27/03/2020    S62    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Ограничена процедура 

България-Пловдив: Услуги по сеч на дървета

2020/S 062-149586

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Електроенергиен системен оператор, мрежови експлоатационен район Пловдив
Национален регистрационен номер: 1752013040134
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Вълчовска
Електронна поща: d.valchovska@pd.eso.bg
Телефон: +359 32606731
Факс: +359 32632493

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDlFeEk1dW5FTWZ1SXd3aTNBVXZkdFpZSG1vTT0=%20

Адрес на профила на купувача: www.tso.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване просека на електропровод 110 kV „Перелик“

Референтен номер: МЕР-ПД/2019/048
II.1.2)Основен CPV код
77211400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Почистването на просеката на електропровода включва отсичане на дървета и храсти и почистване на терена в участъците от ст. № 3 до ст. № 17, от ст. № 20 до ст. № 30, от ст. № 32 до ст. № 57.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 33 174.60 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Трасето на ВЛ 110 kV „Перелик“ в участъците: от ст. № 3 до ст. № 17; от ст. № 20 до ст. № 30; от ст. № 32 до ст. № 57, попадащо на територията на ТП „ДГС Смолян“, община Смолян

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистването на просеката на електропровода включва отсичане на дървета и храсти и почистване на терена в участъците от ст. № 3 до ст. № 17, от ст. № 20 до ст. № 30, от ст. № 32 до ст. № 57, като падналата дървесна маса се изнесе извън пределите на просеката на предварително определените за това места.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 218-500484
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ПД-ДОГ-15
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ековат — България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201098985
Пощенски адрес: ул. „Родопи“ № 1
Град: с. Баните
код NUTS: BG424
Пощенски код: 4940
Държава: България
Електронна поща: ecowat_bulgaria@abv.bg
Телефон: +359 888860809
Факс: +359 30252083
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 33 174.60 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 2987315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020

       
27/03/2020    S62    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Ограничена процедура 

България-Пловдив: Услуги по сеч на дървета

2020/S 062-149585

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Електроенергиен системен оператор, мрежови експлоатационен район Пловдив
Национален регистрационен номер: 1752013040134
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Вълчовска
Електронна поща: d.valchovska@pd.eso.bg
Телефон: +359 32606731
Факс: +359 32632493

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=Rk55K3RLL3JXS1hrYktHZDlFeEk1dW5FTWZ1SXd3aTNBVXZkdFpZSG1vTT0=%20

Адрес на профила на купувача: www.tso.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване просека на електропровод 110 kV „Преспа“

Референтен номер: МЕР-ПД/2019/048
II.1.2)Основен CPV код
77211400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Почистването на просеката на електропровода включва отсичане на дървета и храсти и почистване на терена в участъците от ст. № 1 до ст. № 4, от ст. № 10 до ст. № 19, от ст. № 22 до ст. № 26, от ст. № 36 до ст. № 45, от ст. № 52 до ст. № 54, от ст. № 61 до ст. № 65 и от ст. № 73 до ст. № 98.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 36 208.70 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Трасето на ВЛ 110 kV „Преспа“ в участъците: от ст. № 1 до ст. № 4; от ст. № 10 до ст. № 19;от ст. № 22 до ст. № 26; от ст. № 36 до ст. № 45; от ст. № 52 до ст. № 54; от ст. № 61 до ст. № 65; от ст. № 73 до ст. № 98

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистването на просеката на електропровода включва отсичане на дървета и храсти и почистване на терена в участъците от ст. № 1 до ст. № 4, от ст. № 10 до ст. № 19, от ст. № 22 до ст. № 26, от ст. № 36 до ст. № 45, от ст. № 52 до ст. № 54, от ст. № 61 до ст. № 65 и от ст. № 73 до ст. № 98, като падналата дървесна маса се изнесе извън пределите на просеката на предварително определените за това места.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 218-500484
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ПД-ДОГ-16
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ековат — България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201098985
Пощенски адрес: ул. „Родопи“ № 1
Град: с. Баните
код NUTS: BG424
Пощенски код: 4940
Държава: България
Електронна поща: ecowat_bulgaria@abv.bg
Телефон: +359 888860809
Факс: +359 30252083
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 36 208.70 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 2987315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020

       
27/03/2020    S62    Услуги - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 

България-Варна: Услуги, свързани с дърводобива

2020/S 062-149536

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроразпределение Север“ АД
Национален регистрационен номер: 104518621
Пощенски адрес: Район „Владислав Варненчик“, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, кула Г
Град: Варна
код NUTS: BG33
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Росица Димитрова
Електронна поща: Rositsa.Dimitrova@energo-pro.bg
Телефон: +359 52660508
Факс: +359 52660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.erpsever.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/383/Pochistvane-i-naprava-na-proseki-po-traseta-na-VEL-vazdushni-elektroprovodi-NN-i-VEL-SrN-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/383/Pochistvane-i-naprava-na-proseki-po-traseta-na-VEL-vazdushni-elektroprovodi-NN-i-VEL-SrN-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) НН и ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Референтен номер: 29/2020
II.1.2)Основен CPV код
77211000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението предмета на поръчката е свързана с изпълнение на дейности по почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) НН и ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН на територията на РОЦ Варна

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции — образец № 7 и следващи към образец на ценовото предложение, неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 550 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН на територията на РОЦ Шумен и Търговище

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Шумен и Търговище

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 7 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН на територията на РОЦ Г. Оряховица и Габрово

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Г. Оряховица и Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 7 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН на територията на РОЦ Русе и Разград

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Русе & Разград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 7 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН на територията на РОЦ Добрич и Силистра

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 7 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 900 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН на територията на РОЦ Варна

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 8 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН на територията на РОЦ Шумен и Търговище

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Шумен и Търговище

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 8 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 950 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 8 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 350 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН на територията на РОЦ Русе и Разград

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Русе и Разград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 8 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 900 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН на територията на РОЦ Добрич и Силистра

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на РОЦ Добрич и Силистра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете дейности, които ще се изпълнят, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции - Образец № 8 и следващи към Образец на Ценовото предложение неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 900 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Икономическо и финансово състояние — съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

1. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН — РОЦ Варна — минимален общ оборот — 516 667 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 258 333 BGN;

2. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН — РОЦ Шумен и Търговище — минимален общ оборот — 283 333 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 141 667 BGN;

3. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН — РОЦ Горна Оряховица и Габрово — минимален общ оборот — 566 667 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 283 333 BGN;

4. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН — РОЦ Русе и Разград — минимален общ оборот — 266 667 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 133 333 BGN;

5. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН — РОЦ Добрич и Силистра — минимален общ оборот — 300 000 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 150 000 BGN;

6. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН — РОЦ Варна — минимален общ оборот — 366 667 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 183 333 BGN;

7. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН — РОЦ Шумен и Търговище — минимален общ оборот — 316 667 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 158 333 BGN;

8. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН — РОЦ Горна Оряховица и Габрово — минимален общ оборот — 783 333 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 391 667 BGN;

9. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН — РОЦ Русе и Разград— минимален общ оборот — 300 000 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 150 000 BGN;

10. Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН — РОЦ Добрич и Силистра — минимален общ оборот — 300 000 BGN, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 150 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Технически и професионални възможности — съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 (б), т. 5, т. 8 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.

Забележка: *под услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира услуги, свързани с прочистване и възстановяване на просеки на сервитутни зони по дължината на електропроводи и осигуряване на изискуемите минимални разстояния между корони на дървета и проводници на електрическа мрежа съгласно Наредба № 16/9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (обн. ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г.) и Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т 1 към нея.

2. Кандидатът трябва да разполага с персонал с образователна и професионална квалификация, необходими за изпълнението на поръчката, с минимум следните изисквания:

За Обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5:

2 (двама) ръководители със средно или висше електротехническо образование и IV-та квалификационна група по безопасност при работа в ел. уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

8 /осем/ работника и от тях поне 1 лице, назначено за или съвместяващо длъжността отговорник по безопасност при работа, всички минимум с II-ра квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

За Обособени позиции № 6, 7, 8, 9 и 10:

2 (двама) ръководители със средно или висше електротехническо образование и IV-та квалификационна група по безопасност при работа в ел. уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

8 /осем/ работника и от тях поне 1 (едно) лице, назначени за или съвместяващи длъжността отговорник по безопасност при работа, всички минимум с II-ра квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ,

1 (едно) лице, отговарящо на изискванията на чл. 235 от Закона за горите.

Работниците, извършващи дейности с моторни триони, трябва да притежават свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника съгласно Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г.). Изискването е в сила и за подизпълнителите.

3. Кандидатът трябва да разполага със следното собствено или наето техническо оборудване и транспортни средства, необходими за изпълнението на поръчката, с минимум следните изисквания:

За Обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5:

6 (шест) броя моторни триони, 2 (два) броя клонорези, 1 (един) брой автовишка и 1 (един) брой товарен или високо проходим автомобил.

За Обособени позиции № 6, 7, 8, 9 и 10:

8 (осем/ броя моторни триони, 3 (три) броя клонорези, 2 (два) броя автовишки, 1 (един) брой булдозер, 1 (един) брой мулчер и 1 (един) брой товарен автомобил.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Право на участие в процедурата имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. В случай че кандидатът е физическо лице,представя заверено копие от док.за самоличност; в случай че кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то той следва да представи копие от документ,от който да е видно правното основание за създ-не на обединението, както и правата и зад-ята на участниците в обединението, разпределението на отгов-стта между член-те на обединението, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участниците в обединението следва да определят партньор, к. да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгл. прилож. законод-во. Лице, к. участва в обед-е на друг кандидат, не може да представя самост. заявл. В проц-та за възл-не на общ.пор. едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение.... в раздел VI.3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора и може да се внесе по банков път по сметка на възложителя — IBAN: BG87TTBB94001527883262, BIC: TTBBBG22, „Експресбанк“ АД или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Кандидатът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Изискванията по отношение на банковата гаранция и застраховката са посочени в документацията на обществената поръчка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Всички видове работи извършени при изпълнение на договора, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя, в срока договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: наличие на двустранно подписан от страните протокол за извършени строително-монтажни работи OD-EE-140 (образец на възложителя) и предоставена фактура от изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

В случай че кандидатът избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възлагането на изпълнението на конкретен обект се извършва от отговорните служители към Дирекция „Доставки“ на „Енерго-Про Варна“ ЕАД чрез стандартна надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на изпълнителя по факс или на имейл. За приемане на възложената работа от страна на изпълнителя се счита връщането на надлежно подписано стандартно потвърждение на поръчката към възложителя в 7 (седем) дневен срок от получаването ѝ. Изпълнителят започва работа по конкретния обект съгласно приетия график след допускане от страна на експлоатационния персонал с наряд в рамките на работното време на възложителя. Приемането на извършените работи по документ за възлагане се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/05/2020
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 15/06/2020
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

...продължава от раздел III.1.4) Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в заявлението и дела от поръчката, който ще им възложат. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в настоящата процедура ако може самостоятелно да подава заявления за участие и да сключва договори. Изисквания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Изисквания за отстраняване, свързани с националното законодателство: възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, чл. 101, ал. 11, обстоятелствата по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а и 256—260 от НК, кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.

Други основание за отстраняване съгласно чл. 107 от ЗОП.

Условия за отваряне на заявленията за участие: дата: 18.05.2020 г., час: 10:00 часа Място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205. Отварянето на заявленията за участие се извършва на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на два етапа: І етап: подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор; ІІ етап: подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите. В случай на неприсъствие в указания час на кандидата, представляващия кандидата (или надлежно упълномощен представител), договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020

       
27/03/2020    S62    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Бургас: Услуги по инвентаризиране на горите

2020/S 062-149225

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 051-121092)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионална дирекция по горите — гр. Бургас
Национален регистрационен номер: 000057880
Пощенски адрес: ул. „Иван Шишман“ № 8, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Мариян Костадинов
Електронна поща: rugburgas@iag.bg
Телефон: +359 56894370
Факс: +359 56842779

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgas.iag.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=103

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Югоизточно държавно предприятие
Национален регистрационен номер: 201617654
Пощенски адрес: ул. „Орешака“ № 15 А
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: инж. Пейчо Върбанов
Електронна поща: uidpsliven@abv.bg
Телефон: +359 44622921
Факс: +359 44622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на инвентаризация на ГТ и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на ГТ от пожари, ГСП за ГТ — държавна собственост

II.1.2)Основен CPV код
77231400 - QB49
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии — държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Средец“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 051-121092

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности — обстоятелства, които биха могли да доведат до отстраняване
Вместо:

Обстоятелства относно личното състояние на заинтересованите лица, които биха могли да доведат до отстраняването им съгласно поставените изисквания от възложителя, са обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Липсата на обстоятелствата се декларира в ЕЕДОП.

Да се чете:

Обстоятелства относно личното състояние на заинтересованите лица, които биха могли да доведат до отстраняването им съгласно поставените изисквания от възложителя, са обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП участниците се отстраняват, ако не притежават валидно удостоверение за упражняване на лесовъдска практика на основание чл. 241 ЗГ за дейността „Инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на гт“. Обстоятелства, които биха могли да доведат до отстраняване, са и наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Липсата на обстоятелствата се декларира в ЕЕДОП.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 10/04/2020
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 16/04/2020
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертитте
Вместо:
Дата: 13/04/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 22/04/2020
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Задължение за представяне на „гаранция за изпълнение“ възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена под формата на: парична сума, платима по банкова сметка IBAN: BG16 UNCR 7630 3300 0002 86, BIС UNCR, банка „Уникредит Булбанк“ АД, клон Бургас на РДГ, гр. Бургас, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя или клон на чуждестранна банка, която разполага с писмено разрешение от БНБ за извършване на банковата дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, издадена в полза на възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка. На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 (три) % от стойността на договора.