21/10/2020    S205

България-гр. Монтана: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 205-498372

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Домашен социален патронаж — Монтана
Национален регистрационен номер: 0003208720317
Пощенски адрес: ул. „Александър Батенберг“ № 38
Град: гр. Монтана
код NUTS: BG312 Монтана
Пощенски код: 3400
Държава: България
Лице за контакт: Димитрина Ангелова Колова
Електронна поща: dsp_mont@abv.bg
Телефон: +359 96306077
Факс: +359 96306077
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.montana.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28755
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/85803
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/85803
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: социално заведение
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на трапезария „Диетично хранене“ към ДСП — Монтана“ по 4 (четири) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставки на хранителни продукти за нуждите на Трапезария „Диетично хранене“ към ДСП — Монтана по 4 (четири) обособени позиции:

1. Консерви;

2. Месо и месни изделия;

3. Различни хранителни продукти;

4. Плодове, зеленчуци и варива.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 63 696.23 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консерви

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Грах — консерва 0,680 кг — 200 бр.

2. Домати — консерва 0,680 кг — 3 300 бр.

3. Зелен фасул — консерва 0,680 кг — 200 бр.

4. Гювеч — консерва 0,680 кг — 600 бр.

5. Гъби — рязани — консерва 0,530 кг — 200 бр.

6. Лютеница разфасовка 5,000 кг — 50 бр.

7. Кисели краставички 0,680 кг — 20 бр.

8. Компот 0,680 кг — 600 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 602.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни изделия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Салам Камчия — 100 кг

2. Наденица Македонска — 100 кг

3. Кренвирш — 50 кг

4. Пиле бут — замразено — 3 000 кг

5. Пиле дроб — 1 кг — 80 кг

6. Пиле бут — парти бут (кълка) — 1 500 кг

7. Пиле бут — горен (плешка) — 200 кг

8. Телешко шкембе — 50 кг

9. Телешки джолан — 100 кг

10. Агнешки дреболии — 50 кг

11. Агнешко месо — 50 кг

12. Воденички — замразени — 100 кг

13. Кайма — универсална — 2 200 кг

14. Риба хек — 60 кг

15. Риба пангасиус — 290 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Различни хранителни продукти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15890000 Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Обикновени бисквити 0,160 кг — 700 бр.

2. Захар пакет 1 кг — 420 кг

3. Захарин таблети 1200 — 4 бр.

4. Нишесте 0,100 кг — 220 кг

5. Кафе Инка разфасовка 0,150 кг — 90 бр.

6. Яйца L — 15 000 бр.

7. Боза 0,500 л — 3 900 бр.

8. Олио — 1 300 л

9. Макарони 0,400 кг — 640 бр.

10. Фиде 0,350 кг — 170 бр.

11. Галета 1 кг — 170 кг

12. Оцет — 30 бр.

13. Сол пакет 1 кг — 60 кг

14. Червен пипер 0,100 кг — 10 кг

15. Чубрица 0,010 кг — 10 кг

16. Черен пипер 0,010 кг — 5 кг

17. Джоджен 0,010 кг — 2 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 457.73 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове, зеленчуци и варива

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Картофи — 3 000 кг

2. Лук кромид — 1 000 кг

3. Чесън — 10 кг

4. Зеле — 1 100 кг

5. Тиквички — 400 кг

6. Морков — 900 кг

7. Домати пресни — 500 кг

8. Пипер (чушки) — 400 кг

9. Краставици — 200 кг

10. Копър — връзка — 100 бр.

11. Магданоз — връзка — 100 бр.

12. Замразена грах 2,5 кг — 750 кг

13. Зелен фасул замразен 2,5 кг — 750 кг

14. Тиква — 300 кг

15. Диня — 300 кг

16. Гъби — пресни — 260 кг

17. Праз лук — връзка — 100 бр.

18. Ябълки — 300 кг

19. Зрял фасул пакет 1 кг — 220 кг

20. Леща пакет 1 кг — 220 кг

21. Ориз пакет 1 кг — 900 кг

22. Пшеница пакет 1 кг — 180 кг

23. Грис пакет 1 кг — 170 кг

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 835.90 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност — отнася се за всички обособени позиции.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние — отнася се за всички обособени позиции.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За доказване на опит участникът представя списък на договорите за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП.

2. За доказване на технически ресурси участникът представя списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП.

3. За доказване на наличието на удостоверение участникът представя документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени или наети обекти за търговия с храни в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, „За поръчки за доставки: сертификати от институции по контрол на качеството“ от еЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с минимум 2 (два) броя транспортни средства за изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да е въвел в обекта за търговия с храни, с който разполага за изпълнение на поръчката, добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки (или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо) и система за управление на безопасността на храните.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 2 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/11/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се осъществи преди разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор по реда на чл. 61 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

Договорите за следните обособени позиции ще бъдат сключен по реда, валиден за индивидуалната им стойност, тъй като не надхвърлят 156 464 BGN и общата стойност не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Обособена позиция 5. Периодична доставка на мляко и млечни изделия за нуждите на Трапезария „Диетично хранене“ към ДСП — Монтана. Прогнозна стойност на поръчката 12 205,00 BGN без ДДС. Обособена позиция 6. Периодична доставка на хлебни изделия за нуждите на трапезария „Диетично хранене“ към ДСП — Монтана. Прогнозна стойност на поръчката 2 410,00 BGN без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част шеста „Отстраняване на нарушения в процедурите“, глава двадесет и седма „Производство по обжалване“, раздел I „Общи положения“, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2020

       
21/10/2020    S205

България-Божурище: Различни хранителни продукти

2020/S 205-498371

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Божурище
Национален регистрационен номер: 000776071
Пощенски адрес: бул. „Европа“ № 85
Град: Божурище
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 2227
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Николова Керемедчиева
Електронна поща: bojurob@mail.bg
Телефон: +359 29932913
Факс: +359 29933104
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bozhurishte.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21547
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/87171
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/87171
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за детските заведения и домашен социален патронаж на територията на община Божурище по 6 обособени позиции вена поръчка

II.1.2)Основен CPV код
15800000 Различни хранителни продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция № 1 „Доставка на други пакетирани хранителни продукти“.

Обособена позиция № 2 „Доставка на консерви — плодове и зеленчуци“.

Обособена позиция № 3 „Доставка на месо и месни изделия“.

Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни изделия“.

Обособена позиция № 5 „Доставка на плодове и зеленчуци — пресни и замразени“.

Обособена позиция № 6 „Доставка на хляб и тестени изделия“.

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 340 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на други пакетирани хранителни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17

Детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2

Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставката включва: доставка на различни видове пакетирани продукти — олио, оцет, зехтин захар, бобени изделия, подправки, сол, ориз, чай, мед, какао и др.

За детайлно запознаване виж приложение TS_ОП1 за тази обособена позиция и техническата спецификация.

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация — Кот1 / Тежест: 20 т
Критерий за качество - Име: Управление на критични точки — Кот2 / Тежест: 40 т
Цена - Тежест: 40 т
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консерви — плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17

Детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2

Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на различни видове компоти, буркани със зелен фасул, кисели краставици, грах кутия, домати, доматено пюре, паприкаш, лютеница, гъби, нектари, конфитюр, майонеза и др.

За детайлно запознаване виж приложение ТS_ОП2 за тази обособена позиция и техническата спецификация

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация — Кот1 / Тежест: 20 т
Критерий за качество - Име: Управление на критични точки — Кот2 / Тежест: 40 т
Цена - Тежест: 40 т
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месо и месни изделия

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17

Детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2

Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на различни видове месо, кайма, колбаси, риба и др.

За детайлно запознаване виж приложение ТS_ОП3 за тази обособена позиция и техническата спецификация

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация — Кот1 / Тежест: 20 т
Критерий за качество - Име: Управление на критични точки — Кот2 / Тежест: 40 т
Цена - Тежест: 40 т
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 93 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни изделия

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17

Детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2

Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на различни видове месо, кайма, колбаси, риба и др.

За детайлно запознаване виж приложение ТS_ОП3 за тази обособена позиция и техническата спецификация

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация — Кот1 / Тежест: 20 т
Критерий за качество - Име: Управление на критични точки — Кот2 / Тежест: 40 т
Цена - Тежест: 40 т
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци — пресни и замразени

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17

Детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2

Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на лук, ябълки, краставици, домати, картофи, тиквички, зеле, чушки, моркови и различни южни плодове — банани, мандарини, портокали, лимони, манго, ананас и др.

За детайлно запознаване виж приложение ТS_ОП5 за тази обособена позиция и техническата спецификация.

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация — Кот1 / Тежест: 20 т
Критерий за качество - Име: Управление на критични точки — Кот2 / Тежест: 40 т
Цена - Тежест: 40 т
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб и тестени изделия

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000 Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17

Детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2

Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб, брашно, макарони, различни видове готови закуски.

За детайлно запознаване виж приложение ТS-ОП6 за тази обособена позиция и техническата спецификация

С настоящата поръчка се цели доставка на хранителни продукти франко до детски градини и социален патронаж на територията на община Божурище, както следва:

— детска градина „Буратино“ — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 17,

— детска градина „Детелина“ — гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 2,

— Домашен социален патронаж — гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за реакция в случай на рекламация — Кот1 / Тежест: 20 т
Критерий за качество - Име: Управление на критични точки — Кот2 / Тежест: 40 т
Цена - Тежест: 40 т
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, сходна с тези на обособената позиция, за която кандидатства, за последните 3 (три) години от дата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Забележка: „Под дейности с предмет, сходен с тези на обособената позиция, за която кандидатства“ следва да се разбира:

— за обособена позиция № 1: „доставка на други пакетирани хранителни продукти“,

— за обособена позиция № 2: „доставка на консерви — плодове и зеленчуци“,

— за обособена позиция № 3: „доставка на месо и месни изделия“,

— за обособена позиция № 4: „доставка на мляко и млечни изделия“,

— за обособена позиция № 5: „доставка на плодове и зеленчуци — пресни и замразени“,

— за обособена позиция № 6: „доставка на хляб и тестени изделия“.

Възложителят не поставя изисквания за обем.

2. Минимално изискване за обособени позиции № 1, 2, 5 и 6:

Участникът следва да разполага с минимум 2 (два) броя транспортни средства, собствени или наети, за изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката. Ако участникът участва за повече от една от посочени позиции, изискването за 2 бр. транспортни средства се прилага общо за всички с оглед покриване на заложения критерий за подбор.

Минимално изискване за обособени позиции № 3 и/или № 4:

В случай на участие по обособени позиции № 3 и/или № 4 за доставка на хранителни продукти от животински произход транспортното средство трябва да бъде специализирано транспортно средство (хладилен автомобил). Ако участникът участва и за двете посочени позиции, изискването за 1 брой хладилно транспортно средство прилага общо за двете с оглед покриване на заложения критерий за подбор.

3. Участниците трябва да разполагат с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за производство и/или търговия с храни за групите храни (съобразно обособените позиции), включени в техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници — с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.

Минимално изискване: минимум 1 обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за производство и/или търговия с храни за групите храни (обособените позиции), включени в техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници — с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.

4. Участникът следва да разполага с внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015 и система за управление на безопасността на хранителните продукти по ISO 22000:2005 или еквивалентно сертифициране от органи, установени в други държави — членки на ЕС, с обхват доставка на хранителни продукти.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и еквивалентни сертификати издадени от органи установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Удостоверяване по т. 1:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, поле 1б) „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване по т. 1:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (за обособената позиция, за която участва), заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Удостоверяване по т. 2:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, поле 9) „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, като посочват данни на транспортните средства: марка, модел, регистрационен номер, собственост, посочва се и видът на суровините и храните, които могат да се превозват.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване по т. 2:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съдържаща информация съгласно декларираното в ЕЕДОП.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Удостоверяване по т. 3:

При подаване на офертата участникът представя необходимата информация относно горепосоченото изискване чрез попълване на ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП съгласно описаното в нея. Участникът посочва номер и дата на издаване на валиден документ, удостоверяващ правото да извършва съответната дейност; издател; групите храни за които се отнася и данни за основанието за ползване на регистрирания обект, а за чуждестранни лица — данни за документ, удостоверяващ правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване по т. 3:

При подписване на договора от определения изпълнител за доказване изпълнението на изискването се представя декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в която се представят данни за валиден документ, удостоверяващ изискваната регистрация, групите храни (обособената позиция), за които е/са издадено/и, основанието за ползване на регистрирания обект/и, а за чуждестранни лица — данни за документ, удостоверяващ правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията.

Продължава в раздел VІ „Допълнителна информация“.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/11/2020
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Удостоверяване по т. 4:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП относно: номер на документа, издател, обхват на сертификация, срок на валидност или информация относно другите доказателства за осигуряване на качеството.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване по т. 4:

Преди сключване на договор за изпълнение за участника, определен за изпълнител, следва да представи валидни сертификати за внедрени: система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015 и система за управление на безопасността на хранителните продукти по ISO 22000:2005 или еквивалентни с обхват в съответствие с предмета на поръчката доставка на хранителни продукти.

Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват

1. Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

2. Обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците

Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора в размер 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС: заверено копие на платежно нареждане за парична сума; банкова гаранция в оригинал; заверено копие на застрахователна полица за застраховка. Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка (образец към договора), търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2020

       
21/10/2020    S205

България-Ямбол: Готови храни за селскостопански и други животни

2020/S 205-498318

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тунджа“
Национален регистрационен номер: 2016176540294
Пощенски адрес: ул. „Васил Карагьозов“ № 11
Град: Ямбол
код NUTS: BG343 Ямбол
Пощенски код: 8600
Държава: България
Лице за контакт: Галина Петрова Мартинова
Електронна поща: dgstundzha@uidp-sliven.com
Телефон: +359 46662670
Факс: +359 46662675
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgstundzha.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26319
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/87242
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/87242
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения — сено, люцерна и готови храни, за животни и птици за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“ — Ямбол

II.1.2)Основен CPV код
15710000 Готови храни за селскостопански и други животни
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнителят трябва да достави фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения — сено, люцерна и готови храни, за животни и птици за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“ — Ямбол.

Заявеното количество царевица трябва да е на зърно (насипно).

Доставената пшеница трябва да е безосилеста, необезпаразитена.

Заявената стока да бъде доставена в опаковки (чували и/или др.) с ненарушена цялост на опаковката, предпазена от всякакви повреди, дължащи се на неправилно съхранение, атмосферни влияния и транспорт, от реколта 2019—2020 година.

Доставената стока трябва да отговаря на всички изисквания на български държавни стандарти за качество и стандартите от Европейския съюз за хранене на животни.

Стока, несъответстваща на изискванията на възложителя, не се приема и подлежи на незабавна подмяна.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 970.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Фазанария с. Трънково, общ. Елхово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да достави фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения — сено, люцерна и готови храни за животни и птици за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“ — Ямбол.

Заявеното количество царевица трябва да е на зърно (насипно).

Доставената пшеница трябва да е безосилеста, необезпаразитена.

Заявената стока да бъде доставена в опаковки (чували и/или др.) с ненарушена цялост на опаковката, предпазена от всякакви повреди, дължащи се на неправилно съхранение, атмосферни влияния и транспорт, от реколта 2019—2020 година.

Доставената стока трябва да отговаря на всички изисквания на български държавни стандарти за качество и стандартите от Европейския съюз за хранене на животни.

Стока, несъответстваща на изискванията на възложителя, не се приема и подлежи на незабавна подмяна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 970.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не

III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от възложителя според нуждите му в момента на заявката, но не по- късно от 5 (пет) календарни дни от подаване на същата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/11/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2020