29/05/2020    S104    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Млечни продукти

2020/S 104-250335

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив — район „Южен“
Национален регистрационен номер: 0004715040070
Пощенски адрес: ул. „Македония“ № 73А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4004
Държава: България
Лице за контакт: Елена Николаева Абрашева
Електронна поща: jurist@south-plovdiv.bg
Телефон: +359 32276142
Факс: +359 32674130

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://south-plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: https://south-plovdiv.bg/buyer-profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://south.plovdiv.bg/2020/05/27/1/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — община Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
15500000 Млечни продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълняват се периодични доставки на мляко и млечни продукти, определени по вид, спецификации и прогнозни количества в техническата спецификация по конкретната обществена поръчка, по заявка на възложителя или крайния получател до адреса на складовите помещения на крайните получатели, определени в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка. В обема на обществената поръчка са включени 10 броя артикули.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 164 374.43 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

BG421/гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълняват се периодични доставки на мляко и млечни продукти, определени по вид, спецификации и прогнозни количества в техническата спецификация по конкретната обществена поръчка, по заявка на възложителя или крайния получател до адреса на складовите помещения на крайните получатели, определени в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка. Естеството и количествата на доставяните продукти са, както следва:

1. Краве кисело мляко, произведено в БЪЛГАРИЯ или други страни от ЕС, от сурово краве мляко, с 3,6 % масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие с БДС 12:2010 или екв., доставяно в пластмасови кофички по 0,400 кг — 25 434 бр.

2. Прясно краве мляко, произведено в БЪЛГАРИЯ или други страни от ЕС, от сурово краве мляко, с 3 % масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки от 1 л — 33 730 литра.

3. Прясно краве мляко, произведено в БЪЛГАРИЯ или други страни от ЕС, от сурово краве мляко, с 3,2 % масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки от 1 л — 200 литра.

4. Сирене, бяло, саламурено, узряло, 100 % краве мляко. Доставка на вакуумирани разфасовки над 1 кг, произведено в съответствие с БДС 15:2010 или екв. — 180 кг.

5. Кашкавал, 100 % краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки над 1 кг, произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. — 100 кг.

6. Кашкавал, 100 % краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг, произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. — 80 кг.

7. Кашкавал, 100 % краве мляко, узрял, доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг, произведен в съответствие с БДС 14:2010 или екв. Максимално съдържание на сол 2 % — 1 600 кг.

8. Сирене, бяло, саламурено, узряло, 100 % краве мляко. Доставка на вакуумирани разфасовки до 1 кг, произведено в съответствие с БДС 15:2010 или екв. — 3 020 кг.

9. Масло, произведено от 100 % сурово краве мляко, доставка на разфасовки от 0,125 кг до 0,500 кг, без добавени растителни мазнини, в съответствие с европейските регламенти — 1 800 кг.

10. Извара, произведена от 100 % краве мляко, доставка на разфасовки от 0,500 кг до 1 кг, без сол, без добавени растителни мазнини, произведено в съответствие с европейските регламенти — 200 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 164 374.43 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В настоящата процедура офертите ще се разглеждат от комисията по извършване на подбор, разглеждане и оценка офертите на участниците по чл. 103 от ЗОП по реда на чл. 104, ал. 2 ЗОП, поради което не е необходимо ценовото предложение да се представя в отделен запечатан плик.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните 3 приключили финансови години (2017 г., 2018 г., 2019 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер 200 000 BGN без ДДС.

За минимален оборот в сферата се приема оборота от брутни приходи, реализиран от дейност/дейности по доставка на храни и/или хранителни продукти.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

5.1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

*Забележка:

Под дейност с предмет, „сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира доставка на хранителни продукти.

Дейностите се считат за „изпълнени“, когато изпълнението е приключило в рамките на заложения от възложителя период.

5.2. Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на настоящата поръчка:

5.2.1. Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен с обхват, включващ доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

5.2.2. Стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват, включващ доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността на хранителните продукти.

5.3. Участникът следва да разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

5.3.1. Минимум 1 транспортно средство за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

5.4. Участникът следва да разполага за целия срок на договора с удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) за най-малко 1 обект за производство и/или за търговия с групата храни, предмет на настоящата обществена поръчка, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ.

5.5. Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/06/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/06/2020
Местно време: 17:00
Място:

гр. Пловдив, ПК 4004, ул. „Македония“ № 73А

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

1.11.2020 г. — доставка на пакетирани храни за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — община Пловдив.

1.11.2020 г. — доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“ — община Пловдив

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

В настоящата процедура офертите ще се разглеждат от комисията по извършване на подбор, разглеждане и оценка офертите на участниците по чл. 103 от ЗОП по реда на чл. 104, ал. 2 ЗОП, поради което не е необходимо ценовото предложение да се представя в отделен запечатан плик.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от връчването на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/05/2020