20/01/2020    S13    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Дулово: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 013-025653

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Дулово
Национален регистрационен номер: 000565416
Пощенски адрес: ул. „Васил Левски“ № 18
Град: Дулово
код NUTS: BG325
Пощенски код: 7650
Държава: България
Лице за контакт: д-р Юксел Ахмед
Електронна поща: dulovokmet@abv.bg
Телефон: +359 86423000
Факс: +359 86423020

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dulovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/dulovo-145/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://sop.bg/dulovo-145/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на община Дулово — 2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на хранителни продукти осъществявани чрез покупка, разделени на обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба“,

— обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци“,

— обособена позиция № 3 „Консерви“,

— обособена позиция № 4 „Млечни продукти“,

— обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 318 527.90 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо, месни продукти и риба

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Дулово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на месо, месни продукти и риба

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 69 556.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Дулово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 61 352.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консерви

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Дулово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консерви

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 933.90 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Млечни продукти

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Дулово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на млечни продукти

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 95 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни продукти

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Община Дулово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на други хранителни продукти

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54 335.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) към участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Валидни сертификати

Изисквано минимално/ни ниво/а:

ISO 22000:2005 за безопасност на храните и ISO 9001:2008 за управление на качеството с обхват доставка на хранителни продукти или техен еквивалент

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/02/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/02/2020
Местно време: 14:00
Място:

гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, зала 13

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2020