20/10/2018    S203    - - Доставки - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-Благоевград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 203-462320

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Югозападен университет „Неофит Рилски“
000017149
ул. „Иван Михайлов“ № 66
Благоевград
2700
България
Лице за контакт: Верка Лазарова
Телефон: +359 73588561
Електронна поща: op@swu.bg
Факс: +359 73885516
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.swu.bg

Адрес на профила на купувача: https://op.swu.bg/proc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 25 „Безалкохолни напитки“, обособена позиция № 28 „Кафе, чай и други“, обособена позиция № 45 „Вендинг консумативи“

Обособена позиция №: 25, 28, 45
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15982000
15860000
15861000
15863000
39222100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, студентски столове и Университетски център „Бачиново“

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Периодични доставки на безалкохолни напитки в кутия (кен), еквивалент на кока кола, фанта портокал, фанта лимон и спрайт — 0,330 л, безалкохолни напитки различни видове, еквивалент на кока кола — 0,500 л, безалкохолни напитки различни видове, еквивалент на безалкохолни напитки на кока кола — 0,250 л, газирана вода 0,250 г, еквивалент на сода „Кинли“, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — приложение към документацията за обществена поръчка. Периодични доставки на различни видове кафе, чай и свързани с тях продукти в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — приложение към документацията за обществена поръчка.

Периодични доставки на вендинг консумативи в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Ю5-427
Обособена позиция №: 25, 28, 45
Наименование:

Обособена позиция № 25 „Безалкохолни напитки“, обособена позиция № 28 „Кафе, чай и други“, обособена позиция № 45 „Вендинг консумативи“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
20/10/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
ЕТ „Елка Гиздова — Сорели“
101085428
ул. „Малина“ № 6
Симитли
2730
България
Телефон: +359 885252706
Електронна поща: g_e_r_i_01@abv.bg
Факс: +359 885252706
код NUTS: BG413
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 10 764.47 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/10/2018

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
15000000
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
15982000
15860000
15861000
15863000
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, ведомствено заведение — бар „Бон-Тон“, студентски столове и Университетски център „Бачиново“

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на безалкохолни напитки в кутия (кен), еквивалент на кока кола, фанта портокал, фанта лимон и спрайт — 0,330 л, безалкохолни напитки различни видове, еквивалент на кока кола — 0,500 л, безалкохолни напитки различни видове, еквивалент на безалкохолни напитки на кока кола — 0,250 л, газирана вода 0,250 г, еквивалент на сода „Кинли“, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — приложение към документацията за обществена поръчка. Периодични доставки на различни видове кафе, чай и свързани с тях продукти в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — приложение към документацията за обществена поръчка.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 29
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 594.97 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
ЕТ „Елка Гиздова — Сорели“
101085428
ул. „Малина“ № 6
Симитли
2730
България
Телефон: +359 885252706
Електронна поща: g_e_r_i_01@abv.bg
Факс: +359 885252706
код NUTS: BG413
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Съгласно сключен анекс № Ю5-427-1/11.10.2018 г. към договор № Ю5-427/20.10.2017 г. за доставка на хранителни продукти страните се споразумяха за следното:

1. Да се доставят от изпълнителя допълнителни количества от хранителните продукти по обособена позиция № 25 „Безалкохолни напитки“ и по обособена позиция № 28 „Кафе, чай и други“.

2. Стойността на допълнителните количества от хранителните продукти по съответните обособени позиции да е в размер до 10 % стойността на продуктите по сключения договор № Ю5-427/20.10.2017 г. (т.е. по обособена позиция № 25 „Безалкохолни напитки“ — до 250,50 BGN; по обособена позиция № 28 „Кафе, чай и други“ — до 344,47 BGN).

3. Доставката на допълнителните количества от хранителните продукти по обособена позиция № 25 и обособена позиция № 28 да се извършва до изтичане на срока на сключения договор № Ю5-427/20.10.2017 г. за доставка на хранителни продукти — до 8.11.2018 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Нуждата от доставка на безалкохолни напитки, кафе и чай на новооткритото ведомствено заведение — бар „Бон-Тон“, в сградата на учебен корпус № 1 на университета на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 764.47 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 11 359.44 BGN

20/10/2018    S203    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни хранителни продукти

2018/S 203-461504

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Лесотехнически университет
000670634
бул. „Климент Охридски“ № 10
София
1797
България
Лице за контакт: Диана Михайлова
Телефон: +359 29625791
Електронна поща: ssoels@abv.bg
Факс: +359 28622830
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ltu.bg

Адрес на профила на купувача: https://ltu.bg/bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.ltu.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: представляващ учебното заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет. Поръчката е обособена в 9 (девет) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Хляб и тестени изделия за ЛТУ — София“,

— обособена позиция № 2 „Безалкохолни и алкохолни напитки за ЛТУ — София “,

— обособена позиция № 3 „Хляб и тестени изделия за УОГС „Юндола“,

— обособена позиция № 4 „Млечни, месни, яйца, риба, захарни и други продукти за УОГС „Юндола“,

— обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци за УОГС „Юндола“,

— обособена позиция № 6 „Алкохолни напитки за УОГС „Юндола“,

— обособена позиция № 7 „Безалкохолни напитки за УОГС „Юндола“,

— обособена позиция № 8 „Хляб и тестени изделия за УОГС „Пертохан“,

— обособена позиция № 9 „Хранителни продукти за УОГС „Пертохан“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 330 550.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и тестени изделия за ЛТУ — София

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
15850000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Лесотехнически университет — гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Безалкохолни и алкохолни напитки за ЛТУ — София

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15911000
15982000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Лесотехнически университет — гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и тестени изделия за УОГС „Юндола“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
15850000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

УОГС, с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Млечни, месни, яйца, риба, захарни и други продукти за УОГС „Юндола“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15110000
15511000
15540000
15411200
15831000
03311000
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

УОГС, с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 156 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци за УОГС „Юндола“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222000
03222200
03221000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

УОГС, с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Алкохолни напитки за УОГС „Юндола“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15911000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

УОГС, с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Безалкохолни напитки за УОГС „Юндола“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15982000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

УОГС, с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хранителни продукти за УОГС „Пертохан“

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15110000
03311000
15511000
15540000
15831000
15411200
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312
Основно място на изпълнение:

УОГС „Пертохан“, с. Бързия, адрес: Петрохан — с. Бързия, ул. „Петроханска“ № 1, общ. Берковица, обл. Монтана

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и тестени изделия за УОГС Петрохан

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
15850000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312
Основно място на изпълнение:

УОГС „Пертохан“, с. Бързия, адрес: Петрохан — с. Бързия, ул. „Петроханска“ № 1, общ. Берковица, обл. Монтана

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видът на доставките е подробно описан в раздел „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да разполагат с минимално изискуем брой обекти за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти.

Минимално ниво:

Участникът трябва да разполага с най-малко 1 (един) обект за производство и/или търговия (на едро и/или дребно) за храни, съответстващи на тези, включени в обхвата на обособената позиция, за която подава оферта, регистриран като постоянен обект по чл. 12 от Закона за храните в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Обект за производство и/или търговия (на едро и/или дребно) за храни може да бъде собствен или нает.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумение от за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно техническата възможност да извършва дейността, която е включена в предмета на обществената поръчка. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците в обединението, който/които ще извършват дейностите по доставка на хранителните продукти.

Изискването се отнася за всички обособени позиции.

При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на обектите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, и посочва номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на обекта/обектите или на еквивалентния документ.

При участие за повече от 1 обособена позиция изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, т.е. обектът, с който разполага участника, може да бъде един, но да е регистриран/да има еквивалентен документ за различните групи храни, включени в обхвата на обособените позиции, за които участникът подава оферти.

Доказване:

Участникът следва да представи заверени копия на валидно удостоверение за регистрация на обекта/ите или на еквивалентен документ и документ за собственост или договор за наем на обекта/ите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП е необходимо участникът да представи списък на доставките с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Под „дейности, сходни с предмета на обществената поръчка“ се разбира доставка/и на хранителни продукти.

За доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за обособени позиции № 2, 6 и 7, ще се считат доставките, свързани с безалкохолни и алкохолни напитки.

При участие за повече от 1 обособена позиция участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.

Изискуемият минимален обем на доставките може да бъде изпълнен с 1 или повече дейности.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

Доказателството за извършена доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От удостоверенията следва да бъдат видни конкретните извършени доставки и изпълнителя, който ги е реализирал.

2. Участниците по обособени позиции № 4 и 9 следва да разполагат с определено техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

Участниците по обособени позиции № 1, 3, 5 и 8 следва да разполагат с определено техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Дейността да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците по обособени позиции № 4 и 9 следва да разполагат с поне 1 (едно) специализирано транспортно средство, за което е издадено удостоверение за регистрация от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход съгласно чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумение от за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно техническата възможност да извършва дейността, която е включена в предмета на обществената поръчка.

При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в единния европейски документ за обществени поръчки в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, като попълва данни за специализираното транспортно средство, което ще използва за изпълнение на поръчката.

Доказване:

Участникът следва да представи заверени копия на удостоверението за регистрация на транспортното средство от ОДБХ или еквивалентен документ за превоз на хранителни продукти от животински произход, както и заверени копия на МПС — регистрационен талон и основанието за ползване (договор за лизинг или договор за ползване или др.).

* 1 превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките за обособени позиции № 4 и 9, ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ или еквивалентен документ за превоз на хранителните продукти, включени в обособените позиции.

3. Участниците по обособени позиции № 1, 3, 5 и 8 следва да разполагат с поне 1 (едно) специализирано транспортно средство, за което е издадено удостоверение за регистрация от ОДБХ за превоз на храни от неживотински произход и суровини, неизискващи температурен режим на съхранение.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумение от за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, съответно техническата възможност да извършва дейността, която е включена в предмета на обществената поръчка.

При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в единния европейски документ за обществени поръчки, в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, като попълва данни за специализираното транспортно средство, което ще използва за изпълнение на поръчката.

Доказване:

Участникът следва да представи заверено копие на удостоверението за регистрация на транспортното средство от ОДБХ или еквивалентен документ за превоз на на храни от неживотински произход и суровини, неизискващи температурен режим на съхранение, както и заверени копия на МПС — регистрационен талон и основанието за ползване (договор за лизинг или договор за ползване или др.).

1 превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките за обособени позиции №1, 3, 5 и 8, ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ или еквивалентен документ за превоз на хранителните продукти, включени в обособените позиции.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките се извършват 2 пъти седмично по предварителна заявка от възложителя.

Срок на доставка — 24 (двадесет и четири часа) часа или 1 календарен ден след заявката на възложителя.

Забележка: За обособени позиции № 1, 3 и 8 доставката на хляб и тестени изделия се извършва всеки ден (без неделя) до 10:00 часа по предварително подадена в предходния работен ден заявка.

При изпълнение предмета на поръчката участникът/иците определен/и за изпълнител/и следва да спазва/т изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.5.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 1 от 26.1.2016 г. за хигиената на храните и всички други нормативни актове и разпоредби, посочени в ал. 5.2 от проекта на договора, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката.

Доставяните хранителни продукти следва да са придружени със сертификат за качество

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/11/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/11/2018
Местно време: 10:00
Място:

Лесотехнически университет — София, гр. София бул. „Климент Охридски“ № 10, ет. 1, ст. 103

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Място за получаване на офертите: в деловодството на Лесотехническия университет на адрес гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, партер, стая № 6.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 от ППЗОП).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Съгласно чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранции в размер на 3 на 100 от стойността на договора без ДДС в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, които да обезпечат изпълнението му.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/10/2018