ха. Инвентаризираната площ от изпълнителя по чл. 3, ал. 3 от договора е 30 098,80 ха. По-голямата инвентаризирана площ по чл. 3, ал. 4 от договора е 179,80 ха, за която трябва да се заплати допълнително съгласно ценовата оферта 1 576,85 BGN без ДДС или 1 892,22 с ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 432 099.93 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 433 676.78 BGN

       
19/01/2021    S12

България-гр. Пловдив: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2021/S 012-025136

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 115576405
Пощенски адрес: бул. „Пещерско шосе“ № 66
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 4002
Държава: България
Лице за контакт: Мария Стефкова Дишева
Електронна поща: disheva72@abv.bg
Телефон: +359 32602849
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.unihosp.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1273
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/91229
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/91229
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
50100000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции“:

А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност;

Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя и на приетите стандарти за качество в Република БЪЛГАРИЯ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 311 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, смяна и баланс на гуми за налични автомобили на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03420000 Гуми (клейове)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции“:

А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност;

Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя и на приетите стандарти за качество в Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Стойността на договора може да нарасне с 1/2 от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с 12 месеца, както и в хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичането на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулатори за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31400000 Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции“:

А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност;

Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя и на приетите стандарти за качество в Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Стойността на договора може да нарастне с 1/2 от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с 12 месеца, както и в хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичането на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на смазочни материали и други течни консумативи за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09211000 Смазочни масла и препарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции“:

А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност;

Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя и на приетите стандарти за качество в Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Стойността на договора може да нарастне с 1/2 от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с 12 месеца, както и в хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичането на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на филтър на купе за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42514310 Въздушни филтри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции“:

А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност;

Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя и на приетите стандарти за качество в Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Стойността на договора може да нарастне с 1/2 от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с 12 месеца, както и в хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичането на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на консумативи/принадлежности и сервизно обслужване по ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции“:

А. Сервизното обслужване и текущите ремонти по обособена позиция с № 5 обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност;

Б. Доставените консумативи и принадлежности за автопарка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, следва да отговарят на техническите изисквания на възложителя и на приетите стандарти за качество в Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Стойността на договора може да нарастне с 1/2 от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с 12 месеца, както и в хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичането на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За последните 3 години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност/доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката, за каквато ще се приема дейност за сервизно обслужване на автомобили/доставка на консумативи/принадлежности за автомобили.

За СОП № 5:

2. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:

— лицензиран софтуер за диагностика на автомобилите,

— сервизът да е оборудван със подемник и изграден канал или естакада.

3. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника, а именно:

— минимум двама монтьора и един организатор/координатор/администратор на поръчките за ремонти.

4. Участниците следва да имат средносписъчен годишен брой на персонала от минимум 3-ма служителя (включително с членовете на ръководния състав) за последните 3 години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Документите, с които се доказва изпълнението на изискването и които следва да се представят преди подписването на договора, както и при условията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП са:

списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност.

За СОП № 5:

2. Документите, с които се доказва изпълнението на изискването и които следва да се представят преди подписването на договора, както и при условията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП са:

декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката придружена с необходимите доказателства за това;

3. Документите, с които се доказва изпълнението на изискването и които следва да се представят преди подписването на договора, както и при условията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП са:

представяне на списък на технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника

4. Документите, с които се доказва изпълнението на изискването и които следва да се представят преди подписването на договора, както и при условията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП са:

декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/02/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/02/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

След 24 месеца.

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване, предвидени в ЗОП.

До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и за които не са налице:

— забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 3, т. 8, включително във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,

— забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В тази връзка при подаване на офертата участниците декларират в ЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, както и че за тях не са налице цитираните забрани по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по ЗПКОМПИ за участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му.

Липсата на горепосочените обстоятелства по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по ЗПКОМПИ, които са свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. Преди подписване на договора участниците представят предвидените в ЗОП и ППЗОП документи за удостоверяване липсата на упоменатите обстоятелства.

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата, са както следва:

Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:

1. Парична сума; в този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД:

Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG97 UNCR 7527 1054 8081 19

BIC: UNCRBGSF

2. Банкова гаранция; в този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция, гаранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица — гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сума-та по гаранцията или титуляр на застраховката

Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка

Съгласно чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, при провеждането на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши при провеждане на предварителен подбор и преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Органите по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, РИОСВ, РЗИ, Агенция по заетостта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

       
19/01/2021    S12

България-Борован: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2021/S 012-024573

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Борован
Национален регистрационен номер: 000193065
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 1
Град: с. Борован
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 3240
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Николаева Марковска
Електронна поща: ob_borovan@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.borovan.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/25534
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за периодична доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на община Борован за осигуряване на „топъл обяд“ на поръчка

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избор на изпълнител за периодична доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на община Борован за осигуряване на „топъл обяд“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 432 470.40 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
код NUTS: BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете хранителни продукти, които ще се доставят по настоящата обществена поръчка, са определени в техническата спецификация към документацията за участие на поръчката. Хранителните продукти ще се доставят съгласно условията, описани в техническата спецификация и проекта на договор. Посочените количества продукти в техническата спецификация са прогнозни и изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки. Mоже да възникне необходимост от доставка на по-голямо количество хранителни продукти или да не се доставя до размера на посоченото.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от възложителя и/или упълномощено от него лице.

Доставките на продуктите ще се извършват периодично, както следва: на хляб — всеки работен ден; на останалите хранителни продукти — 1 път в работна седмица. Доставките ще се извършват в рамките на работното време от 10:00 часа до 14:00 часа до склада на Домашен социален патронаж.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проектното предложение се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1.Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 214-523666
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-Д-4
Наименование:

Избор на изпълнител за периодична доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на община Борован за осигуряване на „топъл обяд“ на поръчка

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бети-М“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121115423
Пощенски адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13
Град: София
код NUTS: BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1574
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 432 470.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

       
19/01/2021    S12

България-Стара Загора: Животни от рода на едрия рогат добитък

2021/S 012-024565

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Тракийски университет
Национален регистрационен номер: 123024538
Пощенски адрес: ж.к. „Студентски град“
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Чехларова
Електронна поща: ivelina.chehlarova@mail.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uni-sz.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1117
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 30 бр. говеда от породата „Флекви“/„Симентал“ (Fleckwey/Simmental) за нуждите на УОС с цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на ТрУ — гр. Ст. Загора

II.1.2)Основен CPV код
03321000 Животни от рода на едрия рогат добитък
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 30 бр. говеда от породата „Флекви“/„Симентал“ (Fleckwey/Simmental) за нуждите на учебно опитно стопанство цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на Тракийски университет — гр. Стара Загора.

Говеда от породата „Флекви“/„Симентал“ (Fleckwey/Simmental), които да отговарят на следните изисквания: женски говеда; цвят: червено-бял (типичен); бременни; възраст: до 3 г.; живо тегло: не по-малко от 450 кг; с родословие и Traces documents.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 30 броя. говеда от породата „Флекви“/„Симентал“ (Fleckwey/Simmental), които да отговарят на следните изисквания: женски говеда; цвят: червено-бял (типичен); бременни; възраст: до 3 г.; живо тегло: не по-малко от 450 кг; с родословие и Traces documents.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
 • За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

Целта на доставката на животните от породата „Флекви“/„Симентал“ (Fleckwey/Simmental) е да се извърши във времето научноизследователска и експериментална развойна дейност, като се проследи:

— адаптацията и аклиматизацията на посочените по-горе породи животни при отглеждане върху рекултивирани терени чрез отчитане и контрол на: физическо състояние, интензивност на растежа на животните, усвояването на храната, качеството на продукцията от тях, устойчивостта на заболявания (вкл. характерните за региона).

— проследяване въздействието на животните от тези породи върху околната среда, почвения състав и почвеното плодородие

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 361Р
Наименование:

Доставка на 30 бр. говеда от породата „Флекви“/„Симентал“(Fleckwey/ Simmental) за нуждите на УОС с цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на ТрУ — гр. Ст. Загора

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Qnetics GmbH
Национален регистрационен номер: DE313694738
Град: Alsfeld
код NUTS: DE DEUTSCHLAND
Държава: Германия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

       
19/01/2021    S12

България-Горно Сахране: Слама и фуражни растения

2021/S 012-024488

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат“
Национален регистрационен номер: 2016176540122
Пощенски адрес: ул. „Опълченска“ № 1А
Град: с. Горно Сахране
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6151
Държава: България
Лице за контакт: инж. Андон Кондузов
Електронна поща: dds_mazalat@abv.bg
Телефон: +359 885002285
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dlsmazalat.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27254
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на гори — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП „ДЛС Мазалат“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
03114000 Слама и фуражни растения
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП „ДЛС Мазалат“ по обособени позиции:

— обособена позиция №1 „Доставка на фуражи за срок от 12 месеца“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на слама, фуражни растения — сено, люцерна и фуражи смески, за срок от 12 месеца“.

Процедурата се обявява на 2 отделни обособени позиции.

Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническите спецификации (образец № 5-1 и образец 5-2).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на фуражи за срок от 12 месеца

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03114200 Фуражни растения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на фуражи (царевица, пшеница ръж и др.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на слама, фуражни растения — сено, люцерна и фуражи смески, за срок от 12 месеца

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03114000 Слама и фуражни растения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на слама, фуражни растения — сено, люцерна и сочен фураж

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 197-474503
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на фуражи за срок от 12 месеца

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ПО-09-12
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на слама, фуражни растения — сено, люцерна и фуражи смески, за срок от 12 месеца.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Вкусна Ядка“ АД
Национален регистрационен номер: 203072601
Пощенски адрес: ул. „Райовец“ № 17
Град: с. Лозен
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1151
Държава: България
Електронна поща: info@aya.bg
Телефон: +359 885446479
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 900.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

       
19/01/2021    S12

България-Варна: Готови храни за домашни любимци

2021/S 012-024472

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. „Осми приморски полк“ № 43
Град: Варна
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Галина Георгиева
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820836
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) — с. Каменар и Общинско предприятие „Зоопарк — СЦ“ — Варна по обособени позиции

Референтен номер: 00081-2020-0050
II.1.2)Основен CPV код
15713000 Готови храни за домашни любимци
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата процедура на договаряне без предварително обявление е за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) — с. Каменар и Общинско предприятие „Зоопарк — СЦ“ — Варна по обособени позиции“, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) — с. Каменар“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общинско предприятие „Зоопарк-СЦ“ — Варна“.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на храна за животни съгласно техническа спецификация, приложение № 1 и приложение № 2

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 51 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) — с. Каменар

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15700000 Готови храни за животни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Франко сградата на ОПБК — с. Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 71

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на храна за животни съгласно техническа спецификация — приложение № 1, както следва:

— гранулирана храна за кучета – пълноценна, балансирана, ежедневна, със съдържание на дехидратирано птиче месо и субпродукти, зърно и зърнени производни, растителни и животински мазнини, витамини, минерални и аминокиселини — опаковка от 20 кг,

— гранулирана храна за кучета — специализирана за кученца под 6-мес. възраст — със съдържание на смлени птичи или говежди обрезки, субпродукти от тях, зърнени култури — опаковка от 10 кг,

— консерви за кучета със съдържание млени птичи или говежди обрезки, субпродукти от тях, зърнени култури — опаковка от 1,250 кг,

— сухо адаптирано мляко за животни със съдържание, допълнително обогатено с аминокиселини, витаминен комплекс, лактоза, млечен протеин — опаковка от 1 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общинско предприятие „Зоопарк-СЦ“ — Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15713000 Готови храни за домашни любимци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Франко сградата на ОП „Зоопарк-СЦ“ — Варна, м-ст „Салтанат“ № 5

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на храна за животни съгласно техническа спецификация — приложение № 2, както следва:

— гранулирана храна за кучета — пълноценна, балансирана, ежедневна, със съдържание на дехидратирано птиче месо и субпродукти, зърно и зърнени производни, растителни и животински мазнини, витамини, минерали и аминокиселини — опаковка от 10 кг,

— консерви за кучета със съдържание млени птичи или говежди обрезки, субпродукти от тях, зърнени култури — опаковка от 1,250 кг,

— сухо адаптирано мляко за животни със съдържание, допълнително обогатено с аминокиселини, витаминен комплекс, лактоза, млечен протеин — опаковка от 1 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
 • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

1. Приложима нормативна уредба: ЗОП — чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8.

2. Във връзка с открита процедура 00081-2019-0065 с предмет „Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) — с. Каменар и Общинско предприятие „Зоопарк-СЦ“ — Варна по обособени позиции“ и с влязло в сила решение за прекратяване № 5035/3.12.2019 г., с прогнозна стойност до 51 000 BGN без ДДС обществената поръчка е била прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

След като първоначалните условия на поръчката не са променени, възложителят пристъпва към процедура на договаряне без предварително обявление.

3. Заключение:

От изложените факти и обстоятелства възниква основание за прилагане на процедурата от избрания вид.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д21000009ВН
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) — с. Каменар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Анималия — 2009“ ООД
Национален регистрационен номер: 200896400
Пощенски адрес: ул. „Димитър Пешев“ № 46
Град: Варна
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 9000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д21000040ВН
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общинско предприятие „Зоопарк-СЦ“ — Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/01/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Анималия — 2009“ ООД
Национален регистрационен номер: 200896400
Пощенски адрес: р-н „Владислав Варненчик“, ул. „Димитър Пешев“ № 46
Град: Варна
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 9000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021

       
19/01/2021    S12

България-гр. Пловдив: Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

2021/S 012-024344

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив — район „Южен“
Национален регистрационен номер: 0004715040070
Пощенски адрес: ул. „Македония“ № 73А
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4004
Държава: България
Лице за контакт: Николай Каменов Стоев
Електронна поща: n.stoev@south-plovdiv.bg
Телефон: +359 32276116
Факс: +359 32674130
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://south-plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2390
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/103318
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/103318
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — Община Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обект на обществената поръчка е доставка. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — Община Пловдив“. Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения — неразделна част от документацията за обществената поръчка. Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на детските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид.

Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка административен адрес на територията на град Пловдив.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 94 641.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на обществената поръчка е доставка. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — Община Пловдив“. Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения — неразделна част от документацията за обществената поръчка. Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на детските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид.

Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка административен адрес на територията на град Пловдив. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя. Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител, ще е със срок на действие 24 (двадесет и четири) месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 94 641.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава удостоверение за регистрация за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обществена поръчка, издадено по реда на Закона за храните (ЗХ) (чл. 12 от ЗХ (отм.) или чл. 23 от ЗХ (обн. — ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.), съответно обектът да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ (отм.) или чл. 24, ал. 1 от ЗХ (обн. — ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.).

Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, т. 1.

Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на удостоверение за регистрация на обект, а за чуждестранни участници — на аналогичния документ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Уточнение: изискуемият оборот се изчислява на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП (сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка).

Реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е реализираният оборот от доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти.

Съответствието с поставения критерий за подбор се декларира от участника в ЕЕДОП, част IV, „Критерии за подбор“, раздел Б, т. 2а

Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва от участника с годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или с друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което да е внедрило следните системи:

Системата за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

Системата за управление на качеството по ISO 22000:2018 или еквивалентно/и.

Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Съответствието с поставения критерий се доказва с копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Участникът следва да разполага с минимум 2 (два) броя транспортни средства (собствени, наети или на друго основание), регистрирани в ОДБХ или в друга еквивалентна институция/организация, когато участникът е чуждестранно лице, за превоз на хранителни продукти от групата на зърнено-житни храни и храни на зърнено-житна основа.

Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, като участникът посочва информация за автомобил (транспортно средство), собственост, регистрационен документ.

Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на техническите средства, заедно със заверени копия на документи, доказващи декларираната информация — собственост, регистрационен документ в ОДБХ и/или еквивалентно/и.

Участникът, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение), трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата поръчка.

Под доставка с предмет, „сходен с предмета и обема на поръчката“, следва да се разбира доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти, независимо от обема на отделните доставки.

Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП — част IV: „Критерии за подбор“, раздел В.- „Технически и професионални способности“, като участникът посочва поне една доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставките.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/02/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/02/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Обявление за поръчка — открита процедура с предмет „Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детски ясли и детска кухня на територията на район „Южен“ през м. март, 2021 година.

Обявление за поръчка — открита процедура с предмет „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детски ясли и детска кухня на територията на район „Южен“ през м. март, 2021 година.

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Изискването се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от посочените основания.

2. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП,

3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;

4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

5. За когото е налице свързаност по смисъла на §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири на сто) от стойността на договора без ДДС, равняваща се на 3 785,67 BGN (три хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и 67 ст.). Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума, внесена по банковата сметка на възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196 и сл. от Закона за обществените поръчки.

Срок за подаване на жалба

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. (доп. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 — срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. (изм. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) публикуването на:

а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8—10 и 13;

б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;

6. (изм. — ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.11.2019 г.) връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. (изм. — ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. — ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.11.2019 г.) връчването на решението за:

а) определяне на изпълнител;

б) класиране на участниците в конкурса за проект;

в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;

г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;

д) прекратяване на процедурата;

е) (нова — ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или динамична система за покупки;

ж) (нова — ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2.

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

(2) (доп. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

(3) (изм. — ДВ, бр. 49 от 2018 г., отм. — ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.11.2019 г.)

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2021