15/12/2017    S241    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по сеч на дървета

2017/S 241-500676

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Телефон: +359 29377252
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Факс: +359 29377324
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=79547&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
77211400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. по обособени позиции.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Средец“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — район „Средец“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Красно село“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Красно село“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Възраждане“.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Възраждане“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Оборище“.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Оборище“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Сердика“.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г — Район „Сердика“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Подуяне“.

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Подуяне“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Слатина“.

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Слатина“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) – общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Изгрев“.

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г.— Район „Изгрев“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Лозенец“.

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Лозенец“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Триадица“.

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Триадица“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Красна поляна“.

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Красна поляна“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Илинден“.

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Илинден“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Надежда“.

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Надежда“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Искър“.

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Искър“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Младост“.

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Младост“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Студентски“.

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Студентски“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Витоша“.

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Витоша“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Овча купел“.

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Овча купел“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Люлин“.

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Люлин“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Връбница“.

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Връбница“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Нови Искър“.

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Нови Искър“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Кремиковци“.

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Кремиковци“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Панчарево“.

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Панчарево“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Район „Банкя“.

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддържане на дървесни насаждения по райони на територията на Столична община за 2018—2020 г. — Район „Банкя“.

Дейностите по поддържане на дървесните насаждения се извършват по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) — общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на дървесни насаждения, което включва:

— засаждане и отглеждане на дървета,

— резитба корони на дърветата — санитарна, формировъчна и основна,

— отсичане на дърветата.

И всички други необходими и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически критерии / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 225 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За настоящата обществена поръчка не се поставя изискване по отношение икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За настоящата обществена поръчка не се поставя изискване по отношение икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка: за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка.

*Забележка: За сходни с предмета на поръчката се считат услуги за поддържане на дървесна растителност със съответните дейности, включени като манипулации в настоящата процедура:

1. отсичане на дървесна растителност;

2. резитба на корони на дървета;

3. засаждане на дървесна разстителност.

2.Изискването по т. 1 се доказва с представяне на документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, описание на дейностите и вида на работа, заедно с доказателство за изпълнената услуга. Доказателствата за изпълнените услуги, посочени в списъка, могат да бъдат под формата на удостоверения/препоръки, в които са посочени стойността, датата и мястото на извършване на услугата, описание на дейностите и вида на работата. В случай че участниците не разполагат с удостоверения/препоръки, могат да представят и други документи, които намират за подходящи за доказване съответствието им с изискванията на възложителя.

3. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване, инструменти и съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката:

3.1. Моторна резачка:

— по 3 бр. за всяка позиция.

3.2. Автовишка:

— по 1 бр. за всяка позиция.

3.3. Водоноска:

— по 1 бр. за всяка позиция.

Забележка: В случай че участник участва за повече от една обособена позиция, изискването по т. 3.1, 3.2 и 3.3 се прилага кумулативно.

3.4. Дробилна машина:

— 1 бр. при участие до 2 позиции,

— 2 бр. при участие за повече от 2 позиции.

3.5. Товарно МПС камион — отговарящи на стандарт ЕВРО 6:

— 1 бр. при участие до 2 позиции,

— 2 бр. при участие за повече от 2 позиции.

3.6. Фреза за раздробяване на дънери:

— 1 бр. при участие до 2 позиции,

— 2 бр. при участие за повече от 2 позиции.

4. Изискването по т. 3. се доказва с представяне на декларация за техническото оборудване, инструменти и съоръжения, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съдържаща информация за вид, марка и модел, характеристики, регистрационен номер (когато е приложимо), чия собственост.

5. Посочените в т. 2 и 4. документи (чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, относно съответствие с критериите за подбор) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 67, ал. 6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет, сходни с тези на настоящата обществена поръчка: за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили услуги сходни с предмета на настоящата поръчка.

*Забележка: За сходни с предмета на поръчката се считат услуги за поддържане на дървесна растителност със съответните дейности, включени като манипулации в настоящата процедура:

1. отсичане на дървесна растителност;

2. резитба на корони на дървета;

3. засаждане на дървесна разстителност.

Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1 буква б), информация за изпълнените услуги, сходни с предмета на поръчката, с описание на дейностите и вида на работа.

2. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване, инструменти и съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката:

2.1. Моторна резачка:

— по 3 бр. за всяка позиция.

2.2. Автовишка:

— по 1 бр. за всяка позиция.

2.3. Водоноска:

— по 1 бр. за всяка позиция.

Забележка: В случай че участник участва за повече от една обособена позиция изискването по т. 2.1, 2.2 и 2.3 се прилага кумулативно.

2.4. Дробилна машина:

— 1 бр. при участие до 2 позиции,

— 2 бр. при участие за повече от 2 позиции.

2.5. Товарно МПС камион — отговарящи на стандарт ЕВРО 6:

— 1 бр. при участие до 2 позиции,

— 2 бр. при участие за повече от 2 позиции.

2.6. Фреза за раздробяване на дънери:

— 1 бр. при участие до 2 позиции,

— 2 бр. при участие за повече от 2 позиции.

Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, раздел В, т. 9 информация за техническото оборудване, инструменти и съоръжения, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката: вид, марка и модел, характеристики, регистрационен номер (когато е приложимо), чия собственост е.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/01/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/01/2018
Местно време: 11:00
Място:

ул. „Париж“ № 3, стая 109.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП — Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

2. За участникът не следва да са на лице основания по чл. 3, т. 8 от Закона за иконом. и финан. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

3. За участникът не следва да са лице основания по чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

Гаранцията за изпълнение 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС, в една от следните форми:

1. платежно нареждане;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2017

15/12/2017    S241    - - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Стара Загора: Различни хранителни продукти

2017/S 241-500355

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 228-474728)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
„Ученическо хранене“ ЕООД
123513148
ул. „Захари Княжески“ № 10
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Донка Гочева Касабова
Телефон: +359 42640125
Електронна поща: uhranene_stara_zagora@abv.bg
Факс: +359 42640125
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uhsz.org

Адрес на профила на купувача: http://www.uhsz.org/main/index.php?mod=op

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на храни за нуждите на „Ученическо хранене" еоод гр. Стара Загора по 7 обособени позиции"

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обектите, за които ще бъдат доставяни хранителните продукти, предмет на настоящата обществена поръчка са 14 ученически стола и 17 павилиона. Доставките ще бъдат извършвани франко горепосочените обекти в рамките на работното им време, както следва:

— за ученически столове: от 06.00—14.00 ч,

— за павилиони: от 08.00—15.00 ч.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 228-474728

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.5
Вместо:

532 500

Да се чете:

537 200

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция №: 3
Вместо:

14 200

Да се чете:

18 900

Номер на раздел: III.1.3
Вместо:

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Да се чете:

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Номер на раздел: III.1.3
Вместо:

Продължение

2. Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат за управление на качеството с предметен обхват търговия и/или производство на хранителни продукти, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Да се чете:

Продължение

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Номер на раздел: III.1.3
Вместо:

Продължение:

Възложителят приема и други д-ва за екв. мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобразното протичане на процедурата

Да се чете:

-.

Номер на раздел: III.1.3
Вместо:

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*** идентични или сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с доставки, с предмет идентичен или сходен на обособената позиция, за която участникът подава оферта, а именно:

За обособена позиция 1: доставка на хляб и брашно.

За обособена позиция 2: доставка на тестени изделия

За обособена позиция 3: доставка на яйца

За обособена позиция 4: доставка на риба

За обособена позиция 5: доставка на захарни и шоколадови изделия и кафе

За обособена позиция 6: доставка на пресни плодове и зеленчуци

За обособена позиция 7: доставка на безалкохолни напитки и бира

2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификация търговия и/или производство на хранителни продукти.

Да се чете:

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*** идентични или сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с доставки, с предмет идентичен или сходен на обособената позиция, за която участникът подава оферта, а именно:

За обособена позиция 1: доставка на хляб и брашно.

За обособена позиция 2: доставка на тестени изделия

За обособена позиция 3: доставка на яйца

За обособена позиция 4: доставка на риба

За обособена позиция 5: доставка на захарни и шоколадови изделия и кафе

За обособена позиция 6: доставка на пресни плодове и зеленчуци

За обособена позиция 7: доставка на безалкохолни напитки и бира

Номер на раздел: IV.2.2
Вместо:
Дата: 03/01/2018
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 15/01/2018
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7
Вместо:
Дата: 04/01/2018
Местно време: 12:30
Да се чете:
Дата: 16/01/2018
Местно време: 12:30
VII.2)Друга допълнителна информация:

Съответните промени са отразени и в документацията за участие.


15/12/2017    S241    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни хранителни продукти

2017/S 241-500280

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Агенция Митници
000627597
ул. „Г. С. Раковски“ № 47
София
1202
България
Лице за контакт: Антоанета Спасова
Телефон: +359 298594037
Електронна поща: Antoaneta.Spasova@customs.bg
Факс: +359 298594060
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.customs.bg

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357

I.2)Съвместно възлагане
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти“.

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Доставка на хранителни продукти“.

Предметът на обществената поръчка е обособен в три обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 — „Доставка на шоколадови и захарни изделия“,

— Обособена позиция № 2 — „Доставка на варива, пакетирани и консервирани храни“,

— Обособена позиция № 3 — „Доставка на тонизиращи напитки“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 0.03 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на шоколадови и захарни изделия“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 47.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на следните продукти: шоколадов десерт, млечен шоколад, шоколад с пълнеж, шоколад с лешници, натурален шоколад с лешници, натурален шоколад, шоколад с лешници и стафиди, млечен шоколад, пчелен мед/доза, шоколадова вафла, кроасан с пълнеж шоколад, крем или конфитюр в индивидуална опаковка, вафла с какаов крем, хрупкави хлебни кръгчета, солети, масленки, шоколадова вафла с ядки, суха паста с крем, бисквити в кутия, меденки в единична опаковка, солети с кашкавал, захар — пакетче, печен лешник, печен фъстък, шамфъстък, пържен фъстък, кашу.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на варива, пакетирани и консервирани храни“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 47.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва минимални разфасовки/прогнозни количество на доставки на следните продукти: захар, макарони с яйца, фиде с яйца, спагети с яйца, кори за лазаня с яйце, домати белени на кубчета — консерва, зелен фасул — стерилизиран, стерилизирани червени чушки (капия), стерилизирани червени чушки (капия), стерилизирани кисели краставички, доматено пюре, брашно екстра качество — тип 500, зрял фасул бял, леща, киноа, слънчогледово олио, ориз, сол — йодирана, картофено пюре, маслини, оцет — винен, базов сос от печено месо, соев сос /тъмен/, горчица, дафинов лист, къри, универсална подправка тип вегета или еквивалент, риган, босилек, червен пипер (сладък), черен пипер — млян, червен пипер — чили, джоджен, чубрица, бяло сухо вино за готвене, мед — пчелен, русенско варено — консерва, боб яхния, боб с наденица — консерва, риба скумрия — консерва, свинско в собствен сос — консерва, пилешко в собствен сос — консерва, телешко в собствен сос — консерва, мусака — консерва, пастет от свинско месо — консерва, лютеница, царевично брашно, лозови листа, сусамово семе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на тонизиращи напитки“.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставката на следните продукти: чай — пакетче — не по-малко от 1,5 г — 35 000 бр., кафе — разтворимо — пакетче не по-малко от 2 г — 35 000 бр.; кафе тип „2 в 1“ — пакетче не по-малко от 10 г — 35 000 бр.; кафе тип „3 в 1“— пакетче не по-малко от 18 г — 35 000 бр.

Техническата спецификация съдържа подробна информация относно изискванията за качеството, опаковката и разфасовката на напитките.

Продуктите следва да се предлагат с: 1 пакетче захар — 2 г, 1 бр. пластмасова чаша от 200 мл и 1 бр. бъркалка за еднократна употреба. Продуктите следва да са предназначен за консумация след разтварянето им в 150—200 мл топла вода.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 136-278692
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-341089
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на шоколадови и захарни изделия“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Нове Инженеринг“ ЕООД
203467395
ул. „33-ти Свищовски полк“
Свищов
5250
България
Телефон: +359 63160399
Електронна поща: nove_1999@abv.bg
Факс: +359 63160399
код NUTS: BG32
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 18 750.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345623
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка на варива, пакетирани и консервирани храни“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД
115755582
ул. „Васил Левски“ № 174
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 32969795
Електронна поща: fdx@abv.bg
Факс: +359 32969795
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345654
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставка на тонизиращи напитки“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД
115755582
ул. „Васил Левски“ № 174
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 32969795
Електронна поща: fdx@abv.bg
Факс: +359 32969795
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 140 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключените договори не съдържат общи стойности. За база се взимат осреднени цени на „САПИ“ ЕООД, коригирани със съответния процент отстъпка, предложен от изпълнителя за съответния продукт за обособени позиции № 1 и № 2, а за обособена позиция № 3 — предложената цена в Ценовото предложение.

С цел валидиране на обявлението в т. II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) е посочена стойност 0.03 BGN без ДДС, а в т. V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС); обща стойност на поръчката/обособената позиция са посочени стойности 0.01 BGN без ДДС за трите позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП договорите не се обжалват.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2017

15/12/2017    S241    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Зеленчуци

2017/S 241-499968

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Академия на МВР
129001232
бул. „Ал. Малинов“ № 1
София
1715
България
Лице за контакт: Мария Пашова
Телефон: +359 29829279
Електронна поща: academy@mvr.bg
Факс: +359 29743785
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/00563-2017-0013
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на зеленчуци в пресен и консервиран вид за нуждите на стола на ЦСПП — гр. Пазарджик при Академията на МВР по предварителна заявка“.

II.1.2)Основен CPV код
03221000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка за период от 9 (девeт) месеца на зеленчуци в пресен и консервиран вид за нуждите на стола на ЦСПП — гр. Пазарджик при Академията на МВР. Прогнозното количество, както и всички видове хранителни продукти, предмет на поръчката, са детайлно посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

1. Доставка на зеленчуци — 22 730 кг.

2. Доставка на консерви — 13 883 бр.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221000
15331000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Пазарджик, ул. „Иван Соколов“ № 22, ЦСПП при Академия на МВР.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е доставка за период от 9 (девет) месеца на зеленчуци в пресен и консервиран вид за нуждите на стола на ЦСПП — гр. Пазарджик при Академията на МВР:

1. Доставка на зеленчуци — 22 730 кг.

2. Доставка на консерви — 13 883 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да разполага с обект на производство и/или търговия на едро с храните, съответстващи на поръчката, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и/или търговия с храни, отговарящ на изискванията на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва: за зеленчуци в пресен и консервиран вид.

Документните за доказване на изискването: копие от Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, което се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

При участие в обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, което ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.

Към момента на подаване на офертата участникът удостоверява съответствието си с критерия за подбор с попълване на част ІV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, раздел А, поле 1) съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.

Преди сключване на договора за обществена поръчка (или в условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП) Възложителят ще изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата, както и съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

За чуждестранните участници на етап сключване на договор избраният изпълнител трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейността в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са сертифицирани по ISO 22000:2005 — стандарт, определящ изискванията към управлението на безопасността на храните, имащ за цел изграждане на цялостна, интегрирана система за управление на безопасността на храните в повече от изискванията на законовите норми или еквивалентен сертификат, издаден от органи установени в други държави членки.

Участникът попълва част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

За доказване на това изискване се представят:

Копие на валиден сертификат за управление на безопасност на храните съгласно EN ISO 22000-2005 или еквивалент с обхват на дейност, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под сходна дейност да се разбира „доставка на зеленчуци в пресен и консервиран вид“.

Преди сключването на договор за обществена поръчка (или в условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП) Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са сертифицирани по БДС EN ISO 22000:2005 — стандарт, определящ изискванията към управлението на безопасността на храните, имащ за цел изграждане на цялостна, интегрирана система за управление на безопасността на храните в повече от изискванията на законовите норми или еквивалентен сертификат, издаден от органи установени в други държави членки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките на стоките ще се извършват три пъти седмично /понеделник, сряда и петък/ или повече при възникнала необходимост /до 24 часа от заявката/ в рамките на работното време на склада/ от 8:00 ч. до 15:00 ч./.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/01/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/01/2018
Местно време: 10:30
Място:

Академия на МВР, гр. София, бул. „Александър Малниов“ № 1 — „Мраморна зала“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие заверено „вярно с оригинала“ от участника).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта.

3. При установена явна аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойност ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4. Участник предложил по-висока стойност от прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

6. Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

— oтносно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП +359 70018700; интернет адрес: www.nap.bg.

— oтносно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67

Телефон +359 29406331.

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.

— Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,

София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: +359 28119443.

7. При подписване на договора по обществена поръчка изпълнителят представя гаранцията за изпълнение, която има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се представя под форма на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, банкова гаранция или застраховка.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на етапи и при условие, както следва:

— частично освобождаване в размер на 40 % (четиридесет на сто) от стойността на гаранцията в срок от 30 (тридесет) календарни дни след осъществяване на съответните доставки на стойност 60 % (шестдесет на сто) от стойността на Договора, при условие че съответните доставки са надлежно приети от Възложителя по установения в договора ред.

Възложителят окончателно освобождава остатъчната сума по гаранцията в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на настоящия Договор. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2017

15/12/2017    S241    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2017/S 241-499925

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Пенка Игнатова; Надя Петрова; Русанка Александрова
Телефон: +359 62619211 / 62619228 / 62619231
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +395 62619231
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Иво Лазаров
Телефон: +359 62619108
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619231
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново по следните артикули: месо, месни продукти, млечни произведения, яйца; плодове, зеленчуци, консервирани храни, варива, подправки; хляб и хлебни изделия; десерти; безалкохолни напитки; консерви; орехови ядки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 470 404.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

ОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ № 13.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново по следните артикули: месо, месни продукти, млечни произведения, яйца; плодове, зеленчуци, консервирани храни, варива, подправки; хляб и хлебни изделия; десерти; безалкохолни напитки; консерви орехови ядки. Прогнозни количества на месец: Пилешки гърди — замразени — 900 кг; пилешка пържола замразена — 160 кг; наденица сурова /карначе/, утвърден стандарт „Стара планина“ — 120 кг; прясно мляко — кутия 2 % — 295 л; риба филе скумрия — замразена — 520 кг; салам телешки, утвърден стандарт „Стара планина“ — 15 кг; свински бут, охладен — 120 кг; сирене краве БДС — 25 кг; свинско кюфте 0,060 кг — замразено утвърден стандарт „Стара планина“ — 430 бр.; свинско шишче — охладено — 300 кг; топено сирене 17,5 г — 38 броя кутии; яйца размер M – 2 060 бр.; банани — 480 кг; грозде — 210 кг; гъби печурки, пресни — 11 кг; захар, пакет 1 кг — 90 кг; зеле — 500 кг; картофи — 650 кг; леща, пакет 1 кг — 200 кг; бисквити обикновени 180 г — 10 бр.; ванилия 0,2 г — 200 бр.; ябълки — 1000 кг; гъби печурки пресни — 11 кг; домати, пресни — 125 кг; зеле — 500 кг; зрял боб — 200 кг; кайсии — 12 кг; картофи — 650 кг; краставици, пресни — 290 кг; круши — 210 кг; леща — 200 кг; лук кромид — 300 кг; макарони 400 г — 10 кг; мандарини — 200 кг; нишесте — 8 кг; олио — 250 л; ориз — 150 кг; оцет — 31 л; червен пипер – 3 кг; портоколи - 210 кг; сол - 30 кг; спанак пресен - 100 кг; тиква - 15 кг; - фиде – 20 кг.; целина 200 г връзка - 5; червен пипер - 10 кг; чесън — 15 кг; брашно тип 500 — 90 кг; хляб бял 650, утвърден стандарт „Стара планина“ — 1 703 бр.; закуски — баници, милинки, кифли, гевреци, месеници — 130 г. — 786 бр.; закуски с различен пълнеж, вид и форма /кашкавалка, саламка, мозайка/ 130 г — 194 бр.; пица 130 г — 150 бр.; бисквити, обикновени 180 г — 10 бр.; бисквити „Куки байтс“, „Мини кукийс“ или еквивалент — 251 бр.; кроасани 7 Days, разни или еквивалент — 220 опаковки; шоколад фин млечен 80 г — 192 бр.; минерална вода 0,500 л — 300 бр. бутилки; натурален сок, 0,250 л кутия — 300 бр.; компот кайсия 700 г — 160 бр.; компот праскова 700 г — 190 бр.; лютеница 1 кг — 60 кг; кисели краставички 680 г — 100 бр.; домати — консерва кутия 2,500 кг — 170 бр.; грах, консерва 850 г. кутия — 102 бр. и др. съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател срок за заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълване доставката в срок (ПСР) / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Показател срок за изпълнение на доставката (ПСД) / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 470 404.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възложителят предвижда прогнозен срок за публикуване на следващо обявление да е до 16 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай че по време на изпълнение на договора възникне необходимост, свързана със заявяване на хранителни продукти различни от посочените в документацията, Възложителят си запазва правото на „опция“ по чл. 21, ал. 1 от ЗОП със следния вид и обем и прогнозни стойности общо за вид, както следва: Прод. в р.II.2.14).

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продълж. от раздел II.2.11): риба филе Pengasios или екв.; замразена — 40 кг — 200 BGN; свински врат — охладен — 50 кг — 500 BGN; телешко месо за готвене — 30 кг — 300 BGN; пилешки бутчета — замразени — 40 кг — 200 BGN; пиле цяло — 20 кг — 100 BGN, с обща прогнозна стойност — 1 300 BGN без ДДС, която е включена в общата прогнозна стойност на поръчката. „Опцията“ се реализира след заявка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да разполага с регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му обект за производство и/или търговия с храни в обхвата на поръчката съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице — аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Участникът декларира съответствието с изискването в част ІV, раздел А, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълва информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групите храни, за които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ документа за регистрация и точно позоваване на документа.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП: чрез заверено копие от удостоверение за регистрация заедно със списък на групите храни или еквивалентен документ; за чуждестранни лица — еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците трябва да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства за изпълнение на поръчката, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1: За доказване на съответствието с изискването на т. 1 участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите. От представената информация следва да е видно съответствието с минималното изискване.

* За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема производство и/или доставка на минимум следното количество артикули, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:

Пилешки гърди — замразени — 100 кг; прясно мляко — 100 л; риба филе — замразена — 150 кг; салам по утвърден стандарт или еквивалент — 10 кг; свински бут, охладен — 100 кг; сирене краве БДС или еквивалент — 20 кг; свинско кюфте — замразено, по утвърден стандарт или еквивалент — 100 бр.; свинско шишче — охладено — 50 кг; топено сирене — 20 броя кутии/опаковки; яйца — 1 500 бр.; банани — 350 кг; грозде — 100 кг; гъби пресни — 10 кг; захар — 60 кг; зеле — 200 кг; картофи — 400 кг; леща — 100 кг; ябълки — 400 кг; червен пипер — 5 кг; фиде — 10 кг; брашно тип 500 или еквивалент — 90 кг; хляб бял 650, утвърден стандарт или еквивалент — 500 бр.; бисквити — 190 бр. опаковки; кроасани, разни — 200 опаковки; шоколад — 150 бр.; минерална вода — 150 бр. бутилки; натурален сок — 180 бр.; компот — 130 бр.; лютеница — 25 кг; кисели краставички — 50 бр., буркани/кутии/опаковки; домати консерва — 100 бр.

По т. 2. При подаване на офертата Участникът попълва поле 9 от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ ЕЕДОП с информация за:

— вид и регистрационен номер на транспортните средства,

— вида на суровините и храните от животински произход, които могат да се превозват с транспортното средство,

— номер и дата на удостоверението за регистрация на транспортното средство.

Преди сключването на договор за обществена поръчка (или в условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП) Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Документи за доказване на изискването по т. 1 са: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. По т. 2 са: декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай че участниците ползват подизпълнители в офертата, следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Всички плащания се извършват според степента на изпълнение след приемане на доставките отговарящи на посоченият от изпълнителят срок и качествено. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя след отстраняването им и в съответствие с условията на договора. В случай че по време на изпълнение на договора възникне необходимост, свързана със заявяване на хранителни продукти, различни от посочените в документацията, Възложителят си запазва правото на „опция“ по чл. 21, ал. 1 от ЗОП със следния вид и обем и прогнозни стойности, посочени в раздел II.2.14.) Допълнителна информация, с обща прогнозна стойност 1 300 BGN без ДДС, която е включена в прогнозна стойност на поръчката. „Опцията“ се реализира след заявка, която съдържа информация за необходимото количество на вида артикул. Ако до изтичане на срока за изпълнение на договора Възложителят не възложи „опция“, се счита че същите няма да се възложат.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/01/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/01/2018
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Велико Търново, заседателна зала, ет. 3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Възложителят предвижда прогнозен срок за публикуване на следващо обявление да е до 16 месеца.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

5. участници, за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; в други случаи, посочени в документацията за участие.

На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП се посочва информация:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки, може да бъде намерена от Национална агенция за приходите,

— относно закрила на заетостта и условията на труд може да бъде намерена от Мин. на труда и социалната политика.

При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (съгл. изискв. на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП; При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

Гаранцията за изпълнение е в размер на 2,5 % от стойността на договора без ДДС, съгласно офертата и се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2.банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение от посочените по-горе форми. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане — паричната сума се внася по сметка на Община Велико Търново в „Общинска банка“ АД — ФЦ В.Търново: BG97SOMB91303324758001, BIC код: SOMBBGSF; Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора. Навсякъде, където в настоящото обявление се посочва за хранителните продукти конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете с „или еквивалент“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2017

15/12/2017    S241    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

2017/S 241-499885

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община — район „Надежда”
0006963270598
Ул. „Кирил Дрангов” № 55
София
1220
България
Лице за контакт: Анелия Георгиева — заместник-кмет на СО, район „Надежда”
Телефон: +359 24951798
Електронна поща: op@so-nadejda.com
Факс: +000 00000000
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://so-nadejda.com/

Адрес на профила на купувача: http://so-nadejda.com/kontakti.html

I.2)Съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://so-nadejda.com/obschestveni-porchki.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО, район „Надежда"

II.1.2)Основен CPV код
15890000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО, район „Надежда".

Периодичните доставки ще се извършват по писмена заявка от възложителя до изпълнителя, като възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете хранителни продукти, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 490 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15890000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Детските градини, разположени на територията на Столична община, район „Надежда"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на поръчката е включена доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за детските градини, намиращи се на територията на СО, район „Надежда".

Периодичните доставки ще се извършват по писмена заявка от възложителя до изпълнителя, като възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете хранителни продукти, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 490 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя условия за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Положително съотношение между активи и пасиви по коефициент на бърза ликвидност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по коефициент на бърза ликвидност (К бл) съгласно т. 1.2. от „Методика” към член 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на участника към 31 декември 2016 г. Стойността на коефициента за бърза ликвидност на участника следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява съгласно чл. 61, ал. 6 от ЗОП чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

2. Участникът следва да разполага с минимум един собствен или нает обект (складова база), който е регистриран за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните и отговаря на всички изисквания съгласно действащата нормативна уредба.

3. Участникът следва да разполага с минимум две специализирани транспортни средства за доставяне на храните — собствени или наети.

Транспортните средства трябва да бъдат снабдени с необходимото оборудване предвид спецификата на превозваните стоки.

4. Участниците следва да представят доказателства, че оферираните артикули отговарят на техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

5. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват, включващ дейностите, предмет на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1. за доставките, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката.

2. За доказване на посоченото изискване по т. 2. участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП.

3. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3 за разполагаемите транспортни средства за доставяне на храните, които ще ползва.

4. За доказване, че оферираните артикули отговарят на техническите спецификации, участниците следва да представят за всеки продукт, включен в предмета на поръчката, заверени копия на протоколи за съответствие, сертификати за контрол на съответствието и/или други еквивалентни документи за доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в техническото задание на възложителя, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието на изследваните артикули, които са оферирани и описани в техническите спецификации на участниците.

5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 5. за прилагане на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ дейностите, предмет на поръчката.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/01/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/01/2018
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала, находяща се в административната сграда на СО, район „Надежда", гр. София, ул. „Кирил Дрангов" № 55

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците, техните законни представители или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
Бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават съгласно разпоредбите на чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2017