19/04/2019    S78    - - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Стара Загора: Услуги по инвентаризиране на горите

2019/S 078-188055

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 075-178356)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Регионална дирекция по горите — Стара Загора
000818620
ул. „Граф Игнатиев“ № 26
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: инж. Йорданка Стоилова
Телефон: +359 888100589
Електронна поща: rdgstzagora@abv.bg
Факс: +359 42630752
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.stzagora.iag.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

I.1)Наименование и адреси
Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен
201617654
ул. „Орешака“ № 15 А
Сливен
8800
България
Лице за контакт: инж. Златка Азманова
Телефон: +359 44622921
Електронна поща: uidp@uidp-sliven.com
Факс: +359 44622077
код NUTS: BG342

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1187

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Гурково“, гр. Гурково, обл. Стара Загора към Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен

II.1.2)Основен CPV код
77231400 - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Гурково“, гр. Гурково, обл. Стара Загора към Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 075-178356

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

362 540,90 BGN

Да се чете:

372 109,03 BGN

Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Максималната пределна цена за 1 ха е, както следва:

— инвентаризация — 9,91 BGN (девет лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС — заплаща се от РДГ — Стара Загора,

— горскостопански план — 5,81 BGN (пет лева осемдесет и една стотинки) без ДДС — заплаща се от ЮИДП — гр. Сливен.

Да се чете:

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Максималната пределна цена за 1 ха е, както следва:

— инвентаризация — 9,91 BGN (девет лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС — заплаща се от РДГ — Стара Загора,

— горскостопански план — 6,23 BGN (шест лева двадесет и три стотинки) без ДДС — заплаща се от ЮИДП — гр. Сливен.

VII.2)Друга допълнителна информация:

19/04/2019    S78    - - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Стара Загора: Услуги по инвентаризиране на горите

2019/S 078-188053

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 075-178551)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Регионална дирекция по горите — Стара Загора
000818620
ул. „Граф Игнатиев“ № 26
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: инж. Йорданка Стоилова
Телефон: +359 888100589
Електронна поща: rdgstzagora@abv.bg
Факс: +359 42630752
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.stzagora.iag.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

I.1)Наименование и адреси
Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен
201617654
ул. „Орешака“ № 15 А
Сливен
8800
България
Лице за контакт: инж. Златка Азманова
Телефон: +359 44622921
Електронна поща: uidp@uidp-sliven.com
Факс: +359 44622077
код NUTS: BG342

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1187

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен.

II.1.2)Основен CPV код
77231400 - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към Югоизточно държавно предприятие — гр. Сливен.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 075-178551

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

399 582,94 BGN

Да се чете:

416 193,14 BGN

Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Максималната пределна цена за 1 ха е, както следва:

— инвентаризация — 9,61 BGN (девет лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС — заплаща се от РДГ— Стара Загора,

— горскостопански план — 6,19 BGN (шест лева деветнадесет стотинки) без ДДС —заплаща се от ЮИДП — гр. Сливен.

Да се чете:

За действително извършената работа възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за 1 ха. Максималната пределна цена за 1 ха е, както следва:

— инвентаризация — 9,61 BGN (девет лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС — заплаща се от РДГ— Стара Загора,

— горскостопански план — 6,87 BGN (шест лева осемдесет и седем стотинки) без ДДС —заплаща се от ЮИДП — гр. Сливен.

VII.2)Друга допълнителна информация:

19/04/2019    S78    - - Доставки - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-Варна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 078-186584

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
000083633
ул. „Марин Дринов“ № 55
Варна
9002
България
Лице за контакт: Елена Панева
Телефон: +359 52677054
Електронна поща: epaneva@mu-varna.bg
Факс: +359 52643116
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mu-varna.bg/

Адрес на профила на купувача: http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна по 11 обособени позиции

Референтен номер: 2018-050
II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Захар, захарни и солени изделия

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15830000
15831000
15833000
15840000
15842000
15842300
15820000
15311100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 35 — студентски стол

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на 267 200 единици (брой, килограм) по 70 вида продукти съгласно техническа спецификация (приложение № 1) от документацията

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 057-131417

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДДП-37
Обособена позиция №: 9
Наименование:

Захар, захарни и солени изделия

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
05/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Бета-12-Иванови“ ЕООД
040114702
ул. „Васил Априлов“ № 158, вх. Г
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 24416726
Електронна поща: h.mindevski@beta-12.com
Факс: +359 28756149
код NUTS: BG421
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 526 136.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване — чл. 196 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
15000000
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
15830000
15831000
15833000
15840000
15842000
15842300
15820000
15311100
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 35 — студентски стол

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 267 200 единици (брой, килограм) по 70 вида продукти съгласно техническа спецификация (приложение № 1) от документацията

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 526 136.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Бета-12-Иванови“ ЕООД
040114702
ул. „Васил Априлов“ № 158, вх. Г
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 24416726
Електронна поща: h.mindevski@beta-12.com
Факс: +359 28756149
код NUTS: BG421
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С писмо вх. № 023-295/23.3.2019 г. изпълнителят предлага замяна на продукти по т. 28, т. 40, т. 41, т. 42, т. 44, т. 45, т. 46, т. 47 и т. 48 от продуктовата листа поради отпадане или спиране от производство с аналогични артикули. На основание чл. 5.4.1 от договор № ДДП-37/5.3.2019 г. и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП — „поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора“ е сключен анекс № 1 с изх. № ДД-42/4.4.2019 г. към гореописания договор.

Предложените аналогични продукти за замяна са със същите и по-добри технически параметри от минимално заложените и са в пълно съответствие с изискванията на техническата спецификация, и не водят до промяна в предмета на обществената поръчка.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Изменението на договора е във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП — „поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора“. Предложените аналогични продукти за замяна са със същите и по-добри технически параметри от минимално заложените и са в пълно съответствие с изискванията на техническата спецификация, и не водят до промяна в предмета на обществената поръчка.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 526 136.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 526 136.00 BGN

19/04/2019    S78    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Горна Оряховица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 078-186334

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Горна Оряховица
000133673
пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Горна Оряховица
5100
България
Лице за контакт: Зорница Тананеева — младши експерт „Обществени поръчки“
Телефон: +359 61860874
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Факс: +359 61860203
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.g-oryahovica.org/

Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/6740-2018-11-16-13-01-03.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е във връзка с необходимостта от осигуряване на качествени хранителни продукти за нуждите на обекти в социалната сфера, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно техническа спецификация. Хранителните продукти са за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с. Горски Горен Тръмбеш — община Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Драганово — община Горна Оряховица и детски ясли „Зорница“ и „Еделвайс“, гр. Горна Оряховица.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 42 349.15 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

На територията на община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб и хлебни изделия съгласно техническа спецификация, техническо и ценово предложение на изпълнителя. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: T „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 226-516509
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 28
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Деливъри Русе“ ЕООД
117679368
ул. „Потсдам“ № 1
Русе
7000
България
Телефон: +359 82845984
Електронна поща: delivaryruse@abv.bg
Факс: +359 00000000
код NUTS: BG323
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 44 128.82 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 42 349.15 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/04/2019

19/04/2019    S78    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 078-185692

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
ДГ № 12 „Лилия“
000696327
ул. „Боян Дановски“ № 3
София
1797
България
Лице за контакт: Юлия Иванова Георгиева
Телефон: +359 28719173
Електронна поща: dg12_gefrgieva@abv.bg
Факс: +359 28710158
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dglilia.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.dglilia.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bb

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.dglilia.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bb
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 12 „Лилия“.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, гр. София. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договора. Естеството, количеството, както и самите продуктите, предмет на поръчка, следва да се отговорят на общи и специфични изисквания, подробно описани в техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие, публикувана на публичния сайт на градината. Възложителят си запазва правото при необходимост от доставка на допълнителни количества хранителни продукти при непредвидени обстоятелства да възложи доставката чрез процедура на договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 267 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Франко складовете на детска градина № 12 „Лилия“, гр. София, ж.к. „Мусагеница“, ул. „Боян Дановски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и количеството на асортимента от стоки, предмет на обществената поръчка, са посочени детайлно в техническата спецификация на възложителя, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническото предложение“ / Тежест: 40 %
Критерий за качество - Име: „Срок за реагиране в случай на рекламация“ / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 267 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Пълната информация за участие, изпълнение, предмет, обем и изисквания по настоящата поръчката са посочени детайлно в техническата спецификация на възложителя, неразделна част от документацията за участие, публикувано на сайта на градината

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят поставя изискване участниците да разполагат с обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ. Когато участник е чуждестранно лице, участникът следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. При подаване на оферта съответствието с изискването за наличие на обект за търговия на едро се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Следва да се посочи номерът на удостоверението за регистрация за търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни (приложение № 1 към заповед № РД 11-919/5.8.2011 г. на изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено след 25.1.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. В горепосоченото удостоверение за търговия с храни, издадено на името на участника, следва да бъде отбелязано, че кандидатът отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004, а за храни от животински произход — и на Регламент (EO) 853/2004. Изискването се доказва с представянето на заверен препис от удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни (приложение № 1 към заповед № РД 11-919/5.8.2011 г. на изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните.

Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице същото следва да предостави (декларира) еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник трябва да е реализирал:

1. Минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 105 000 (сто и пет хиляди) BGN, от който 90 000 (деветдесет хиляди) BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. При подаване на оферта съответствието с изискването за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

2.1. Изискването се доказва с представянето на:

2.1.1. удостоверения от банки; или

2.1.2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; както и

2.1.3. справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Забележка: Информацията по по 1, т. 2.1.2 и т. 2.1.3 обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да е реализирал:

1. Минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 105 000 (сто и пет хиляди) BGN, от който 90 000 (деветдесет хиляди) BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. При подаване на оферта съответствието с изискването за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

2.1. Изискването се доказва с представянето на:

2.1.1. удостоверения от банки; или

2.1.2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; както и

2.1.3. справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Забележка: Информацията по по 1, т. 2.1.2 и т. 2.1.3 обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Технически възможности и квалификации

13.1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „сходен“ предмет се разбира доставка на хранителни продукти на едро като тези, включени в предмета на обществената поръчка.

Под „сходен обем“ се разбира обем, съответстващ на 1/2 от прогнозните количества на хранителните продукти, съгласно количествата, посочени в описанието на обществената поръчка.

13.2. При подаване на оферта съответствието с изискването за обстоятелствата по т. 13.1 за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, се декларира в еЕЕДОП (в част ІV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

13.2.1. Изискването се доказва с представянето на списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години. Списъкът следва да включва доставки, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата и да съдържа описание на обхвата на дейностите (вид на извършените доставки), стойност (изплатена сума), дати (начална и крайна дата на изпълнението) и получателите (възложителите на услуги, независимо дали са публични или частни субекти), заедно с доказателство — документ за извършената доставка. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Ако участникът е работил като подизпълнител или участник в обединение при изпълнението на някои от доставките, то е необходимо да се посочи съответният дял от общия обем на доставката и освен документите, посочени в предходното изречение, да бъде добавен и договора/договорите за подизпълнител.

13.3. Участникът трябва да разполага с:

— минимум 2 (два) броя специализирани транспортни средства, регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за храните, транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход, трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от ЗВМД, и

— минимум 2 (два) броя транспортни средства за доставка на хранителните продукти от неживотински произход.

13.4. При подаване на оферта съответствието с изискването за обстоятелствата по т. 13.3 относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползват, единствено се декларира в еЕЕДОП (част ІV, раздел В, т. 9 от еЕЕДОП), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите. Следва да се посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговият регистрационен номер, правно основание, на което ще се ползва, категория и технически допустимата му максимална маса. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика (за транспортните средства, за които е приложимо).

13.4.1. Изискването се доказва с представянето на:

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП — декларация за техническото оборудване, в която е посочена информацията съгласно минималните изисквания на възложителя — в свободен текст.

Документите за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор се представят преди подписването на договора за обществена поръчка.

13.5. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството

Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват пред

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Технически възможности и квалификации

13.1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „сходен“ предмет се разбира доставка на хранителни продукти на едро като тези, включени в предмета на обществената поръчка.

Под „сходен обем“ се разбира обем, съответстващ на 1/2 от прогнозните количества на хранителните продукти, съгласно количествата, посочени в описанието на обществената поръчка.

13.2. При подаване на оферта, съответствието с изискването за обстоятелствата по т. 13.1 за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, се декларира в еЕЕДОП (в част ІV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

13.2.1. Изискването се доказва с представянето на списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години. Списъкът следва да включва доставки, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата и да съдържа описание на обхвата на дейностите (вид на извършените доставки), стойност (изплатена сума), дати (начална и крайна дата на изпълнението) и получателите (възложителите на услуги, независимо дали са публични или частни субекти), заедно с доказателство — документ за извършената доставка. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Ако участникът е работил като подизпълнител или участник в обединение при изпълнението на някои от доставките, то е необходимо да се посочи съответният дял от общия обем на доставката и освен документите, посочени в предходното изречение, да бъде добавен и договора/договорите за подизпълнител.

13.3. Участникът трябва да разполага с:

— минимум 2 (два) броя специализирани транспортни средства, регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на Закона за ветeринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за храните, транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход, трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от ЗВМД, и

— минимум 2 (два) броя транспортни средства за доставка на хранителните продукти от неживотински произход.

13.4. При подаване на оферта, съответствието с изискването за обстоятелствата по т. 13.3 относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползват, единствено се декларира в еЕЕДОП (част ІV, раздел В, т. 9 от еЕЕДОП), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите. Следва да се посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговият регистрационен номер, правно основание, на което ще се ползва, категория и технически допустимата му максимална маса. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика (за транспортните средства, за които е приложимо).

13.4.1. Изискването се доказва с представянето на:

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП — декларация за техническото оборудване, в която е посочена информацията съгласно минималните изисквания на възложителя — в свободен текст.

Документите за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор се представят преди подписването на договора за обществена поръчка.

13.5. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.

Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват пред

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образуваниекоето отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, и има право да изпълнява предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката. Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Р раздел IІI „Изисквания към участниците“ от документацията за участие възложителят подробно е разяснил при какви изисквания ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участници

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/05/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2019
Местно време: 13:00
Място:

Сградата на детска градина № 12 „Лилия“, гр. София, ж.к. „Мусагеница“, ул. „Боян Дановски“ № 3

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2019