23/08/2019    S162    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Русе: Различни хранителни продукти

2019/S 162-398027

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6
Русе
7000
България
Лице за контакт: Лилия Стойкова — ст. експерт „Обществени поръчки“
Телефон: +359 82881725
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ruse-bg.eu/index.php

Адрес на профила на купувача: https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/491/index.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/491/index.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише „Обществени поръчки и транспорт“
Русе
7000
България
Лице за контакт: Ваня Попова — старши експерт
Телефон: +359 82881635
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ruse-bg.eu/index.php

Адрес на профила на купувача: https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/491/index.html

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранит. продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе по 3 позиции

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе по 3 позиции. Количествата на посочените хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 24 месеца и са съобразени със заложените бюджетни средства. Видовете хранителни продукти по обособени позиции и техните прогнозни количества за 24 месеца са посочени в приложените таблици в Excel. Всяко посочване в приложенията на продуктите на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.

В-ят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия асортимент според конкретните (специфични) нужди на всяка структура, както и съгласно изискванията на наредбите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 160 207.50 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

град Русе, съответният второстепенен разпоредител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти от група „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ съгласно Закона за храните.

Прогнозното количество на хранителните продукти от посочената група храни по позицията съгласно приложенията към техническата спецификация е 852 370 кг/бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 769 305.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Прогнозната стойност на позицията е в лева без ДДС за 24 (двадесет и четири) месеца — 512 870,00 BGN, а подновяването на доставките за 12 месеца е 256 435,00 BGN без ДДС. Подновяването ще се извърши, в случай че до изтичане срока на договора не е избран изпълнител с влязло в сила решение на възложителя за доставка на съответните хранителни продукти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Захар и мед

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15831000
15831600
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

град Русе, съответният второстепенен разпоредител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти от група „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“ съгласно Закона за храните.

Прогнозното количество на хранителните продукти от посочената група храни по позицията съгласно приложенията към техническата спецификация 24 260 кг/бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Прогнозната стойност на позицията за 24 месеца без ДДС е 18 666,67 BGN, а подновяването на доставките за 12 месеца е 9 333,33 BGN без ДДС. Подновяването ще се извърши, в случай че до изтичане срока на договора не е избран изпълнител с влязло в сила решение на възложителя за доставка на съответните хранителни продукти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни плодове

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03222000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

гр. Русе, съответният второстепенен разпоредител

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти от група „Плодове — пресни“ съгласно Закона за храните.

Прогнозното количество на хранителните продукти от посочената група храни по позицията съгласно приложенията към техническата спецификация е 153 190 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 362 902.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Прогнозната стойност на позицията за 24 месеца без ДДС е 241 935,00 BGN, а подновяването на доставките за 12 месеца е 120 967,50 BGN без ДДС. Подновяването ще се извърши, в случай че до изтичане срока на договора не е избран изпълнител с влязло в сила решение на възложителя за доставка на съответните хранителни продукти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва:

— за обособена позиция № 1 — за група „Зърнени храни и храни на зърнена основа“,

— за обособена позиция № 2 — за група „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“,

— за обособена позиция № 3 — за група „Плодове — пресни“.

Документи за доказване на изискването по т. 1: копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, което се представя в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие в повече от 1 обособена позиция изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава оферта.

Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките на съответната група храни, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, без значение от обема.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 транспортно средство за доставката на хранителни продукти.

При подаване на оферта участникът удостоверява съответствието с критериите за подбор само с попълване на съответните раздели в ЕЕДОП съгласно указанията за подготовка на образците на документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Относно изискването по т.1:

За обособена позиция № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ — под „сходна“ дейност с предмета на обособената позиция се разбира минимум 1 доставка на хранителни продукти от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа“, без значение от обема.

За обособена позиция № 2: „Захар и мед“ — под „сходна“ дейност с предмета на обособената позиция се разбира минимум 1 доставка на хранителни продукти от съответната група „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“, без значение от обема.

За обособена позиция № 3 „Пресни плодове“ — под „сходна“ дейност с предмета на обособената позиция се разбира минимум 1 доставка на хранителни продукти от съответната група „Плодове — пресни“, без значение от обема.

Ако участникът участва за повече от 1 обособена позиция, същият следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за дейности, сходни или идентични с предмета на всяка обособена позиция, за която участва.

Документи за доказване на изискването по т. 1: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (конкретната обособена позиция), с посочване на стойностите, датите и получателите за съответната обособена позиция, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Документите се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Относно изискването по т. 2 за минимум 1 транспортно средство, ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум 1 транспортно средство за доставката на хранителни продукти се прилага общо за всички позиции, т.е. ако участникът подава оферта за 2 или и за трите позиции, е достатъчно да разполага с минимум 1 транспортно средство с оглед покриване на заложения критерий за подбор в т. 2.

Документи за доказване на изискването по т. 2: декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, която се представя в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по т. 1 и т. 2 се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

Възложителят ще изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от горепосочените условия, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят на съответната обособена позиция е длъжен да достави хранителните стоки на уговорените с възложителя обекти не по-късно от 30 минути от предварително уговорения седмичен график и съответно да подмени некачествените или несъответстващи по договора артикули или да извършва допълнителни доставки на заявени, но недоставени продукти в срок максимум 1 (един) астрономически час при предявена рекламация от възложителя или от упълномощените длъжностни лица, съгласно заложените в проекта на договор клаузи.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

С решение № РД-01-1996 от 21.3.2019 г. е открита процедура по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе“ по 12 обособени позиции, която приключи със сключване на договори, но не по всички позиции. С решение № РД-01-2006 от 2.7.2019г. е прекратена обособена позиция № 3 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. С решение № РД-01-2115 от 16.7.2019 г. е прекратена обособена позиция № 8 „Пресни плодове“ на основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП. Също така на 26.6.2019 г. с писмено споразумение е прекратен действащият договор за доставка на захар и мед. Прекратените позиции и липсата на договор за доставка на захар и мед обосновават повторно публикуване на открита процедура, включваща 3 обособени позиции. Продължава в поле VI.3) „Допълнителна информация“.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/09/2019
Местно време: 14:00
Място:

Община Русе, ет. 3, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

През 2021г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Изисквания към личното състояние на участниците:

От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в документацията за обществената поръчка. В поръчката не могат да участват участници, които са „свързани лица“ по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и такива, за които са налице обст. по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7, чл. 55, ал. 1, т. 3—5 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП в приложимите полета.

За обезпечаване изпълнението на договора за всяка обособена позиция от изпълнителя се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Важно: В случаите, когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка за всяка от позициите се представят отделно комплектувани документите по т. 2.1 до т. 2.5 (включително) от документацията за обществената поръчка и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ (т. 2.6 от документацията за обществената поръчка) с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.

Всеки участник може да подаде оферта за 1, за няколко или за всички обособени позиции.

Продължение от поле IV.1.1):

Предвид прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка същата следва да се проведе чрез регламентирания за това способ, а именно открита процедура. За възложителя е налице хипотезата на чл. 74, ал. 4 от ЗОП, тъй като са налице обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката, поради което е невъзможно спазването на срока от 35 дни за получаване на оферти. Необходимостта от спешно възлагане, респективно съкращаване на срока за получаване на оферти се обуславя от липсата на сключени договори за доставка на горепосочените хранителни продукти, което от своя страна препятства и затруднява доставките на същите. Липсата на необходимите хранителни продукти ще се отрази върху изхранването на децата и възрастните хора, което е предпоставка за настъпването на вредоносни за здравето им последици. Следва да се има предвид, че доставката на продуктите се извършва ежедневно. Ето защо при такава честота на доставките и жизнената нужда от снабдяване на социалните заведения и детска млечна кухня с храна за възложителя е налице непрекъсната необходимост от извършване на постоянна и регулярна доставка на хранителни продукти, прекъсването на която пряко би рефлектирало върху децата и хората в неравностойно положение. Гореизложеното определя необходимостта от предприемане на неотложни действия за доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения и детска млечна кухня на територията на община Русе. За да не се затруднява и нарушава нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя, както и за да се удовлетвори спешната и непрекъсната потребност от доставката на хранителни продукти за най-уязвимата група хора — децата и хората в неравностойно положение, срокът за получаване на оферти в настоящата открита процедура е съкратен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/08/2019