11/08/2020    S154

България-Брегово: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 154-376713

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Брегово
Национален регистрационен номер: 000159489
Пощенски адрес: пл. „Централен“ № 1
Град: Брегово
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3790
Държава: България
Лице за контакт: Росица Костадинова
Електронна поща: ob_bregovo@b-trust.org
Телефон: +359 886617489
Факс: +359 882923300

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bregovo.net

Адрес на профила на купувача: https://bregovo.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 12 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 12 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти“,

— обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти“,

— обособена позиция № 3 „Масла и мазнини“,

— обособена позиция № 4 „Риба, рибни продукти и други морски храни“,

— обособена позиция № 5 „Яйца“,

— обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни продукти“,

— обособена позиция № 7 „Картофи, кореноплодни и варива“,

— обособена позиция № 8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“,

— обособена позиция № 9 „Други хранителни продукти“,

— обособена позиция № 10 „Консервирани хранителни продукти“,

— обособена позиция № 11 „Захар и захарни изделия“,

— обособена позиция № 12 „Малотрайни сладкарски изделия“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 516 083.70 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Брегово по 12 обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката — П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Масла и мазнини

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15400000 Животински или растителни масла и мазнини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Яйца

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
03142500 Птичи яйца
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни продукти

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15811000 Хлебни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на заявката / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
03212000 Картофи и сухи бобови култури
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
03220000 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни продукти

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15870000 Хранителни подправки и сосове
15800000 Различни хранителни продукти
15600000 Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консервирани хранителни продукти

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в Техническата спецификация обекти

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Захар и захарни изделия

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15830000 Захар и свързани с нея продукти
15842300 Сладкарски и захарни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в Техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката - П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Малотрайни сладкарски изделия

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15842300 Сладкарски и захарни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Територията на община Брегово, област Видин, до франко-складовите бази на посочените в Техническата спецификация обекти.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово по дванадесет обособени позиции. Обособената позиция и включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на несъответствия/извършване на замяна на несъответстващи продукти с нови и/или допълване на доставката- П1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 055-130181
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 29
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Месо и месни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Обществено хранене — Видин“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 105581375
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон Велики“ № 136А
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: ox.vidin@abv.bg
Телефон: +359 94624150
Факс: +359 94624150
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 398 988.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 30
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Мляко и млечни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Обществено хранене - Видин ЕООД
Национален регистрационен номер: 105581375
Пощенски адрес: Цар Симеон Велики 136А
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: ox.vidin@abv.bg
Телефон: +359 94624150
Факс: +359 94624150
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 93 734.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Масла и мазнини

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Меско ВД ЕООД
Национален регистрационен номер: 203085755
Пощенски адрес: ж.к. Бонония,бл.5,вх.А, ет.1, ап.1
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: ivanlozanovv@gmail.com
Телефон: +359 892000063
Факс: +359 892000063
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 59 980.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 31
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Риба, рибни продукти и други морски храни

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Обществено хранене - Видин ЕООД
Национален регистрационен номер: 105581375
Пощенски адрес: Цар Симеон Велики 136А
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: ox.vidin@abv.bg
Телефон: +359 94624150
Факс: +359 94624150
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 46 641.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 35
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Яйца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ Витан - Ж - Тодорка Младенова
Национален регистрационен номер: 030052711
Пощенски адрес: ул. Миджур №2
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: vitan_g@abv.bg
Телефон: +359 887783302
Факс: +359 887783302
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 098.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 39
Обособена позиция №: 6
Наименование:

Хляб и хлебни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ Ивил - Иван Кръстев
Национален регистрационен номер: 815158882
Пощенски адрес: ул. Бдин №20, вх.А,ет.2,ап.4
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3790
Държава: България
Електронна поща: ivil.vidin@abv.bg
Телефон: +359 888809263
Факс: +359 888809263
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 422 768.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 36
Обособена позиция №: 7
Наименование:

Картофи, кореноплодни и варива

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ Витан - Ж - Тодорка Младенова
Национален регистрационен номер: 030052711
Пощенски адрес: ул. Миджур №2
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: vitan_g@abv.bg
Телефон: +359 887783302
Факс: +359 887783302
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 94 355.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 37
Обособена позиция №: 8
Наименование:

Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ Витан - Ж - Тодорка Младенова
Национален регистрационен номер: 030052711
Пощенски адрес: ул. Миджур №2
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: vitan_g@abv.bg
Телефон: +359 887783302
Факс: +359 887783302
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 101 716.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 38
Обособена позиция №: 9
Наименование:

Други хранителни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ Витан - Ж - Тодорка Младенова
Национален регистрационен номер: 030052711
Пощенски адрес: ул. Миджур №2
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: vitan_g@abv.bg
Телефон: +359 887783302
Факс: +359 887783302
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 71 394.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 33
Обособена позиция №: 10
Наименование:

Консервирани хранителни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Меско ВД ЕООД
Национален регистрационен номер: 203085755
Пощенски адрес: ж.к. Бонония, бл.5, вх.А, ет.1, ап.1
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: ivanlozanovv@gmail.com
Телефон: +359 892000063
Факс: +359 892000063
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 178 972.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 34
Обособена позиция №: 11
Наименование:

Захар и захарни изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Меско ВД ЕООД
Национален регистрационен номер: 203085755
Пощенски адрес: ж.к. Бонония, бл.5, вх.А, ет.1, ап.1
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: ivanlozanovv@gmail.com
Телефон: +359 0892000063
Факс: +359 0892000063
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30 434.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 12
Наименование:

Малотрайни сладкарски изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2020

             
11/08/2020    S154

България-Несебър: Фуражни растения

2020/S 154-376707

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно ловно стопанство (ТПДЛС) — Несебър“ към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие“ (ДПЮИДП) — Сливен
Национален регистрационен номер: 2016176540172
Пощенски адрес: ул. „Дюни“ № 21
Град: Несебър
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8230
Държава: България
Лице за контакт: Милен Трендафилов
Електронна поща: dlsnesebur@uidp-sliven.com
Телефон: +359 55443383
Факс: +359 55443383

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4391

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Лов, развъждане на дивеч и свързаните с тях услу

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на груб фураж — люцерна, за подхранване на дивеча, за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство — Несебър“

II.1.2)Основен CPV код
03114200 Фуражни растения
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на груб фураж — люцерна, за подхранване на дивеча, за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство — Несебър“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03114200 Фуражни растения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Главен път Варна—Бургас, републикански път I-9 Е 87, км-190, ловен дом „Горска барака“, землище с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж — люцерна, балова, за подхранване на дивеча, с прогнозна максимална стойност от 12 600 BGN без ДДС за нуждите на ТП „ДЛС — Несебър“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 111-269040
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж — люцерна, балова, за подхранване на дивеча, с прогнозна максимална стойност от 12 600 BGN без ДДС за нуждите на ТП „ДЛС — Несебър“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение РД 10-33 от дата 5.06.2020 г. за нуждите на представляваното от мен предприятие бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП. Процедурата е прекратена с решение № РД-10-51 от 10.07.2020 г. на директора на ТП „ДЛС — Несебър“ поради неподадено нито едно заявление за участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2020