18/12/2018    S243    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Раднево: Минерална вода

2018/S 243-556859

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Мини Марица-изток“ ЕАД
833017552
ул. Георги Димитров № 13
Раднево
6260
България
Лице за контакт: Даниел Демирев — експерт „Търговия“, отдел „Търговски“
Телефон: +359 41783305-3073
Електронна поща: ddemireff@marica-iztok.com
Факс: +359 41783363
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.marica-iztok.com

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-mineralna-voda-1482.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на минерална вода

Референтен номер: 78/2018
II.1.2)Основен CPV код
15981000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез покупка на минерална вода с минерализация от 200 до 350 мг/л.

Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно документацията за участие — техническа спецификация.

Начин на изпълнение — по заявка на възложителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 496 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15981000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Рудник „Трояново-1“, с. Трояново; рудник „Трояново–север“, с. Ковачево; рудник „Трояново-3“, с. Медникарово; отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево, ул. „Заводска“ № 26 съгласно Incoterms 2010

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на минерална вода и предоставяне на диспенсъри за безвъзмездно ползване за целия период на действие на договора от страна на изпълнителя.

Количество за 24 месеца: 2 000 000 литра.

Брой диспенсъри: 300 броя.

Напълно дегазирана минерална вода със съдържание на флуориди F не повече от 1,50 мг/л; минерализация от 200 до 350 мг/л; pH до 8,50.

Доставките се извършват по заявка на възложителя, не по-късно от 5 (пет) календарни дни след получаването ѝ от изпълнителя. Диспенсърите се доставят до 20 дни след влизането в сила на договора. Доставките следва да са опаковани и здраво закрепени върху палети.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 136-311680
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МТ-436
Наименование:

Доставка на минерална вода

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Леновекс“ ООД
115262237
ул. „Ген. Тотлебен“ № 7
Хасково
6300
България
Телефон: +359 878704435
Електронна поща: mail@lenovo-water.com
Факс: +359 38666767
код NUTS: BG422
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 498 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 496 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„Мини Марица-изток“ ЕАД
ул. Георги Димитров № 13
Раднево
6260
България
Телефон: +359 417833054664
Електронна поща: marya.chanova@marica-iztok.com
Факс: +359 41783363

Интернет адрес: http://www.marica-iztok.com

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018

18/12/2018    S243    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Растениевъдни услуги

2018/S 243-556464

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Югоизточно Държавно Предприятие ТП Държавно Горско Стопанство Стара Загора
2016176540191
ул.12-ти пехотен полк № 22
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Бойко Иванов
Телефон: +359 886089924
Електронна поща: dgsstarazagora@uidp-sliven.com
Факс: +359 42924150
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2441

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
77110000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране и др.) за нуждите на ТП ДГС Стара Загора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 14 480.83 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77110000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Разсадник „Зора“, намиращ се в гр. Стара Загора, кв. Зора обособена площ от 91(деведесет и един) дка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство съгласно техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 190-429779
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 120
Наименование:

Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Диневи — 01 ЕООД
123588033
ул. Георги Сава Раковски № 25
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 887208299
Електронна поща: dinevi_01@abv.bg
Факс: +359 887208299
код NUTS: BG344
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 14 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14 480.83 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/%20

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/12/2018

18/12/2018    S243    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Минерални бани: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2018/S 243-555350

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Кмет на община Минерални бани — Мюмюн Али Искендер
000903743
бул. Васил Левски № 3
с. Минерални бани
6343
България
Лице за контакт: Нуртин Сафет Сабри — заместник кмет на община Минерални бани
Телефон: +359 3722-2020
Електронна поща: min_bani@abv.bg
Факс: +359 3722-2260
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mineralnibani.bg

Адрес на профила на купувача: http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=rJsZWogNHbo%3d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=UTm37WPqAz4%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО, почистване на местата за обществено ползване, почистване на нерегламентирано замърсени с отпадъци общински терени, поддържане на зелени площи

II.1.2)Основен CPV код
90500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени следните дейности:

1. Дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на неопасни битови отпадъци до Регионалното депо в с. Гарваново, община Хасково от всички 12 населени места в община Минерални бани. Сметосъбирането и извозването включва изпразване и превоз на събрания отпадък от обичайната човешка дейност от съдовете за битови отпадъци в общината, които са тип „Бобър“ с вместимост от 1 100 куб. м, както и дезинфекция на съдовете и почистване на пространството около тях. Съдовете за смет, предвидени за изпълнение на поръчката, ще се осигурят от общината и от избрания изпълнител по населени места и брой, определени в „Техническата спецификация“ към настоящата обществена поръчка.

2. Дейности по почистване на местата за обществено ползване – предвижда се ръчно и машинно метене и миене на определените в „Техническата спецификация“ площи.

3. Дейности по почистване на нерегламентирано замърсени с отпадъци общински терени – вкл.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 285 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90500000
77300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Минерални бани

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка са включени следните дейности:

1. Дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на неопасни битови отпадъци до Регионалното депо в с. Гарваново, община Хасково от всички 12 населени места в община Минерални бани. Сметосъбирането и извозването включва изпразване и превоз на събрания отпадък от обичайната човешка дейност от съдовете за битови отпадъци в общината, които са тип „Бобър“ с вместимост от 1 100 куб. м, както и дезинфекция на съдовете и почистване на пространството около тях. Съдовете за смет, предвидени за изпълнение на поръчката, ще се осигурят от общината и от избрания изпълнител по населени места и брой, определени в „Техническата спецификация“ към настоящата обществена поръчка.

2. Дейности по почистване на местата за обществено ползване – предвижда се ръчно и машинно метене и миене на определените в „Техническата спецификация“ площи.

3. Дейности по почистване на нерегламентирано замърсени с отпадъци общински терени – включва изгребване и извозване на нерегламентирани отпадъци до Регионалното депо в с. Гарваново на определени от общината места в рамките на всяка година от срока за изпълнение на договора.

4. Дейностите по поддържане на зелени площи на местата за обществено ползване и по общинската пътна мрежа включва косене на обществени площи и паркове, косене на гробищни паркове, косене на трева и клони от сервитута на пътя по общинската пътна мрежа. Всички дейности по косене включват и извозване на отпадъка до депо. Дейност по поливане на трева и затревяване, поддържане на цветя на места със засети с цветни фигури и друга паркова растителност.

5. Дейности по зимно почистване на тротоари и алеи на територията на село Минерални бани включва почистването от сняг и лед по тротоарите както е описано в „Техническата спецификация“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 285 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35 от ЗУО или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя такива изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителя не поставя такива изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години, от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

2. Участникът следва да разполага минимум с:

— Автомобили:

— специализиран автомобил с минимална вместимост 16 м3 за обслужване на съдове за отпадъци с обем 1 100 л — 3 бр.;

— специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдове за ТБО тип „Бобър” — 1 бр.;

— всички специализирани транспортни средства да са снабдени с GPS система или еквивалент, позволяваща наблюдението на: брой обработени контейнери; изминато разстояние по маршрути; специализираните транспортни средства трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент.

— Оборудване:

— Малогабаритен миячен автомобил (до 3 тона) – 1 брой;

— Челен товарач с обем на кофата 1 — 1,1 куб. м – 1 брой;

— Товарен автомобил за извозване на трева, клони от дървета и храсти;

— Моторни коси – 2 броя;

— Тракторна косачка – 1 бр;

— Храсторези – 4 броя;

— Прътов кастрач за клони – 1 бр;

— Акумулаторна ножица за жив плет — 1 бр;

— Водоноска – 1 брой;

— Техника за разпръскване на химичен разтвор.

— Съдове:

— Изпълнителят трябва да има на разположение, за да осигури за изпълнение на обществената поръчка 170 бр. контейнери „Бобър“, 1,1 куб. м. Съдовете следва да бъдат нови с ненарушена цялост с обем (вместимост) – 1 100 литра. Всички съдове за събиране на ТБО, предвидени за изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти за подвижни събирателни съдове, на изискванията за безопасност и здраве.

— Материално-техническа база: Участникът следва да разполага с материално-техническа база, предназначена за гариране, престой и ремонт на автомобилния и контейнерен парк.

3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката.

Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) дейност, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и обем са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Под „дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира едновременното извършване на следните услуги: по събиране и транспортиране на битови отпадъци; събиране и транспортиране на ТБО, строителни и растителни отпадъци; почистване на улични кошчета, с общ обем на събраните и транспортирани отпадъци 5 000 тона и машинно метене и миене на територии за обществено ползване с площ 40 дка. Не се считат за услуги със сходен предмет такива по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

2. Участникът следва да разполага минимум със:

— Автомобили:

— специализиран автомобил с минимална вместимост 16 м3 за обслужване на съдове за отпадъци с обем 1 100 л — 3 бр.;

— специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдове за ТБО тип „Бобър” — 1 бр.;

— всички специализирани транспортни средства да са снабдени с GPS система или еквивалент, позволяваща наблюдението на: брой обработени контейнери; изминато разстояние по маршрути; специализираните транспортни средства трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 4 или еквивалент.

— Оборудване:

— Малогабаритен миячен автомобил (до 3 тона) – 1 брой;

— Челен товарач с обем на кофата 1 — 1,1 куб. м – 1 брой;

— Товарен автомобил за извозване на трева, клони от дървета и храсти;

— Моторни коси – 2 броя;

— Тракторна косачка – 1 бр;

— Храсторези – 4 броя;

— Прътов кастрач за клони – 1 бр;

— Акумулаторна ножица за жив плет — 1 бр;

— Водоноска – 1 брой;

— Техника за разпръскване на химичен разтвор.

— Съдове:

— Изпълнителят трябва да има на разположение, за да осигури за изпълнение на обществената поръчка 170 бр. контейнери „Бобър“, 1,1 куб. м. Съдовете следва да бъдат нови с ненарушена цялост с обем (вместимост) – 1 100 литра. Всички съдове за събиране на ТБО, предвидени за изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти за подвижни събирателни съдове, на изискванията за безопасност и здраве.

— Материално-техническа база: Участникът следва да разполага с материално-техническа база, предназначена за гариране, престой и ремонт на автомобилния и контейнерен парк.

3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката.

Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/01/2019
Местно време: 10:00
Място:

с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, ет. 3, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отваряне на постъпилите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка. Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018

18/12/2018    S243    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Симитли: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 243-555140

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Симитли
000024987
ул. Христо Ботев № 27
Симитли
2730
България
Лице за контакт: Александър Цветков
Телефон: +359 74872138
Електронна поща: simitly@mail.bg
Факс: +359 74872231
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.simitli.bg

Адрес на профила на купувача: www.simitli.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка e доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Община Симитли

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка e доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 242-502470
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Договор за обществена поръчка

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/12/2018

18/12/2018    S243    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Батак: Слама и фуражни растения

2018/S 243-554957

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“
2016195800401
обл. Пазарджик, общ. Батак, м. Широка поляна
Батак
4580
България
Лице за контакт: Георги Карамихайлов — юрисконсулт
Телефон: +359 359889001631
Електронна поща: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com
Факс: +359 359035532168
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1800

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите и ловна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни — сено, за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“.

II.1.2)Основен CPV код
03114000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни — сено, за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 400.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03114000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Складова база на ТП „ДЛС Широка поляна“, находяща се на адрес гр. Батак, м. Широка поляна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни — сено, за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 190-429351
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 123
Наименование:

Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни — сено, за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Батак лес 2013 ООД
202413238
ул. Димитър Тонджоров № 8
Батак
4580
България
Телефон: +359 0882383405
Електронна поща: batakles@abv.bg
Факс: +359 0882383405
код NUTS: BG423
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 400.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 400.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018

18/12/2018    S243    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Кюстендил: Приготвени ястия

2018/S 243-554758

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
МБАЛ Д-р Никола Василиев АД
109080582
пл. 17-ти Януари № 1
Кюстендил
2500
България
Лице за контакт: Бойко Георгиев
Телефон: +359 359878470893
Електронна поща: mbal_kn@abv.bg
Факс: +359 35978550231
код NUTS: BG415

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mbalkn.com

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя

II.1.2)Основен CPV код
15894200
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 298 042.56 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15894200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415
Основно място на изпълнение:

Базата на МБАЛ „Д-р Н. Василиев" АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 170-386543
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Енида — 2009 ООД
200937498
ул. Перущица № 7
Кюстендил
2500
България
Телефон: +359 893424216
Електронна поща: ivanaleksandrov@abv.bg
Факс: +359 893424216
код NUTS: BG415
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 298 042.56 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
2500
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018