20/02/2019    S36    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

2019/S 036-081712

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Варна
000093442
бул. Генерал Колев № 92, ет. 5
Варна
9000
България
Лице за контакт: Адриана Любенова
Телефон: +359 52820838
Електронна поща: op@varna.bg
Факс: +359 52820846
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=427

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на община Варна за 2019 година по обособени позиции“

Референтен номер: 00081-2016-0015
II.1.2)Основен CPV код
77311000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на община Варна, в частност в районите „Одесос“, „Представително поддържане“, „Приморски 1“, „Приморски 2“, „Младост“ (включително кметство Каменар), „Владислав Варненчик“ (включително кметство Тополи и кметство Казашко) и „Аспарухово“ (включително кметство Константиново и кметство Звездица).

При изпълнение на поръчката следва да се извърши паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на община Варна съгласно техническа спецификация (приложение 1) и по-конкретно поддържане на вегетативната система (дървесна, храстова, цветна, тревна и изграждане на нова такава), резитба и отсичане на дървета, поддържане на чистотата в зелени площи — в паркове, градини, по улици и булеварди (средни ленти и прилежащи площи), детски площадки, междублокови пространства и др.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 074 999.98 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район„Одесос“, Община Варна за 2019 година“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77313000
77311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

На територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване — поддържане на около 370 дка тревна площ и приблизително 13 590 бр. дървета, отразени по картотека. Административен център гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30 с граници на териториалния обхват: Черно море, канал на северен плаж, бул. „Приморски“, бул. „Цар Освободител“ — платното към р-н „Одесос“, вкл. средна разделителна ивица, ул. „Струга“ — платното към р-н „Одесос“, открит канал „Франга дере“, Варненско езеро, северен пътен възел „Аспарухов мост“, ЖП ареал.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на община Варна за 2019 година“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000
77313000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване — поддържане на около 80 дка тревна площ и приблизително 1 250 бр. дървета, отразени по картотека.

Териториален обхват — бул. „Сливница“ в частта от вход Морска градина до бул. „Осми приморски полк“, пешеходна зона бул. „Княз Борис I“ и площад „Независимост“, градска градина, Борисова градина, градина „Катедрала“, ул. „Шипка“ — надлез (клоцове с цветя и храсти), градина „Св. Николай Чудотворец“, градина „Куклен театър“, градина „Севастопол“, градина „Художествена галерия“, градина „Община Варна“, градина „Археологически музей“, Ботева градина, градина „Площад Съединение“, градина „Ген. Гурко“, средна ивица бул. „Мария Луиза“, средна ивица бул. „Вл. Варненчик“ (от катедрала до ул. „Струга“) и средна ивица бул. „Княз Борис I“ (от бул. „Цар Освободител“ до кръгово кръстовище „Пикадили парк“).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Приморски 2“, община Варна за 2019 година“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000
77313000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване — поддържане на около 2000 дка тревна площ и дървета.

Административен център гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 92 с граници на териториалния обхват: източното платно на бул. „Осми приморски полк“, включително разделителната ивица от детелината с бул. „В. Левски“, кв. „Виница“ — път 902 до северната граница на СО „Добрева чешма“ по границата на землището на с. Кичево и с. Осеново, територия на община Аксаково, до къмпинг „Панорама“, к.к. Златни пясъци, Черно море.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Младост“ и кметство Каменар, община Варна за 2019 година“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000
77313000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване — поддържане на около 1 640 дка тревна площ и приблизително 18 740 бр. дървета, отразени по картотека.

Административен център гр. Варна, ж.к. „Трошево“, бл. 10 с граници на териториалния обхват: Варненско езеро, открит канал „Франга дере“, ул. Струга — платното към р-н „Младост“, бул. „Цар Освободител“ — платното към р-н „Младост“, бул. „Христо Смирненски“ — платното към р-н „Младост“, до кръстовището с бул. „Цар Освободител“, ул. „Прилеп“, до и по землищната граница на кметство Каменар, местност Балъм дере, бул. „Трети март“ — платното към район „Младост“, бул. „Янош Хунияди“ — платното към район „Младост“, пътен възел на магистрала „Хемус“, ул. „Перла“, ул. „Д-р Атанас Москов“ — платното към район „Младост“, Варненско езеро, включително и зелените площи на територията на кметство Каменар с 53 дка тревна площ и 36 бр. дървета.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Аспарухово“, кметство Звездица и кметство Константиново, община Варна за 2019 година“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000
77313000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване — поддържане на около 340 дка тревна площ и приблизително 6 000 бр. дървета, отразени по картотека. Административен център гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 2 с граници на териториалния обхват: Черно море, ЖП ареал, северен пътен възел „Аспарухов мост“, Варненско езеро, до и по землищната граница на кметство Звездица, до и по землищната граница с община „Аврен“, включително и зелените площи на територията на кметство Константиново с 37 дка тревна площ и 115 бр. дървета и кметство Звездица с 38 дка. тревна площ и 315 бр. дървета.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Владислав Варненчик“, кметство Тополи и кметство Казашко, община Варна за 2019 година“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77311000
77313000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Територията на община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, на територията на район „Владислав Варненчик“, кметство Тополи и кметство Казашко:

Административен център гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17 с граници на териториалния обхват: Варненско езеро, ул. „Д-р Атанас Москов“ — платното към район „Вл. Варненчик“, ул. „Перла“, пътен възел на магистрала „Хемус“, бул. „Янош Хунияди“ — платното към „Вл. Варненчик“, бул. „Трети март“ — платното към район „Вл. Варненчик“, местност Балъм дере, до и по землищната граница на кметство Каменар, до и по землищната граница с община Аксаково, второкласен път Варна—София, до и по землищната граница на кметство Тополи, до и по землищната граница на кметство Казашко, включително и зелените площи на територията на кметство Тополи с 55 дка тревна площ и 300 бр. дървета и кметство Казашко с 34 дка. тревна площ и 190 бр. дървета.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 065-112809
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000104ВН
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на община Варна за 2019 година“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Калея Трейд ЕООД
201406237
р-н Одесос, ул. „Дебър“ № 58, ет. 7, ап. офис 6
Варна
9000
България
Телефон: +359 899905179
Електронна поща: kaleya_trade@abv.bg
Факс: +359 899905179
код NUTS: BG331

Интернет адрес: www.kaleya.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 666 666.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000103ВН
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на община Варна за 2019 година“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ Ланд-Дизайн
103870872
р-н Приморски, ул. Тулча № 11, ет. 2, ап. 4
Варна
9002
България
Телефон: +359 887800509
Електронна поща: land_design@abv.bg
Факс: +359 887800509
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 825 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000106ВН
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Приморски 2“, община Варна за 2019 година“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Никман канал сервиз ЕООД
175442656
р-н Аспарухово, ул. Места № 21
Варна
9003
България
Телефон: +359 52375554
Електронна поща: nikmanservice@abv.bg
Факс: +359 52375554
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 308 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000107ВН
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Младост“ и кметство Каменар, община Варна за 2019 година“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Никман канал сервиз ЕООД
175442656
р-н Аспарухово, ул. Места № 21
Варна
9003
България
Телефон: +359 52375554
Електронна поща: nikmanservice@abv.bg
Факс: +359 52375554
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 583 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000105ВН
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Аспарухово“, кметство Звездица и кметство Константиново, община Варна за 2019 година“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Поли Йорд ЕООД
103951317
р-н Одесос, ул. „Дебър“ № 58, ет. 7, ап. офис 8
Варна
9023
България
Телефон: +359 52605304
Електронна поща: polyyord@abv.bg
Факс: +359 52605304
код NUTS: BG331
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 358 333.32 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д19000202ВН
Обособена позиция №: 6
Наименование:

„Паркоустрояване — поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета, на територията на район „Владислав Варненчик“, кметство Тополи и кметство Казашко, община Варна за 2019 година“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Титан БКС ЕООД
127016841
ул. Съединение № 71, етаж 2
Шумен
9700
България
Телефон: +359 54877233
Електронна поща: titan_op@abv.bg
Факс: +359 54877233
код NUTS: BG333
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 333 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2019

20/02/2019    S36    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Гулянци: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 036-080937

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Гулянци
000413691
ул. Васил Левски № 32
Гулянци
5960
България
Лице за контакт: Адриян Апостолов
Телефон: +359 65612171
Електронна поща: adrian_apostolov72@abv.bg
Факс: +359 65612567
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gulyantsi.net

Адрес на профила на купувача: http://www.gulyantsi.net/bg/cat/105

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Доставките на необходимите хранителни продукти ще се извършва франко складовите бази на обектите:

— ОУ — с. Брест,

— СУ — гр. Гулянци,

— СУ — с. Гиген,

— ОУ — с. Милковица,

— ДГ — гр. Гулянци,

— ДГ — с. Брест.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 232-529742
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2
Наименование:

Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци, за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Еко ДН 2011 ЕООД
201811239
ул. Васил Левски № 100
Гулянци
5960
България
Телефон: +359 888289244
Електронна поща: eko_dn2011@abv.bg
Факс: +359 888289244
код NUTS: BG314
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 83 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 83 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2019

20/02/2019    S36    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Тополовград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 036-080770

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Тополовград
000970464
пл. Освобождение № 1
Тополовград
6560
България
Лице за контакт: Тоня Бакалова
Телефон: +359 885305242
Електронна поща: oba_top.grad@abv.bg
Факс: +359 47054157
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://topolovgrad.net

Адрес на профила на купувача: http://topolovgrad.nit.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на общна Тополовград по 6 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да извършва доставка на прогнозни количества хранителни продукти по следните обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 506 751.42 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пакетирани иконсервирани стоки

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Риба

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Община Тополовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по 6 обособени позиции:

1. мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. пакетирани и консервирани стоки;

4. риба;

5. плодове и зеленчуци;

6. хляб и хлебни изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 191-431440
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 122-ОСИР
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Уикенд ООД
126145986
ул. Патриарх Евтимий № 7, вх. Б, ап. 2
Димитровград
6400
България
Телефон: +359 39166218
Електронна поща: weekend_ltd@abv.bg
Факс: +359 39166218
код NUTS: BG422

Интернет адрес: www.weekendltd.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 145 129.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 166 050.42 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 123-ОСИР
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по обособена позиция № 3 „Пакетирани и консервирани стоки“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Уикенд ООД
126145986
ул. Патриарх Евтимий № 7, вх. Б, ап. 2
Димитровград
6400
България
Телефон: +359 39166218
Електронна поща: weekend_ltd@abv.bg
Факс: +359 39166218
код NUTS: BG422

Интернет адрес: www.weekendltd.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 163 984.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 157 197.68 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 124-ОСИР
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по обособена позиция № 4 „Риба“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Уикенд ООД
126145986
ул. Патриарх Евтимий № 7, вх. Б, ап. 2
Димитровград
6400
България
Телефон: +359 39166218
Електронна поща: weekend_ltd@abv.bg
Факс: +359 39166218
код NUTS: BG422

Интернет адрес: www.weekendltd.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 19 887.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 192.02 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 125-ОСИР
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по обособена позиция № 5 „Плодове и зеленчуци“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Уикенд ООД
126145986
ул. Патриарх Евтимий № 7, вх. Б, ап. 2
Димитровград
6400
България
Телефон: +359 39166218
Електронна поща: weekend_ltd@abv.bg
Факс: +359 39166218
код NUTS: BG422

Интернет адрес: www.weekendltd.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 83 910.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 79 764.53 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 126-ОСИР
Обособена позиция №: 6
Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на община Тополовград по обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Уикенд ООД
126145986
ул. Патриарх Евтимий
Димитровград
6400
България
Телефон: +359 39166218
Електронна поща: weekend_ltd@abv.bg
Факс: +359 39166218
код NUTS: BG422

Интернет адрес: www.weekendltd.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 93 175.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 86 546.77 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2019

20/02/2019    S36    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 036-080755

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив — район „Тракия“
0004715040084
бул. Освобождение № 63
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: К. Ангелова-Илиева
Телефон: +359 32307813
Електронна поща: trakia@plovdiv.bg
Факс: +359 3280316
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://trakia-plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://trakia-plovdiv.bg/zop/protseduri-po-zop

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 541 470.52 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

В детските градини, ясли и кухни, находящи се на територията на община Пловдив — район „Тракия“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пакетирани хранителни продукти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Детските градини, ясли и кухни, находящи се на територията на община Пловдив — район „Тракия“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пакетирани хранителни продукти

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 163-372018
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: договор № 12
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Договор за доставка на хранителни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
С Плюс Н ООД
115274378
бул. „България“ № 186, ет. 2, ап. 6
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 888707539
Електронна поща: czlatev@mail.bg
Факс: +359 32956826
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 436 940.70 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: договор № 13
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Договор за доставка на хранителни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Мира Фууд ЕООД
202604179
ул. Васил Левски № 174
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 32969796
Електронна поща: mira_food@abv.bg
Факс: +359 32969796
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 104 529.82 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договори № 12 и № 13 са сключени на основание чл. 112, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), решение № 6-Р-18-16/25.10.2018 г. на кмета на община Пловдив — район „Тракия“ за избор на изпълнител на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти“, определение № 1372/6.12.2018 г. на КЗК и определение № 1398 от 4.2.2019 г. от ВАС

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2019

20/02/2019    S36    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 036-080561

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Технически университет — София
831917834
Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — деловодство
София
1000
България
Лице за контакт: Светла Тюркеджиева — юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“
Телефон: +359 29653906
Електронна поща: zop@tu-sofia.bg
Факс: +359 28683215
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tu-sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/212

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/212
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София по 4 обособени позиции:

— позиция № 1 „Доставка на месни продукти за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 2 „Доставка на плодове и зеленчуци за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 3 „Доставка на бакалия и консерви за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 4 „Доставка на безалкохолни напитки и бира за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 960 811.50 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месни продукти за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15130000
15110000
15220000
15131500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Месни продукти“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 1, както следва:

1. Кайма — 34 700 Кг.

2. Кебапче — 60 г — от свинско и говеждо месо — 177 000 Бр.

3. Кюфте — 60 г — от свинско и говеждо месо — 177 000 Бр.

4. Кренвирши — пушени, телешки — 4 300 Кг.

5. Наденица — варено пушена от свинско и телешко — 3 600 Кг.

6. Карначета от свинско и телешко — 8800 Кг.

7. Наденица сурова за скара от свинско и телешко — 5 000 Кг.

8. Хамбурски салам (в естествено черво) — 2 400 Кг.

9. Телешки салам (в естествено черво) — 1 800 Кг.

10. Свинска шунка от бут без кожа — 1 090 Кг.

11. Сурово сушени колбаси (луканков салам) — 420 Кг.

12. Биренки от свинско и телешко — 900 Кг.

13. Луканка — 270 Кг.

14. Филе варено пушено свинско — 300 Кг.

15. Колбас — сух, шпек — 270 Кг.

16. Свински бекон — 300 Кг.

17. Паприкован свински врат — 2 100 Кг.

18. Свински бут пушен — 270 Кг.

19. Разфасовка свинско — бут с кост — 18 600 Кг.

20. Свински бут без кост — 3 900 Кг.

21. Разфасовка свинско — врат с кост — 2 700 Кг.

22. Разфасовка свинско — котлет без тарак — 13 800 Кг.

23. Телешко месо — 6 300 Кг.

24. Шишчета — свински черен дроб — 100 г броя — 2 310 Кг.

25. Телешко шкембе чистено — 1 650 Кг.

26. Агнешко месо трупно — 1230 Кг.

27. Агнешки комплект — 1 380 Кг.

28. Свински черен дроб (замразен) — 1 500 Кг.

29. Свински език (замразен) — 600 Кг.

30. Шишчета — свинско месо — 100 г броя — 2 700 Кг.

31. Свински джолан — 510 Кг.

32. Телешки език — 330 Кг.

33. Телешки джолан — 600 Кг.

34. Пиле за грил — 36 000 Кг.

35. Пилешки дробчета — 3 600 Кг.

36. Пилешка разфасовка филе замразено — 16 800 Кг.

37. Пилешка пържола бутче — 9 600 Кг.

38. Пилешка разфасовка бутче — 11 100 Кг.

39. Пилешки шишчета — 3 000 Кг.

40. Пилешки воденички (замразени) — 600 Кг.

41. Пилешки хапки — 450 Кг.

42. Скумрия чистена без глави, замразена — 2 400 Кг.

43. Хек филе, замразена — 2 700 Кг.

44. Бяла риба (замразена) — 1 500 Кг.

45. Скумрия филе (замразена) — 1 500 Кг.

46. Котлет акула — 900 Кг.

47. Кебaпче от пилешко месо — 15 000 Бр.

48. Кюфте — 15 000 Бр.

49. Карначета от пилешко месо — 600 Кг.

Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 565 964.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Плодове и зеленчуци“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 2, както следва:

1. Банани — 12 000 Кг.

2. Грозде десертно — 2 100 Кг.

3. Диня — 1 800 Кг.

4. Домати — 21500 Кг.

5. Зеле — 58 000 Кг.

6. Картофи късни — 66 000 Кг.

7. Копър — 6 600 Бр.

8. Краставици нефолирани — 26 000 Кг.

9. Лимони — 840 Кг.

10. Лук — кромид — 20 000 Кг.

11. Лют пипер — 930 Кг.

12. Магданоз — на малки връзки по 10 стръка — 19 500 Бр.

13. Маруля — 13 500 Бр.

14. Моркови — 13 500 Кг.

15. Портокали — 9 000 Кг.

16. Праскови — 2 400 Кг.

17. Пипер пресен зелен — 9 900 Кг.

18. Спанак — 1 500 Кг.

19. Тиквички — 4 200 Кг.

20. Стар чесън — 1 080 Кг.

21. Ябълки — 20 600 Кг.

22. Пресни гъби/култивирани печурки — 3 000 Кг.

23. Спанак замразен — 1560 Кг.

24. Грах замразен — 1 050 Кг.

25. Чушки бушени замразени — 1 650 Кг.

26. Чушки печени замразени — 1 650 Кг.

27. Зеленчуков микс замразен — 1 500 Кг.

28. Карфиол — 360 Кг.

29. Червено зеле — 600 Кг.

30. Кайсии — 2100 Кг.

31. Зелен фасул — 1 260 Кг.

32. Девисил — 490 Бр.

33. Орехи изчистени, печени — 210 Кг.

34. Патладжани — 3 000 Кг.

35. Ряпа — 1 800 Кг.

36. Сухи сини сливи — 570 Кг.

37. Тиква бяла — 2 700 Кг.

38. Фъстъци, изчистени, печени — 90 Бр.

39. Целина — 1500 Кг.

40. Праз — 4 050 Кг.

41. Пресен лук по 5 бр. във връзка — 12 000 Бр.

42. Картофи ранни — 17 400 Кг.

43. Мандарини — 2 400 Кг.

44. Пресен чесън 5 бр. връзка — 3 600 Бр.

45. Репички — 3 300 Бр.

46. Бланширани картофи размер 9/9 — 3 600 Кг.

47. Червено цвекло — 1 050 Кг.

48. Грейпфрути — 1 200 Кг.

49. Череши — 960 Кг.

50. Пъпеши — 1 050 Кг.

51. Джинджифил корен — 210 Кг.

52. Прясна мента листа — 750 Бр.

Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 410 847.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на бакалия и консерви за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15400000
15300000
15870000
03210000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Бакалия и консерви“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 3, както следва:

1. Брашно бяло тип 500 — 8 100 Кг.

2. Ванилия — 12 600 Бр.

3. Грис — 1 200 Кг.

4. Дафинов лист — 2 100 Бр.

5. Джоджен — 3 600 Бр.

6. Захар — 9 000 Кг.

7. Леща — 3 150 Кг.

8. Канела — 2 400 Бр.

9. Маслини черни размер колосал 121/140/тенекия до 5 кг — 2 100 Кг.

10. Нишесте — 11 400 Бр.

11. Олио слънчогледово — 40 800 Л.

12. Ориз — 16 200 Кг.

13. Оцет винен 6 % — 4 200 Бр.

14. Сол готварска йодирана — 7 000 Кг.

15. Зрял фасул — 12 900 Кг.

16. Фиде — 4 300 Бр.

17. Червен пипер — 3 900 Бр.

18. Черен пипер — 10 800 Бр.

19. Чубрица — 9 600 Бр.

20. Яйца кокоши — 180 000 Бр.

21. Макарони — 6 600 Бр.

22. Спагети — 1 500 Бр.

23. Домашна юфка — 1 350 Бр.

24. Майонеза бутилка — 450 Кг.

25. Палмово масло — 300 Кг.

26. Царевично брашно — 390 Кг.

27. Жито разфасовка до 1 кг — 450 Кг.

28. Мляко сухо — 3 960 Кг.

29. Яйчен прах (меланж) — 3 930 Кг.

30. Пудра захар — 300 Кг.

31. Бахар — 1 200 Бр.

32. Желатин — 450 Бр.

33. Какао на прах натурално — 90 Кг.

34. Кимион — 5 400 Бр.

35. Соев сос — 750 Бр.

36. Суха паста — 28 500 Бр.

37. Обикновена вафла — 48 900 Бр.

38. Шоколадова вафла тъмен шоколад (индивид.опаковка) — 39 000 Бр.

39. Шоколадова вафла бял шоколад (индивид.опаковка) — 15 000 Бр.

40. Кексчета (индивид.опаковка) 55 г — 18 000 Бр.

41. Кейк с различни пълнежи — 60 г (индивид.опаковка) — 12 000 Бр.

42. Шоколадова вафла с фъстъци — 9 г (индивид.опаковка) — 7 800 Бр.

43. Меден линцер — 65 г (индивид.опаковка) — 14 700 Бр.

44. Меденка — 50 г (индивид.опаковка) — 10 500 Бр.

45. Вино червено/бяло, обикновено, сухо, за готвене — 2 100 Бр.

46. Зехтин — 360 Л.

47. Вегета — 60 Кг.

48. Куркума — 12 Кг.

49. Къри люто — 12 Кг.

50. Чили люто — 12 Кг.

51. Сода бикарбонат — 510 Бр.

52. Сироп (топинг) — 120 Л.

53. Плодов сироп „Арония“, концентрат — 600 Бр.

54. Кервиз сух — 300 Бр.

55. Горчица — 210 Бр.

56. Бульон — различни видове, в кутии по 1 кг — 24 Кутия.

57. Какао разтворимо разтворимо — в кутии по 0,300 кг — 51 Кутия.

58. Капучино — разтворимо в пакетчета по 12.5 г — 1 800 Бр.

59. Горещ шоколад — разтворимо в пакетчета по 25 г — 5 100 Бр.

60. Кафе — на зърна, 50 % Арабика, 50 % Робуста — 270 Кг.

61. Екстратно кафе — в пакетчета по 2 г — 4 800 Бр.

62. Тонизиращи напитки кафе 3 в 1 — 6 900 Бр.

63. Сметана суха за кафе — в пакетчета по 3 г — 8 100 Бр.

64. Сметана течна разфасовка 7,5 г за кафе — 8 100 Бр.

65. Чай различни видове пакетиран в индивидуални книжни водопропускливи филтри по 1,5 г — 870 Кутия.

66. Мед — в разфасовка 15 г — 2 100 Бр.

67. Захар — пакетчета — 2,0 г — 720 Кг.

68. Кафе тип „Лаваца“ или еквивалентно на зърна — 810 Кг.

69. Капсули за кафе машина KP1201SC MINI ME G&W, в оп. по 16 бр. — 150 Бр.

70. Безкофеиново кафе — 270 Бр.; и всички други посочени в техническата спецификация.

Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 842 315.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на безалкохолни напитки и бира за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15961000
15980000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Безалкохолни напитки и бира“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 4, както следва:

1. Бира специална — 63 00 Бр.

2. Бира тъмно — 1 380 Бр.

3. Бира светло — 6 000 Бр.

4. Бира кутия — 1 740 Бр.

5. Бира луксозна — 1500 Бр.

6. Газирана безалкохолна напитка — пластмасова бутилка — 8 000 Бр.

7. Газирана безалкохолна напитка със захарен сироп — 9 000 Бр.

8. Газирана безалкохолна напитка със захарен сироп — 7 800 Бр.

9. Минерална вода 0.500 л — различни марки — 31 500 Бр.

10. Минерална вода 1,5 л — различни марки — 14 400 Бр.

11. Натурален сок 100 % — 9 000 Бр.

12. Минерална вода газирана — 2 400 Бр.

13. Минерална вода газирана — 1 350 Бр

14. Газирана вода пластмасова бутилка — 750 Бр.

15. Студен чай — 5 100 Бр.

16. Натурален сок — 6 000 Бр.

17. Натурален сок — 9 600 Бр.

18. Газирана безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка в разфасовки от 0,500 литра — пластмасова опаковка — 7 500 Бр.

19. Газирана безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка в разфасовки от 0,25 литра — стъклена опаковка — 7 500 Бр.

20. Натурален сок с парченца плодове — 2 100 Бр.

21. Газирана безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка в разфасовки от 0,500 литра — кен 1 500 Бр.

Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 141 685.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да има на разположение обект (помещение/склад) при изпълнението на поръчката, регистриран от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта. Помещението/складът трябва да има валидни санитарни разрешителни по чл. 12 от Закона за храните— „удостоверение за регистрация“.

Следва да се има на предвид, че регистрацията на съответния обект се изисква за определената група храни спрямо обособената позиция, за която участникът кандидатства.

Чуждестранните лица да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При сключване на договор избраният за изпълнител трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейността в Република БЪЛГАРИЯ, вкл. че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо.

Участникът предоставя (декларира) това изискване в раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателства за декларираните по-горе обстоятелства под формата на:

а) валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл.12 от Закона за храните, издадено от ОДБХ по местонахождение на обекта.

В случай че информацията е достъпна, необходимо условие за участника е единствено да упомене къде е налична и достъпна информацията за съответното обстоятелство, изискуемо от възложителя.

б) за удостоверяване на основанието за ползване на обекта е необходимо да бъде представен съответен документ, удостоверяващ обстоятелството.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за подбор относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти за обособената позиция, предмет на доставката.

Участникът предоставя (декларира) в раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП информация за обстоятелствата за специализираните транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката, в зависимост от това, за коя/и обособена/и позиция/и участва.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък, в който се упоменава видът, регистрационния номер, собствеността, номерът на удостоверенията за регистрация на транспортните средства и видът на доказателствата за удостоверяване на изискванията. В случай че информацията не е достъпна, необходимо условие е да се представят копия на документи, за удостоверяване на декларираните обстоятелства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособени позиции № 1, № 2 и № 3:

Участникът следва да има на разположение минимум 1 (един) брой транспортно средство (хладилен автомобил) за превоз на хранителни продукти от животински произход, яйца и замразени храни.

Забележка: Това изискване е приложимо, независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на 1 или повече от горепосочените позиции.

За обособена позиция № 4:

Участникът следва да има на разположение минимум 1 (един) брой транспортно средство за превоз на минерална вода, безалкохолни напитки и бира.

Забележка: Това изискване е приложимо за участник, който участва за горепосочената обособена позиция.

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

— участници — свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на обособената позиция, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на обособената позиция, за която е подал оферта,

— участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция,

— участник, допуснал аритметична грешка в ценовото си предложение,

— участник, подал оферта в несъответствие с образците от настоящата документация,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на обособената позиция, за която е подал оферта, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията по тази обособена позиция,

— участник, за когото след изтичане на срока по пар. 14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Плащането на цената на договора се извършва при условията, посочени в договора.

В процедурата не могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Оферти могат да бъдат подавани за 1, няколко или всички обос. позиции.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Информация относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 074-163941
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/04/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/04/2019
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала на академичния съвет на ТУ — София, гр. София, бул. Св. Кл. Охридски № 8, ет. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, раздел I от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2019